Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

An advert – ćwiczenia w pisaniu

Cele lekcji

Ogólny cel lekcji:

Celem lekcji jest doskonalenie sprawności pisania, mówienia i czytania; lekcja przygotowuje do egzaminu maturalnego.

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna słownictwo związane z reklamami,

 • wie, jak ustnie i pisemnie opisać produkty,

 • zna strategie słuchania ze zrozumieniem.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • ustnie i pisemnie opisuje produkty i ich reklamy,

 • rozumie czytany tekst,

 • potrafi posługiwać się słownictwem dotyczącym produktów i reklam,

 • ćwiczy sprawności pisania, mówienia i czytania,

 • wykorzystuje posiadany zasób słów i wyrażeń do wypowiedzi w sytuacji rozmowy o reklamach i produktach,

 • wykonuje ćwiczenia związane z tematem.

c) Postawy

Uczeń:

 • harmonijnie współpracuje z kolegami i nauczycielem,

 • nie wstydzi się prezentować swoich wiadomości o produktach i reklamach na forum klasy.

2. Metoda i forma pracy

Metoda: podejście komunikacyjne, pytania‑odpowiedzi, pogadanka, ćwiczebna, mówienie, praca z tekstem

Forma: praca indywidualna, w parach i zespole

3. Środki dydaktyczne

Podręcznik, płyta i odtwarzacz CD

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel podaje temat i ogólny cel lekcji: „Będziecie mówić i czytać o produktach i ich reklamach, a następnie sami napiszecie tekst reklamowy. Nauczycie się nowych przymiotników. Będziecie wykonywać związane z tematem ćwiczenia tak, aby przygotować się do egzaminu maturalnego”. Sprawdza i ocenia plusami lub minusami pracę domową.

b) Faza realizacyjna

 1. Burza mózgów. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie przymiotników opisujących produkty. Uczniowie podają odpowiedzi ustnie.

 2. Uczniowie otwierają podręcznik na stronie 70. i opisują zdjęcie. Używają do opisu wymienionych przed chwilą słów.

 3. Uczniowie czytają i wyjaśniają słowa z ćwiczenia 1. oraz odpowiadają na pytania, dotyczące widocznej na zdjęciu reklamy.

 4. Nauczyciel zapoznaje uczniów ze strategiami słuchania (identifying factual mistakes), a uczniowie zapisują notatkę w zeszycie.

 5. Uczniowie stosują poznaną strategię – ćwiczenie 3. Czytają po cichu tekst reklamy Save time and energy i podkreślają najważniejsze fakty. Nauczyciel prosi o streszczenie treści reklamy w języku polskim.

 6. Uczniowie słuchają nagrania i zakreślają błędne informacje (6 błędów).

 7. Uczniowie zapisują błędne, nieprawdziwe informacje, które usłyszeli.

 8. Uczniowie czytają swoje odpowiedzi nauczycielowi.

 9. Uczniowie piszą w parach krótkie reklamy, a gdy skończą, oddają je nauczycielowi do sprawdzenia. W czasie pisania nauczyciel monitoruje pracę uczniów.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel ocenia aktywność wszystkich uczniów plusami i minusami. Zadaje też pracę domową. Przypomina o konieczności przyswojenia wiadomości z dzisiejszej lekcji.

5. Bibliografia

 1. Harris M., Mower D., Sikorzyńska A., Opportunities Pre‑Intermediate, Wydawnictwo Pearson Longman, Slovakia 2005.

 2. Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002.

6. Załączniki

Zadanie domowe

 1. Napisz reklamę według wskazówek ze strony 71 (writing).

 2. Naucz się nowych słów na pamięć.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Należy położyć nacisk na czytanie i pisanie reklam. Po lekcji uczeń powinien znać słownictwo związane z produktami i ich reklamami (convenient, enjoyable, fast etc.), strategię wyszukiwania faktów, ważnych informacji oraz wiedzieć, jak opisać produkty i ich reklamy, jak napisać reklamę, jak znaleźć różnice między tekstem słuchanym a pisanym.

Rz1FypGHsXI67

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 103.19 KB w języku polskim
RRK1o6FJd9zFs

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 19.50 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida