Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Scenariusz zajęć „od nasienia do owocu”

BIOLOGIA, III etap edukacyjny

Temat: Od nasienia do owocu.

Treści kształcenia

Podstawa programowa: Punkt (5.4) [uczeń] rozróżnia elementy budowy kwiatu (okwiat: działki kielicha i płatki korony oraz słupkowie, pręcikowie) i określa ich rolę w rozmnażaniu płciowym.

Cele zoperacjonalizowane

UCZEŃ

definiuje pojęcia: zapylenie, zapłodnienie, pokolenie płciowe, pokolenie bezpłciowe;

odróżnia kwiaty promieniste i grzbieciste;

określa rolę kwiatu;

przedstawia na modelu lub rysunku budowę kwiatu rośliny okrytonasiennej z wyróżnieniem elementów okwiatu;

wskazuje przystosowania kwiatów do zapylenia;

wymienia elementy budowy kwiatu rośliny okrytonasiennej;

wymienia funkcje poszczególnych elementów budowy kwiatu;

wymienia różnice między wiatropylnością i owadopylnością;

zna cykl życiowy rośliny okrytonasiennej;

Nabywane umiejętności

UCZEŃ

podaje przykłady roślin wiatropylnych i owadopylnych;

podaje przykłady roślin o kwiatach promienistych i grzbiecistych;

przedstawia na schemacie cykl życiowy rośliny;

wyróżnia pokolenie płciowe i pokolenie bezpłciowe w cyklu życiowym rośliny;

omawia cykl życiowy rośliny okrytonasiennej na przykładzie;

potrafi udokumentować obserwację schematycznym rysunkiem;

samodzielnie obsługuje mikroskop;

wie, na czym polega zapylenie;

Kompetencje kluczowe

 • kompetencje informatyczne

 • myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne

 • porozumiewanie się w języku ojczystym

 • umiejętność uczenia się

Etapy lekcji

 1. Wstęp:

Zapoznanie uczniów z tematem.

Przypomnienie wiadomości dotyczących rozmnażania roślin.

 1. Przebieg zajęć:

W trakcie burzy mózgów uczniowie wraz z nauczycielem opracowują schemat przedstawiający cykl życiowy rośliny. Zaznaczają pokolenie płciowe i bezpłciowe.

Nauczyciel prezentuje ilustrację interaktywną „Budowa kwiatu”.

Uczniowie odtwarzają ilustrację interaktywną na komputerach. Korzystając z dostępnych źródeł informacji (podręczniki, Internet) określają funkcje poszczególnych elementów budowy kwiatu. Wyróżniają okwiat.

Podczas dyskusji uczniowie wraz z nauczycielem wykazują przystosowania kwiatu do rozmnażania.

Nauczyciel prezentuje schematy przedstawiające budowę kwiatów o różnej symetrii.

Uczniowie podają przykłady gatunków roślin o kwiatach promienistych i grzbiecistych.

Uczniowie dokonują obserwacji.

Instrukcja przeprowadzenia obserwacji

 1. Opis teoretyczny omawianego zjawiska: Ziarna pyłku są męskimi elementami rozrodczymi roślin nasiennych. Ich ściana komórkowa złożona jest z dwóch warstw: intyny i egzyny. Wewnętrzna warstwa ściany (intyna) zawiera enzymy potrzebne do kiełkowania łagiewki pyłkowej i wzrostu łagiewki w głąb szyjki słupka. Warstwa zewnętrzna (egzyna) pełni funkcje ochronną. Pyłek powstaje z tkanki archesporialnej w woreczkach pyłkowych pręcików. Ziarna pyłku przedstawiają ogromną rozmaitość form, różniących się kolorem, kształtem, wielkością oraz urzeźbieniem zewnętrznej warstwy. 

 2. Ustalenie celu i obiektu prowadzonych badań: Celem obserwacji jest dostrzeżenie przez mikroskop różnorodności ziaren pyłku różnych gatunków roślin.

 3. Sposób przygotowania obserwacji (czas, miejsce itd.): Obserwacje są prowadzone podczas zajęć w klasie. Uczniowie posługują się mikroskopami i preparatami trwałymi.

 4. Sposób przeprowadzenia obserwacji: Uczniowie pracują w parach. Umieszczają preparat na stoliku, nastawiają oświetlenie i regulują ostrość obrazu. Obserwują ziarna pyłku różnych gatunków roślin.

 5. Inne informacje, np. analiza obserwacji, sposób wyciągania wniosków, karta pracy, drzewka decyzyjne, formularze itd.: Uczniowie wykonują szczegółowe rysunki oglądanych preparatów.

 1. Podsumowanie:

Nauczyciel odtwarza film „Skąd się biorą jabłka?”

Uczniowie odpowiadają na pytanie zawarte w tytule filmu.

Zadanie domowe

Wyszukaj informacje na temat kwiatów wiatropylnych i owadopylnych. Podaj przykłady roślin wiatropylnych i owadopylnych.

Środki dydaktyczne

 • materiały multimedialne: ilustracja interaktywna „Budowa kwiatu”

 • materiały multimedialne: film „Skąd się biorą jabłka?”

 • preparaty mikroskopowe z ziarnami pyłku różnych gatunków roślin

 • mikroskop

 • schematy przedstawiające budowę kwiatów o różnej symetrii

 • encyklopedia, podręcznik

 • komputery połączone z Internetem

Metody nauczania

 • dyskusja

 • dyskusja dydaktyczna - burza mózgów

 • obserwacja

 • pokaz

Formy pracy

 • indywidualna

 • zbiorowa

Dodatkowe propozycje wykorzystania

Multimedialne zasoby edukacyjne wykorzystywane w tym scenariuszu nadają się również do wykorzystania na IV etapie edukacyjnym w zakresie nauczania biologii.

Rk7x54D4m7hEa

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 106.50 KB w języku polskim
RRrdXM1jNNfGu

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 59.90 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida