Are you good at swimming? - test

Test jednokrotnego wyboru do sprawdzenia wiadomości wprowadzonych na zajęciach według scenariusza ‘Are you good at swimming?’ Sprawdza znajomość łączliwości dyscyplin sportowych z czasownikami ‘play’, ‘do’ umiejętność tworzenia pytań (yes/no questions) w czasie Present Simple, budowania poprawnych odpowiedzi (yes/no answers), znajomość struktury ‘to be good/bad at’, ‘play well/badly’oraz ‘can’.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida