Nieletni wobec prawa

Materiał składa się z sekcji: "Zasady ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez nieletnich", "Odpowiedzialność prawna nieletnich", "Środki stosowane wobec nieletnich", "Małoletni w prawie cywilnym", "Osoby młodociane w prawie pracy", "Regulacje prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków", "Zakazy dotyczące palenia tytoniu", "Przepisy dotyczące posiadania i sprzedaży narkotyków", "Podsumowanie".

Materiał zawiera:

- 7 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 5 ćwiczeń, w tym 2 interaktywne;

- odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z prawem rodzinnym, prawami osób oskarżonych w procesie karnym, różnicą miedzy przestępstwem a wykroczeniem oraz cele sformułowane w języku ucznia związane z odpowiedzialnością karną nieletnich, środkami poprawczymi, wychowawczymi i leczniczymi, regulacjami dotyczącymi sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków;

- opis zasad ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez nieletnich;

- definicję nieletniego, małoletniego i młodocianego;

- opis odpowiedzialności prawnej nieletnich;

- tabelę przestępstw, za które odpowiadają nieletni zgodnie z art. 10 § 2;

- opis środków wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych stosowanych wobec nieletnich;

- zdjęcie, na którym przedstawiono ręce skute kajdankami;

- opis małoletniego w prawie cywilnym;

- zdjęcie, na którym przedstawiono małoletniego rysującego graffiti;

- opis osoby młodocianej w prawie pracy;

- zdjęcie, na którym przedstawiono młodocianych podczas pracy;

- zdjęcie mężczyzny podczas pracy;

- opis regulacji prawnych dotyczących konsumpcji i sprzedaży alkoholu;

- ilustrację, na której przedstawiono paragraf i młotek sędziowski;

- opis regulacji prawnych dotyczących konsumpcji i sprzedaży tytoniu;

- ilustrację, która przedstawia znak zakazujący palenia;

- opis regulacji prawnych dotyczących posiadania i sprzedaży narkotyków;

- zdjęcie, na którym przedstawiono rozsypany narkotyk i dłoń trzymającą banknot zwinięty w rulon;

- podsumowanie materiału na temat nieletnich wobec prawa wraz zalecaną literaturą i pięcioma ćwiczeniami, w tym dwoma interaktywnymi.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida