Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1EgrMZzh4Hsu
Pobierz plik: Scenariusze do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkoły podstawowej Projekt Laboratoria przyszłości 2.pdf
Plik PDF o rozmiarze 7.95 MB w języku polskim

SCENARIUSZ 1 (1 z 3)

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA: uczniów szkół podstawowych

PROWADZONYCH PRZEZ: nauczycieli kształcenia ogólnego, nauczycieli techniki

TEMAT: Kamera cyfrowa – budowa

Cele kształcenia – wymagania ogólne

1. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.

 1. Postrzeganie elementów środowiska technicznego jako dobro materialne stworzone przez człowieka.

 2. Identyfikowanie różnorodnych elementów technicznych w najbliższym otoczeniu.

 3. Klasyfikowanie elementów technicznych do określonej grupy (budowlanej, mechanicznej, elektrycznej, komunikacyjnej itp.).

 4. Rozróżnianie elementów budowy wybranych narzędzi, przyrządów i urządzeń technicznych.

 5. Wyjaśnianie działania wybranych narzędzi, przyrządów i urządzeń technicznych.

 6. Wyszukiwanie i interpretacja informacji technicznych na urządzeniach i ich opakowaniach.

 7. Określanie zalet i wad rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych zastosowanych do produkcji wytworów technicznych.

 8. Wykrywanie, ocenianie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sprzętu technicznego.

 9. Wyszukiwanie informacji na temat nowoczesnych dziedzin techniki, ciekawostek i wynalazków technicznych.

2. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

 1. Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.

 2. Planowanie i wykonywanie pracy o różnym stopniu trudności.

 3. Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.

 4. Opracowanie planu pracy (nazywanie czynności technologicznych, uzasadnianie potrzeby zachowania odpowiedniej kolejności czynności technologicznych, szacowanie czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych czynności).

 5. Organizowanie stanowiska pracy (dobór narzędzi, przyrządów i urządzeń do obróbki danego materiału).

 6. Poszanowanie zasad i norm regulujących proces wytwarzania wytworu technicznego (regulamin pracowni, zasady BHP, współpraca w grupie, kontrakt).

 7. Komunikowanie się językiem technicznym.

 8. Wyszukiwanie informacji na temat możliwości udoskonalenia działania realizowanego wytworu.

 9. Przewidywanie skutków własnego działania technicznego, podejmowanie działań z namysłem i planem pracy.

 10. Wartościowanie własnych możliwości w zakresie planowania, wykonywania i modernizacji tworzonych wytworów.

 11. Rozwijanie cech: dokładności, precyzji i ostrożności.

 12. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie materiałami, czasem i własnym potencjałem.

 13. Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.

 14. Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.

3. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.

 1. Interpretacja informacji dotyczących bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych i ich bezawaryjności. Analiza instrukcji obsługi.

 2. Sprawne posługiwanie się podstawowymi narzędziami do obróbki ręcznej i mechanicznej, narzędziami pomiarowymi oraz urządzeniami domowymi.

 3. Przewidywanie zagrożeń z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego.

 4. Analizowanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu podczas pracy z narzędziami i urządzeniami. Procedura postępowania podczas wypadku przy pracy. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych sytuacjach zagrożenia.

 5. Utrzymywanie ładu na stanowisku pracy. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 6. Przyjmowanie postawy odpowiedzialności i ostrożności przy posługiwaniu się narzędziami i obsłudze urządzeń technicznych.

 7. Poszanowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu technicznego oraz własnej pracy i pracy drugiego człowieka.

4. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego godności.

 1. Przewidywanie zagrożeń ze strony różnych wytworów techniki i urządzeń technicznych.

5. Rozwijanie kreatywności technicznej.

 1. Poznawanie siebie oraz swoich predyspozycji do wykonywania zadań technicznych.

 2. Rozwijanie zainteresowań technicznych.

 3. Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

1. Kultura pracy. Uczeń:

 1. przestrzega regulaminu pracowni technicznej;

 2. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku;

 3. wyjaśnia znaczenie znaków bezpieczeństwa (piktogramów);

 4. dba o powierzone narzędzia i przybory;

 5. współpracuje i podejmuje różne role w pracy w zespole;

 6. posługuje się nazewnictwem technicznym;

 7. wykonuje prace z należytą starannością i dbałością;

 8. jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem wytworów techniki;

 9. śledzi postęp techniczny oraz dostrzega i poznaje zmiany zachodzące w technice wokół niego;

 10. ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia.

2. Inżynieria materiałowa. Uczeń:

 1. rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, drewno i materiały drewnopochodne, metale, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, materiały kompozytowe, materiały elektrotechniczne) oraz elementy elektroniczne (rezystory, diody, tranzystory, kondensatory, cewki itp.);

 2. określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elementów elektronicznych;

 3. charakteryzuje materiały konstrukcyjne i elementy elektroniczne;

 4. stosuje odpowiednie metody konserwacji materiałów konstrukcyjnych;

 5. dokonuje wyboru materiału w zależności od charakteru pracy;

 6. dobiera zamienniki materiałowe, uwzględniając ich właściwości;

 7. racjonalnie gospodaruje różnorodnymi materiałami;

 8. rozróżnia i stosuje zasady segregowania i przetwarzania odpadów z różnych materiałów oraz elementów elektronicznych.

3. Dokumentacja techniczna. Uczeń:

 1. odczytuje i interpretuje informacje zamieszczone w instrukcjach obsługi urządzeń, na tabliczce znamionowej, opakowaniach żywności, metkach odzieżowych, elementach elektronicznych itp.;

4. Technologia wytwarzania. Uczeń:

 1. rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów;

 2. dostosowuje rodzaj obróbki do przewidzianego efektu końcowego;

 3. dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki;

 4. bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami;

 5. opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy;

 6. reguluje urządzenia techniczne;

 7. dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego;

 8. dokonuje montażu poszczególnych części w całość;

 9. stosuje różne rodzaje połączeń (rozłączne i nierozłączne, pośrednie i bezpośrednie, spoczynkowe i ruchowe).

METODY PRACY:

 • pogadanka,

 • dyskusja,

 • praca z e‑materiałem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • MS Teams,

 • kamera cyfrowa,

 • zeszyt,

 • długopis.

PRZEWIDYWANY CZAS:

45 minut (w tym 25 minut pracy własnej ucznia)

PROPONOWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Faza przygotowawcza

 1. Cel fazy przygotowawczej (zakładane efekty kształcenia)

  • Określenie przez nauczyciela stopnia znajomości uczniów z zagadnieniem: czym jest kamera cyfrowa.

 2. Informacje / instrukcje / wskazówki techniczne do pracy zdalnej dla nauczyciela

  Nauczyciel podczas lekcji online łączy się z uczniami za pomocą aplikacji, np. MS Teams, a następnie sprawdza obecność. Przy realizowaniu zajęć w formie zdalnej ważne jest, by prowadzący zadbał o dostęp uczniów do materiałów źródłowych (najlepiej w ramach e‑platformy dydaktycznej), tak by spóźnieni i nieobecni posiadali odpowiednie materiały.

  Przydadzą się one także uczniom do powtórzenia wiadomości oraz będą stanowić pomoc dla uczniów słabszych. Istotne jest również korzystanie z różnych metod dydaktycznych w celu nawiązania obustronnego kontaktu z uczniami oraz utrzymania ich aktywności na wysokim poziomie.

  Uczniowie biorący udział w zajęciach online powinni sporządzać własne notatki. Należy pamiętać, że nie wszystkie platformy umożliwiają nagrywanie zajęć.

  Utworzone zapiski będą stanowić później cenną pomoc podczas rozwiazywania quizów (testów).

  W czasie powtórzenia materiału trzeba położyć nacisk na aktywność uczniów.

  Prezentacja materiałów multimedialnych powinna być połączona z uszczegóławianiem i rozwijaniem ich treści przez prowadzącego. Warto na tym etapie zapamiętać uczniów aktywnych, odznaczających się wiedzą wyprzedzającą program zajęć oraz uczniów wycofanych, mających braki w nauce lub problemy edukacyjne. Tym pierwszym należy zapewnić możliwość wykazania się dodatkową wiedzą, np. poprzez wyjaśnianie zarówno nowych, jak i znanych terminów. Z kolei uczniowie o dodatkowych potrzebach rozwojowych powinni mieć możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

 3. Informacje / instrukcje / wskazówki techniczne do pracy zdalnej dla ucznia

  Uczniowie łączą się z nauczycielem za pomocą aplikacji, np. MS Teams. Zapisują w zeszytach temat lekcji.

 4. Szczegółowo opisane sytuacje dydaktyczne

  Rozmowa z uczniami mająca na celu ustalenie znajomości zagadnień związanych z kamerą cyfrową. Podanie celów zajęć. Nauczyciel ma kamerę cyfrową. Pyta się uczniów czy wiedzą co to jest. Następnie uczniowie odpowiadają nauczycielowi na zadane przez niego pytanie.

 5. Materiały graficzne / załączniki (pliki do stworzonych materiałów) / multimedia (pliki)

 6. Wskazówki do pracy z osobami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi

  • kilkuminutowe wydłużenie czasu pracy,

  • częste powtórki słowne i odwoływanie się do konkretu,

  • częste powtórki istoty zagadnienia zaznaczane intensywnym kolorem,

  • okazywanie aprobaty, pochwały dla podejmowanego wysiłku.

Faza zasadnicza

 1. Cel fazy zasadniczej (zakładane efekty kształcenia)

  • poznanie czym jest kamera cyfrowa,

  • poznanie, jak powstaje obraz w kamerze cyfrowej.

 2. Informacje / instrukcje / wskazówki techniczne do pracy zdalnej dla nauczyciela

  Nauczyciel zamieszcza na platformie edukacyjnej, np. MS Teams, plik z materiałem źródłowym związanym z zasadniczym tematem lekcji (tekst przewodni). Wskazuje uczniom miejsce udostępnienia i nakazuje pobranie/wyświetlenie pliku, a następnie zapoznanie się z jego treścią oraz wykonanie zawartych w nim zadań.

 3. Informacje / instrukcje / wskazówki techniczne do pracy zdalnej dla ucznia Uczniowie pobierają zamieszczony i udostępniony przez nauczyciela plik źródłowy, otwierają go w przeglądarce do odczytu plików o rozszerzeniu .html lub .pdf i zapoznają się z jego treścią.

 4. Szczegółowo opisane sytuacje dydaktyczne

Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z materiałem dotyczącym budowy kamery cyfrowej znajdującej się na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej:

Film (samouczek) prezentujący podstawy obsługi kamery cyfrowej
R2n1ZK9KC2tXA
Prezentacja zawierająca podstawowe elementy, z których składa się kamera cyfrowa
R1aurPIRBcIDU

Pobierz załącznik

Plik ZIP o rozmiarze 4.24 MB w języku polskim
Źródło. zpe.gov.pl/a/podstawy‑obslugi‑kamery‑cyfrowej/DhgFgOOAT

Następnie prosi uczniów o zapoznanie się z materiałem dotyczącym wykonywania filmów na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej:

Galeria zdjęć przedstawiających elementy kamery
Film (samouczek) dotyczący podstawowych zasad przy nagrywaniu filmów kamerą
RSwMrV48Eb7M8
Źródło. https://zpe.gov.pl/b/poslugiwanie‑sie‑urzadzeniami‑multimedialnymi–kamera/P11GoQKox

Faza końcowa

 1. Cel fazy końcowej (zakładane efekty kształcenia)

  • sprawdzenie poziomu osiągnięcia celów szczegółowych zajęć.

 2. Informacje / instrukcje / wskazówki techniczne do pracy zdalnej dla nauczyciela

  Nauczyciel za pomocą Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej wskazuje ćwiczenia do wykonania.

 3. Informacje / instrukcje / wskazówki techniczne do pracy zdalnej dla ucznia

  Uczniowie wykonują ćwiczenie wskazane przez nauczyciela na platformie MS Teams

 4. Szczegółowo opisane sytuacje dydaktyczne

Ćwiczenie 1

Podaj, do czego służy kamera cyfrowa.

Ćwiczenie 2

Wymień elementy budowy kamery cyfrowej.

 1. Materiały graficzne / załączniki (pliki do stworzonych materiałów) / multimedia (pliki)

 2. Wskazówki do pracy z osobami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi

  • kilkuminutowe wydłużenie czasu pracy,

  • umożliwienie uczniom zadawania pytań pomocniczych do treści tekstu przewodniego,

  • częste powtórki słowne i odwoływanie się do konkretu,

  • częste powtórki istoty zagadnienia zaznaczane intensywnym kolorem,

  • okazywanie aprobaty, pochwały dla podejmowanego wysiłku.

EWALUACJA ZAJĘĆ (sprawdzenie osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia)

Zaznacz swoją opinię o lekcji, stawiając „X” pod jednym z poniższych rysunków.

Jeśli uważasz, że dużo się nauczyłeś i lekcja Ci się podobała.

Jeśli twoja opinia jest pośrednia.

Jeśli uważasz, że niczego się nie nauczyłeś i lekcja Ci się nie podobała.

R4AcVnioyUZW5
RlLuv49Nwtm80
R1XN2YFhy4M7u

SCENARIUSZ 2 (2 z 3)

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA: uczniów szkół podstawowych

PROWADZONYCH PRZEZ: nauczycieli kształcenia ogólnego, nauczycieli techniki

TEMAT: Drukarki 3d – pojęcie i etapy drukowania

Cele kształcenia – wymagania ogólne

1. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.

 1. Postrzeganie elementów środowiska technicznego jako dobro materialne stworzone przez człowieka.

 2. Identyfikowanie różnorodnych elementów technicznych w najbliższym otoczeniu.

 3. Klasyfikowanie elementów technicznych do określonej grupy (budowlanej, mechanicznej, elektrycznej, komunikacyjnej itp.).

 4. Rozróżnianie elementów budowy wybranych narzędzi, przyrządów i urządzeń technicznych.

 5. Wyjaśnianie działania wybranych narzędzi, przyrządów i urządzeń technicznych.

 6. Wyszukiwanie i interpretacja informacji technicznych na urządzeniach i ich opakowaniach.

 7. Określanie zalet i wad rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych zastosowanych do produkcji wytworów technicznych.

 8. Wykrywanie, ocenianie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sprzętu technicznego.

 9. Wyszukiwanie informacji na temat nowoczesnych dziedzin techniki, ciekawostek i wynalazków technicznych.

2. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

 1. Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.

 2. Planowanie i wykonywanie pracy o różnym stopniu trudności.

 3. Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.

 4. Opracowanie planu pracy (nazywanie czynności technologicznych, uzasadnianie potrzeby zachowania odpowiedniej kolejności czynności technologicznych, szacowanie czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych czynności).

 5. Organizowanie stanowiska pracy (dobór narzędzi, przyrządów i urządzeń do obróbki danego materiału).

 6. Poszanowanie zasad i norm regulujących proces wytwarzania wytworu technicznego (regulamin pracowni, zasady BHP, współpraca w grupie, kontrakt).

 7. Komunikowanie się językiem technicznym.

 8. Wyszukiwanie informacji na temat możliwości udoskonalenia działania realizowanego wytworu.

 9. Przewidywanie skutków własnego działania technicznego, podejmowanie działań z namysłem i planem pracy.

 10. Wartościowanie własnych możliwości w zakresie planowania, wykonywania i modernizacji tworzonych wytworów.

 11. Rozwijanie cech: dokładności, precyzji i ostrożności.

 12. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie materiałami, czasem i własnym potencjałem.

 13. Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.

 14. Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.

3. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.

 1. Interpretacja informacji dotyczących bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych i ich bezawaryjności. Analiza instrukcji obsługi.

 2. Sprawne posługiwanie się podstawowymi narzędziami do obróbki ręcznej i mechanicznej, narzędziami pomiarowymi oraz urządzeniami domowymi.

 3. Przewidywanie zagrożeń z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego.

 4. Analizowanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu podczas pracy z narzędziami i urządzeniami. Procedura postępowania podczas wypadku przy pracy. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych sytuacjach zagrożenia.

 5. Utrzymywanie ładu na stanowisku pracy. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 6. Przyjmowanie postawy odpowiedzialności i ostrożności przy posługiwaniu się narzędziami i obsłudze urządzeń technicznych.

 7. Poszanowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu technicznego oraz własnej pracy i pracy drugiego człowieka.

4. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego godności.

 1. Przewidywanie zagrożeń ze strony różnych wytworów techniki i urządzeń technicznych.

5. Rozwijanie kreatywności technicznej.

 1. Poznawanie siebie oraz swoich predyspozycji do wykonywania zadań technicznych.

 2. Rozwijanie zainteresowań technicznych.

 3. Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

1. Kultura pracy. Uczeń:

 1. przestrzega regulaminu pracowni technicznej;

 2. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku;

 3. wyjaśnia znaczenie znaków bezpieczeństwa (piktogramów);

 4. dba o powierzone narzędzia i przybory;

 5. współpracuje i podejmuje różne role w pracy w zespole;

 6. posługuje się nazewnictwem technicznym;

 7. wykonuje prace z należytą starannością i dbałością;

 8. jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem wytworów techniki;

 9. śledzi postęp techniczny oraz dostrzega i poznaje zmiany zachodzące w technice wokół niego;

 10. ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia.

2. Inżynieria materiałowa. Uczeń:

 1. rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, drewno i materiały drewnopochodne, metale, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, materiały kompozytowe, materiały elektrotechniczne) oraz elementy elektroniczne (rezystory, diody, tranzystory, kondensatory, cewki itp.);

 2. określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elementów elektronicznych;

 3. charakteryzuje materiały konstrukcyjne i elementy elektroniczne;

 4. stosuje odpowiednie metody konserwacji materiałów konstrukcyjnych;

 5. dokonuje wyboru materiału w zależności od charakteru pracy;

 6. dobiera zamienniki materiałowe, uwzględniając ich właściwości;

 7. racjonalnie gospodaruje różnorodnymi materiałami;

 8. rozróżnia i stosuje zasady segregowania i przetwarzania odpadów z różnych materiałów oraz elementów elektronicznych.

3. Dokumentacja techniczna. Uczeń:

 1. odczytuje i interpretuje informacje zamieszczone w instrukcjach obsługi urządzeń, na tabliczce znamionowej, opakowaniach żywności, metkach odzieżowych, elementach elektronicznych itp.

4. Technologia wytwarzania. Uczeń:

 1. rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów;

 2. dostosowuje rodzaj obróbki do przewidzianego efektu końcowego;

 3. dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki;

 4. bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami;

 5. opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy;

 6. reguluje urządzenia techniczne;

 7. dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego;

 8. dokonuje montażu poszczególnych części w całość;

 9. stosuje różne rodzaje połączeń (rozłączne i nierozłączne, pośrednie i bezpośrednie, spoczynkowe i ruchowe).

METODY PRACY:

 • dyskusja,

 • pogadanka.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • MS Teams,

 • zeszyt,

 • długopis.

PRZEWIDYWANY CZAS:

45 minut (w tym 25 minut pracy własnej ucznia)

PROPONOWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Faza przygotowawcza

 1. Cel fazy przygotowawczej (zakładane efekty kształcenia)

  • określenie stopnia znajomości uczniów przez nauczyciela znajomości do czego służy drukarka 3d.

 2. Informacje / instrukcje / wskazówki techniczne do pracy zdalnej dla nauczyciela

  Nauczyciel podczas lekcji online łączy się z uczniami za pomocą aplikacji, np. MS Teams, a następnie sprawdza obecność. Przy realizowaniu zajęć w formie zdalnej ważne jest, by prowadzący zadbał o dostęp uczniów do materiałów źródłowych (najlepiej w ramach e‑platformy dydaktycznej), tak by spóźnieni i nieobecni posiadali odpowiednie materiały.

  Przydadzą się one też uczniom do powtórzenia wiadomości oraz będą stanowić pomoc dla uczniów słabszych. Istotne jest również korzystanie z różnych metod dydaktycznych w celu nawiązania obustronnego kontaktu z uczniami oraz utrzymania ich aktywności na wysokim poziomie.

  Uczniowie biorący udział w zajęciach online powinni sporządzać własne notatki. Należy pamiętać, że nie wszystkie platformy umożliwiają nagrywanie zajęć.

  Utworzone zapiski będą stanowić później cenną pomoc podczas rozwiazywania quizów (testów).

  W czasie powtórzenia materiału trzeba położyć nacisk na aktywność uczniów.

  Prezentacja materiałów multimedialnych powinna być połączona z uszczegóławianiem i rozwijaniem ich treści przez prowadzącego. Warto na tym etapie zapamiętać uczniów aktywnych, odznaczających się wiedzą wyprzedzającą program zajęć oraz uczniów wycofanych, mających braki w nauce lub problemy edukacyjne. Tym pierwszym należy zapewnić możliwość wykazania się dodatkową wiedzą, np. poprzez wyjaśnianie zarówno nowych, jak i znanych terminów. Z kolei ci o dodatkowych potrzebach rozwojowych powinni mieć możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

 3. Informacje / instrukcje / wskazówki techniczne do pracy zdalnej dla ucznia Uczniowie łączą się z nauczycielem za pomocą aplikacji, np. MS Teams. Zapisują w zeszytach temat lekcji.

 4. Szczegółowo opisane sytuacje dydaktyczne

  Rozmowa z uczniami mająca na celu przypomnienie definicji lutowania oraz budowy lutownic oporowej i transformatorowej. Podanie celów zajęć.

 5. Materiały graficzne / załączniki (pliki do stworzonych materiałów) / multimedia (pliki)

 6. Wskazówki do pracy z osobami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi

  • kilkuminutowe wydłużenie czasu pracy,

  • częste powtórki słowne i odwoływanie się do konkretu,

  • częste powtórki istoty zagadnienia zaznaczane intensywnym kolorem,

  • okazywanie aprobaty, pochwały dla podejmowanego wysiłku.

Faza zasadnicza

 1. Cel fazy zasadniczej (zakładane efekty kształcenia)

  1. Poznanie, do czego służy drukarka 3D,

  2. . poznanie budowy drukarki 3D.

 2. Informacje / instrukcje / wskazówki techniczne do pracy zdalnej dla nauczyciela

  Nauczyciel zamieszcza na platformie edukacyjnej, np. MS Teams, plik z materiałem źródłowym związanym z zasadniczym tematem lekcji (tekst przewodni).

  Wskazuje uczniom miejsce udostępnienia i nakazuje pobranie/wyświetlenie pliku.

 3. Informacje / instrukcje / wskazówki techniczne do pracy zdalnej dla ucznia Uczniowie pobierają zamieszczony i udostępniony przez nauczyciela plik źródłowy, otwierają go w przeglądarce do odczytu plików o rozszerzeniu .html lub .pdf i zapoznają się z jego treścią.

 4. Szczegółowo opisane sytuacje dydaktyczne

  Drukarka to urządzenie służące do drukowania przestrzennego. Etapy drukowania:

  1. CAD Pierwszym krokiem w procesie wytwarzania przyrostowego jest stworzenie cyfrowego modelu obiektu. W tym celu wykorzystuje się programy projektowania wspomaganego komputerowo, ang. Computer Aided Design (CAD). Dostępnych jest wiele programów CAD, wykorzystujących różne zasady tworzenia modeli i oferujących różne możliwości. Na przykład, możemy w tym celu wykorzystać Solidworks, Autodesk Fusion 360, SketchUp. Inżynieria odwrócona może też opierać się na modelu cyfrowym, powstałym w wyniku skanowania obiektu.

  2. Model w formacie STL Na tym etapie procesu wytwarzania przyrostowego (AM), model CAD zapisywany jest w formacie STL (stereolitografia), który może być odczytany przez drukarkę. 18 Można też wybrać model z repozytoriów internetowych typu Pinshape, GrabCAD itp. Niektóre z nich oferują bezpłatne modele, za inne trzeba zapłacić.

  3. Analiza i naprawa modelu STL Na tym etapie należy naprawić wszelkie błędy w pliku STL. Typowe błędy to brakujące trójkąty, niepołączone krawędzie czy odwrócone trójkąty, gdzie „niewłaściwa strona” boku trójkąta jest odczytana jako jego wewnętrzna krawędź. Dostępne są programy do naprawiania modeli zapisanych w formacie STL, na przykład Meshlab, 3DPrintCloud, Netfabb itp. W przypadku pojawienia się błędów, można zastosować korekcję polegającą na zmianie wielkości, gęstości czy geometrii. Można też poprawić orientację modelu 3D. Po wygenerowaniu pliku STL, importuje się go do programu do cięcia modeli, tzw. Slicer, który zamienia plik STL na język Gcode. G‑code to znormalizowany język zapisu poleceń, wykorzystywany w procesie produkcji wspomaganej komputerowo (CAM) do kontrolowania urządzeń CNC czy drukarek 3D.

  4. Ustawiania urządzenia Na tym etapie urządzenie powinno być przygotowane do druku. Proces ten wymaga dobrania właściwych ustawień drukarki, wyczyszczenie stołu roboczego po wcześniejszym wydruku oraz załadowanie materiału do druku. Konieczne jest też rutynowe sprawdzenie wszystkich istotnych ustawień wydruku i kontrola samego procesu drukowania. Kiedy sprzęt jest już gotowy, plik z modelem może zostać odczytany przez oprogramowanie drukarki.

  5. Drukowanie Procedura wydruku jest w głównej mierze procesem zautomatyzowanym. W zależności od rozmiaru obiektu i zastosowanych materiałów, proces wydruku może potrwać od kilku godzin do kilku dni. Należy, od czasu do czasu sprawdzać, czy drukowanie przebiega poprawnie i nie wystąpiły żadne błędy.

  6. Zdejmowanie wydrukowanego obiektu W większości przypadków nieprofesjonalnego druku 3D, usunięcie wydrukowanego obiektu, jest prostym zadaniem: wystarczy odkleić obiekt od stołu roboczego.

  7. Obróbka wydrukowanego elementu Sposób obróbki obiektu może różnić się w zależności od wykorzystanych materiałów i technologii. Na przykład, wydruk z SLA musi być utwardzony za pomocą promieniowania UV, podczas gdy obiekt z materiału FDM jest gotowy od razu po wydruku. Obróbka produktu końcowego może obejmować czyszczenie powietrzem pod ciśnieniem, polerowanie, kolorowanie oraz inne czynności mające na celu uzyskanie pożądanego efektu końcowego.

Faza końcowa

 1. Cel fazy końcowej (zakładane efekty kształcenia)

  • sprawdzenie poziomu osiągnięcia celów szczegółowych zajęć.

 2. Informacje / instrukcje / wskazówki techniczne do pracy zdalnej dla nauczyciela

  Nauczyciel za pomocą Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej wskazuje ćwiczenia do wykonania.

 3. Informacje / instrukcje / wskazówki techniczne do pracy zdalnej dla ucznia Uczniowie logują się na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej i wykonują ćwiczenia wskazane przez nauczyciela, a następnie prezentują swoje rozwiązania.

 4. Szczegółowo opisane sytuacje dydaktyczne

Ćwiczenie 1

Podaj zastosowanie drukarek 3D.

Ćwiczenie 2

Wymień etapy drukowania drukarką 3D.

 1. Materiały graficzne / załączniki (pliki do stworzonych materiałów) / multimedia (pliki)

R17AfyByMPXgn
Budowa i działanie drukarki 3D
Rb5QOTryzP8DF
Jak przygotować projekt do druku 3D?
 1. Wskazówki do pracy z osobami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi

  • kilkuminutowe wydłużenie czasu pracy,

  • umożliwienie uczniom zadawania pytań pomocniczych do treści tekstu przewodniego,

  • częste powtórki słowne i odwoływanie się do konkretu,

  • częste powtórki istoty zagadnienia zaznaczane intensywnym kolorem,

  • okazywanie aprobaty, pochwały dla podejmowanego wysiłku.

EWALUACJA ZAJĘĆ (sprawdzenie osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia)

Zaznacz swoją opinię o lekcji, stawiając „X” pod jednym z poniższych rysunków.

Jeśli uważasz, że dużo się nauczyłeś i lekcja Ci się podobała.

Jeśli twoja opinia jest pośrednia.

Jeśli uważasz, że niczego się nie nauczyłeś i lekcja Ci się nie podobała.

R4AcVnioyUZW5
RlLuv49Nwtm80
R1XN2YFhy4M7u

SCENARIUSZ 3 (3 z 3)

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA: uczniów szkół podstawowych

PROWADZONYCH PRZEZ: nauczycieli kształcenia ogólnego, nauczycieli techniki

TEMAT: Mikrokontrolery

Cele kształcenia – wymagania ogólne

1. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.

 1. Postrzeganie elementów środowiska technicznego jako dobro materialne stworzone przez człowieka.

 2. Identyfikowanie różnorodnych elementów technicznych w najbliższym otoczeniu.

 3. Klasyfikowanie elementów technicznych do określonej grupy (budowlanej, mechanicznej, elektrycznej, komunikacyjnej itp.).

 4. Rozróżnianie elementów budowy wybranych narzędzi, przyrządów i urządzeń technicznych.

 5. Wyjaśnianie działania wybranych narzędzi, przyrządów i urządzeń technicznych.

 6. Wyszukiwanie i interpretacja informacji technicznych na urządzeniach i ich opakowaniach.

 7. Określanie zalet i wad rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych zastosowanych do produkcji wytworów technicznych.

 8. Wykrywanie, ocenianie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sprzętu technicznego.

 9. Wyszukiwanie informacji na temat nowoczesnych dziedzin techniki, ciekawostek i wynalazków technicznych.

2. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

 1. Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.

 2. Planowanie i wykonywanie pracy o różnym stopniu trudności.

 3. Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.

 4. Opracowanie planu pracy (nazywanie czynności technologicznych, uzasadnianie potrzeby zachowania odpowiedniej kolejności czynności technologicznych, szacowanie czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych czynności).

 5. Organizowanie stanowiska pracy (dobór narzędzi, przyrządów i urządzeń do obróbki danego materiału).

 6. Poszanowanie zasad i norm regulujących proces wytwarzania wytworu technicznego (regulamin pracowni, zasady BHP, współpraca w grupie, kontrakt).

 7. Komunikowanie się językiem technicznym.

 8. Wyszukiwanie informacji na temat możliwości udoskonalenia działania realizowanego wytworu.

 9. Przewidywanie skutków własnego działania technicznego, podejmowanie działań z namysłem i planem pracy.

 10. Wartościowanie własnych możliwości w zakresie planowania, wykonywania i modernizacji tworzonych wytworów.

 11. Rozwijanie cech: dokładności, precyzji i ostrożności.

 12. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie materiałami, czasem i własnym potencjałem.

 13. Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.

 14. Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.

3. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.

 1. Interpretacja informacji dotyczących bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych i ich bezawaryjności. Analiza instrukcji obsługi.

 2. Sprawne posługiwanie się podstawowymi narzędziami do obróbki ręcznej i mechanicznej, narzędziami pomiarowymi oraz urządzeniami domowymi.

 3. Przewidywanie zagrożeń z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego.

 4. Analizowanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu podczas pracy z narzędziami i urządzeniami. Procedura postępowania podczas wypadku przy pracy. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych sytuacjach zagrożenia.

 5. Utrzymywanie ładu na stanowisku pracy. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 6. Przyjmowanie postawy odpowiedzialności i ostrożności przy posługiwaniu się narzędziami i obsłudze urządzeń technicznych.

 7. Poszanowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu technicznego oraz własnej pracy i pracy drugiego człowieka.

4. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego godności.

 1. Przewidywanie zagrożeń ze strony różnych wytworów techniki i urządzeń technicznych.

5. Rozwijanie kreatywności technicznej.

 1. Poznawanie siebie oraz swoich predyspozycji do wykonywania zadań technicznych.

 2. Rozwijanie zainteresowań technicznych.

 3. Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

1. Kultura pracy. Uczeń:

 1. przestrzega regulaminu pracowni technicznej;

 2. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku;

 3. wyjaśnia znaczenie znaków bezpieczeństwa (piktogramów);

 4. dba o powierzone narzędzia i przybory;

 5. współpracuje i podejmuje różne role w pracy w zespole;

 6. posługuje się nazewnictwem technicznym;

 7. wykonuje prace z należytą starannością i dbałością;

 8. jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem wytworów techniki;

 9. śledzi postęp techniczny oraz dostrzega i poznaje zmiany zachodzące w technice wokół niego;

 10. ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia.

2. Inżynieria materiałowa. Uczeń:

 1. rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, drewno i materiały drewnopochodne, metale, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, materiały kompozytowe, materiały elektrotechniczne) oraz elementy elektroniczne (rezystory, diody, tranzystory, kondensatory, cewki itp.);

 2. określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elementów elektronicznych;

 3. charakteryzuje materiały konstrukcyjne i elementy elektroniczne;

 4. stosuje odpowiednie metody konserwacji materiałów konstrukcyjnych;

 5. dokonuje wyboru materiału w zależności od charakteru pracy;

 6. dobiera zamienniki materiałowe, uwzględniając ich właściwości;

 7. racjonalnie gospodaruje różnorodnymi materiałami;

 8. rozróżnia i stosuje zasady segregowania i przetwarzania odpadów z różnych materiałów oraz elementów elektronicznych.

3. Dokumentacja techniczna. Uczeń:

 1. odczytuje i interpretuje informacje zamieszczone w instrukcjach obsługi urządzeń, na tabliczce znamionowej, opakowaniach żywności, metkach odzieżowych, elementach elektronicznych itp.

4. Technologia wytwarzania. Uczeń:

 1. rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów;

 2. dostosowuje rodzaj obróbki do przewidzianego efektu końcowego;

 3. dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki;

 4. bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami;

 5. opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy;

 6. reguluje urządzenia techniczne;

 7. dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego;

 8. dokonuje montażu poszczególnych części w całość;

 9. stosuje różne rodzaje połączeń (rozłączne i nierozłączne, pośrednie i bezpośrednie, spoczynkowe i ruchowe).

METODY PRACY:

 • praca indywidualna,

 • praca w grupach,

 • praca całego zespołu klasowego.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • MS Teams,

 • zeszyt,

 • długopis.

PRZEWIDYWANY CZAS:

45 minut (w tym 15 minut pracy własnej ucznia)

PROPONOWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Faza przygotowawcza

 1. Cel fazy przygotowawczej (zakładane efekty kształcenia)

  • Określenie przez nauczyciela stopnia znajomości uczniów zagadnienia: czym są i do czego służą mikrokontrolery.

 2. Informacje / instrukcje / wskazówki techniczne do pracy zdalnej dla nauczyciela

  Nauczyciel podczas lekcji online łączy się z uczniami za pomocą aplikacji, np. MS Teams, a następnie sprawdza obecność. Po przedstawieniu tematu zajęć prowadzący prezentuje materiał w pliku PDF.

  Uczniowie łączą się z nauczycielem za pomocą aplikacji, np. MS Teams. Zapisują w zeszytach temat lekcji oraz obserwują materiał wyświetlony przez prowadzącego.

  Przy realizowaniu zajęć w wersji zdalnej ważne jest, by prowadzący zadbał o dostęp uczniów do materiałów źródłowych (najlepiej w ramach e‑platformy dydaktycznej), tak by spóźnieni i nieobecni posiadali odpowiednie materiały.

  Przydadzą się one też uczniom do powtórzenia wiadomości oraz będą stanowić pomoc dla uczniów słabszych. Istotne jest również korzystanie z różnych metod dydaktycznych w celu utrzymania obustronnego kontaktu z uczniami oraz utrzymania ich aktywności na wysokim poziomie.

  Uczniowie biorący udział w zajęciach online powinni sporządzać własne notatki. Należy pamiętać, że nie wszystkie platformy umożliwiają nagrywanie zajęć.

  Utworzone zapiski będą stanowić później cenną pomoc podczas rozwiazywania quizów (testów).

  W czasie powtórzenia materiału trzeba położyć nacisk na aktywność uczniów.

  Prezentacja materiałów multimedialnych powinna być połączona z uszczegóławianiem i rozwijaniem ich treści przez prowadzącego. Warto na tym etapie zapamiętać uczniów aktywnych, odznaczających się wiedzą wyprzedzającą program zajęć oraz uczniów wycofanych, mających braki w nauce lub problemy edukacyjne. Tym pierwszym należy zapewnić możliwość wykazania się dodatkową wiedzą, np. poprzez wyjaśnianie zarówno nowych, jak i znanych terminów. Z kolei ci o dodatkowych potrzebach rozwojowych powinni mieć możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

 3. Szczegółowo opisane sytuacje dydaktyczne

  Wprowadzenie do tematyki zajęć. W krótkiej dyskusji nauczyciel próbuje się dowiedzieć, czy uczniowie wiedzą do czego służy mikrokontroler. Przedstawienie celów lekcji.

 4. Multimedia (pliki)

  • Materiał fazy przygotowawczej w pliku PDF.

 5. Wskazówki do pracy z osobami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi

  • kilkuminutowe wydłużenie czasu pracy,

  • częste powtórki słowne i odwoływanie się do konkretu,

  • częste powtórki istoty zagadnienia zaznaczane intensywnym kolorem,

  • okazywanie aprobaty, pochwały dla podejmowanego wysiłku.

Faza zasadnicza

 1. Cel fazy zasadniczej (zakładane efekty kształcenia)

  1. poznanie definicji mikrokontrolera,

  2. poznanie obszarów zastosowań mikrokontrolerów.

 2. Informacje / instrukcje / wskazówki techniczne do pracy zdalnej dla nauczyciela

  Nauczyciel prosi uczniów o zalogowanie się na Zintegrowaną Platformę Edukacyjną oraz zapoznanie sią z materiałem.

 3. Informacje / instrukcje / wskazówki techniczne do pracy zdalnej dla ucznia Uczniowie zapoznają się z materiałem zamieszczonym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

 4. Szczegółowo opisane sytuacje dydaktyczne

Jak sama nazwa wskazuje, mikrokontroler to zminiaturyzowana jednostka kontrolująca. Właściwie to scalony system mikroprocesorowy, który ma postać pojedynczego układu scalonego. Można spotkać się też z inną nazwą mikrokontrolerów – mikrokomputer jednoukładowy, w skrócie MCU. Gdzie się go wykorzystuje i w jakim celu?

Każdy mikrokontroler jest wyposażony w jednostkę centralną – CPU, pamięć RAM oraz rozbudowane układy wejścia i wyjścia. Na ogół ma też pamięć programu – FRAM, MRAM, ROM lub Flash. Stanowi użyteczny i całkowicie zautomatyzowany, niezależny system mikroprocesorowy, który nie wymaga do poprawnego działania 29 użycia jakichkolwiek dodatkowych elementów. Odróżnia to mikrokontrolery od tradycyjnych mikroprocesorów.

Mikrokontroler może zawierać układy czasowo‑licznikowe, kontrolery przerwań, kontrolery transmisji szeregowej, proste przetworniki cyfrowo‑analogowe lub analogowo‑cyfrowe, zegar czasu rzeczywistego, układ kontroli poprawnej pracy, wewnętrzne czujniki wielkości nieelektrycznych czy obszar nieulotnej pamięci danych.

Nazwa „mikrokontroler” pochodzi od tego, że stosowany jest on do sterowania urządzeniami elektronicznymi. Stąd też można wskazać jego praktyczne wykorzystywanie m.in. do zdalnego sterowania, jako urządzenie sterujące implanty medyczne, urządzenia biurowe i elektronarzędzia. Często mikrokontrolery są montowane w silnikach samochodowych lub w zabawkach, w sprzęcie RTV i AGD, w przemysłowych układach automatyki, w podzespołach komputerowych, czy w układach kontrolno‑pomiarowych.

Faza końcowa

 1. Cel fazy końcowej (zakładane efekty kształcenia)

  • sprawdzenie poziomu osiągnięcia celów szczegółowych zajęć.

 2. Informacje / instrukcje / wskazówki techniczne do pracy zdalnej dla nauczyciela

  Nauczyciel za pomocą Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej wskazuje ćwiczenia do realizacji.

 3. Informacje / instrukcje / wskazówki techniczne do pracy zdalnej dla ucznia Uczniowie logują się na platformie i rozwiązują w zeszytach ćwiczenia, których treść została udostępniona przez nauczyciela. Po minięciu wyznaczonego przez niego czasu każdy uczeń poprzez czat w MS Teams przesyła bezpośrednio prowadzącemu otrzymane rozwiązanie.

 4. Szczegółowo opisane sytuacje dydaktyczne

Ćwiczenie 1

Podaj do czego służą mikrokontrolery.

Ćwiczenie 2

Wymień elementy budowy mikrokontrolera.

 1. Materiały graficzne / załączniki (pliki do stworzonych materiałów) / multimedia (pliki)

 2. Wskazówki do pracy z osobami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi

  • kilkuminutowe wydłużenie czasu pracy,

  • umożliwienie uczniom zadawania pytań pomocniczych do treści tekstu przewodniego,

  • częste powtórki słowne i odwoływanie się do konkretu,

  • częste powtórki istoty zagadnienia zaznaczane intensywnym kolorem,

  • okazywanie aprobaty, pochwały dla podejmowanego wysiłku.

EWALUACJA ZAJĘĆ (sprawdzenie osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia)

Zaznacz swoją opinię o lekcji, stawiając „X” pod jednym z poniższych rysunków.

Jeśli uważasz, że dużo się nauczyłeś i lekcja Ci się podobała.

Jeśli twoja opinia jest pośrednia.

Jeśli uważasz, że niczego się nie nauczyłeś i lekcja Ci się nie podobała.

R4AcVnioyUZW5
RlLuv49Nwtm80
R1XN2YFhy4M7u
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida