Jak obliczyć iloraz różnicowy korzystając ze wzoru funkcji?