Migracje ludnościowe związane z Polską oraz ich skutki

Materiał składa się z sekcji: "1. Przyczyny migracji", "2. Migracje wewnętrzne w Polsce", "3. Migracje zewnętrzne – z Polski i do Polski", "4. Skutki migracji zagranicznych", "5. Mniejszości narodowe", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania".

Materiał zawiera 10 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 8 ćwiczeń, w tym 8 interaktywnych.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "akcja "Wisła", "deportacja", "ekstensywny rozwój gospodarczy", "komunizm", "mniejszość narodowa", "Polonia", "reemigracja", "repatriacja"

Część materiału wykracza poza zapisy podstawy programowej w szkole podstawowej.