Matematyka realistyczna - Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego

Program Matematyka realistyczna jest pierwszą próbą adaptacji teorii Realistic Mathematics Education do polskiego systemu szkolnego i najnowszej podstawy programowej. Koncepcja programu i związanych z nim niezbędnych metod, środków dydaktycznych i form organizacji pracy nauczyciela z uczniami bardzo odbiegają od szkolnej tradycji. Program jest przy tym zgodny z zaleceniami dydaktycznymi podstawy programowej. Przymiotnik „realistyczna” wskazuje, że w rozwijaniu myślenia matematycznego, szeroko wykorzystywane będą konteksty realistyczne, to jest przemawiające do wyobraźni uczniów (posługiwanie się kontekstem, posługiwanie się modelami, posługiwanie się własnymi produktami i konstrukcjami uczniów, interaktywność).

Program nauczania został nagrodzony w III edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida