Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Scenariusz zajęć „zanieczyszczenie środowiska”

PRZYRODA, II etap edukacyjny

Temat: Zanieczyszczenie środowiska.

Treści kształcenia

Podstawa programowa: Punkt (5.1) [uczeń] prowadzi obserwacje i proste doświadczenia wykazujące zanieczyszczenie najbliższego otoczenia (powietrza, wody, gleby);

Cele zoperacjonalizowane

UCZEŃ

rozumie termin ekologia, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, dziura ozonowa;

wie, co to jest segregacja śmieci;

rozumie jak ważna jest przyroda dla zdrowia człowieka;

wie, co wpływa na degradację środowiska;

wie jak chronić przyrodę.

Nabywane umiejętności:

UCZEŃ

prowadzi obserwacje i proste doświadczenia wykazujące zanieczyszczenie najbliższego otoczenia (powietrza, wody, gleby);

wymienia zachowania wpływające negatywnie na stan przyrody;

wymienia źródła zanieczyszczeń powietrza, gleby, wody;

czuje się odpowiedzialny za otaczające go środowisko;

Kompetencje kluczowe:

 • Umiejętność uczenia się

 • Kompetencje społeczne i obywatelskie

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym

Etapy lekcji:

 1. Wstęp:

 • Powitanie uczniów przez nauczyciela

 • Czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności).

 1. Przebieg zajęć:

 • Pogadanka – zapoznanie uczniów z tematem lekcji - Zanieczyszczenie środowiska. Inicjuje rozmowę.

 • Rozpoczęcie rozmowy. Nauczyciel zadaje pytania:

Co oznacza termin zanieczyszczenie?

Kiedy nazywamy środowisko - zanieczyszczonym?

Jak myślicie kto/co negatywnie oddziaływuje na stan środowiska (nauczyciel sugeruje, iż ludzie są odpowiedzialni za stan przyrody)?

Czy wiecie co może wpływać na zanieczyszczenie: powietrza, gleby, wody?

Czy dbacie o przyrodę?

Jak dbacie o przyrodę?

Czy znacie jakieś inne sposoby dbania o nasze środowisko?

Jakie konsekwencje niesie ze sobą brak dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska?

Co to jest ekologia?

Uczniowie aktywnie uczestniczą w lekcji.

 • Nauczyciel wyświetla film przedstawiający dzieci biorące udział w „Sprzątaniu świata”. Nauczyciel prosi uczniów, aby opowiedzieli swoje wrażenia z ich ostatniego dnia „Sprzątania świata”. Zadaje pytania: Jak długo zajęło Wam sprzątanie lasu/parku? Czy dużo zebraliście śmieci? Jaka była Wasza pierwsza myśl, kiedy zobaczyliście jak bardzo zaśmiecony jest las/park? Co powinniśmy robić, żeby nie dopuścić do takich sytuacji?, itp.

 • Dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze - nauczyciel dzieli klasę na 3 grupy (każdy z uczniów po kolei odlicza do 3, pierwsza grupa otrzymuje temat efekt cieplarniany, druga - kwaśne deszcze, trzecia - dziurę ozonową). Uczniowie na podstawie podręcznika/encyklopedii zapisują notatki. Następnie na forum klasy opowiadają o wymienionych zjawiskach. Nauczyciel uzupełnia informacje, zachęca mniej aktywnych uczniów oraz odnotowuje najbardziej aktywnych. Uczniowie zapisują notatki.

 • Nauczyciel wraca do tematu zanieczyszczenia wód, powietrza i gleby. Wymienia i wyjaśnia 4 klasy czystości wód, (zwraca uwagę, iż co roku stan polskich wód ulega nieodwracalnie pogorszeniu) wymienia związki wpływające na zanieczyszczenia: gleby: metale ciężkie, powietrza: pyły, dwutlenek siarki, węgla, tlenki azotu i ich skutki. Informuje uczniów, iż zanieczyszczenie wody można zbadać za pomocą pasków testowych dostępnych w sklepach zoologicznych. Nauczyciel zachęca uczniów do wykonania doświadczenia w domu.

 • Na koniec lekcji nauczyciel zadaje pytanie: Czy stan przyrody ma wpływ na Wasze zdrowie? Nauczyciel prowadzi luźną rozmowę z uczniami.

 1. Podsumowanie:

 • Powtórzenie wiadomości omawianych na lekcji.

 • Ocena zaangażowania uczniów, ich aktywności na lekcji.

 • Zadanie pracy domowej.

 • Uporządkowanie miejsca pracy.

  Zadanie domowe

 1. W jaki sposób człowiek bezpośrednio wpływa na zanieczyszczenie środowiska? Przygotuj notatkę.

 2. Dokonaj obserwacji zanieczyszczenia wody.

Obserwacja:

1. Opis teoretyczny omawianego zjawiska: Zanieczyszczenie wody może być spowodowane substancjami chemicznymi, bakteriami bądź innymi mikroorganizmami. Istnieje prosta metoda sprawdzenia zawartości niektórych substancji w wodzie za pomocą testów paskowych.

2. Ustalenie celu i obiektu prowadzonych badań: Celem obserwacji jest zapoznanie uczniów z możliwością sprawdzenia stopnia zanieczyszczenia wody za pomocą testów paskowych.

3. Sposób przygotowania obserwacji (czas, miejsce itd.): Obserwacja prowadzona jest w domu przez ucznia. Potrzebne sprzęty – paskowe testery wody (chlor, azotyny i azotany) (Szacunkowa cena testera paskowego - kilkanaście złotych.)

4. Sposób przeprowadzenia obserwacji: Uczeń nanosi kilka kropel wody na pasek (zgodnie z instrukcją), a następnie obserwuje kolor paska. Sprawdza w instrukcji paska, jakie jest znaczenie zaobserwowanego koloru. Notuje wnioski w zeszycie.

5.Inne informacje, np. analiza obserwacji, sposób wyciągania wniosków, karta pracy, drzewka decyzyjne, formularze itd.: Na podstawie obserwacji zmiany koloru pasków testowych uczniowie wyciągają wnioski na temat czystości wody.

Środki dydaktyczne

 • Podręcznik

 • Encyklopedia

 • Rzutnik

 • Ekran projekcyjny

 • Komputer

Metody nauczania

 • Pogawędka

 • Rozmowa kierowana

 • Ćwiczenie

 • Pokaz

Formy pracy

 • Praca indywidualna

 • Praca z całą klasą

Zadanie dla chętnych:

Stwórz plakat informujący o konieczności dbania o stan przyrody. Wymyśl hasło. Możesz skorzystać z dowolnych materiałów plastycznych.

R18KXQSYQVDmo

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 101.00 KB w języku polskim
RbEalxOy2w9kP

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 59.50 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida