Bliżej świata - program nauczania geografii – IV etap edukacyjny, zakres podstawowy

Szkoła ponadpodstawowa
Geografia
Udostępnij

Głównym celem programu jest poznanie i zrozumienie zjawisk oraz procesów zachodzących w środowisku geograficznym, zdobycie wiedzy o warunkach przyrodniczych, w których żyje i gospodaruje człowiek, o wzajemnych relacjach, jakie zachodzą między przyrodą, człowiekiem i gospodarką. Uczeń czerpie wiadomości nie tylko z podręcznika, ale także z różnych źródeł geograficznych: zajęć i obserwacji terenowych, internetu, itp. Proponowany program stwarza możliwości do realizowania w sposób praktyczny tematyki geograficznej. Nastawiony jest na samodzielność w dochodzeniu do wiedzy, sytuuje ucznia na pozycji badacza, propaguje metody aktywizujące, stawia nacisk na pracę zespołową, eliminuje werbalne, encyklopedyczne przyswajanie wiedzy.

Program nauczania został nagrodzony w II edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.