Ochrona środowiska w Polsce

Materiał składa się z sekcji: "1. Dlaczego chronimy przyrodę i jak to robimy?", "2. Prawne formy ochrony przyrody w Polsce", "3. Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania".

Materiał zawiera 25 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 8 ćwiczeń, w tym 8 interaktywnych.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: ""dziura ozonowa"", "efekt cieplarniany", ""kwaśne deszcze" (opady)", "Natura 2000", "obszar krajobrazu chronionego", "ochrona gatunkowa", "park krajobrazowy", "park kulturowy", "park narodowy", "pomnik historii", "pomnik przyrody", "rezerwat przyrody", "rozwój zrównoważony", "stanowisko dokumentacyjne", "użytek ekologiczny", "zabytek", "zespół przyrodniczo‑krajobrazowy".

Część materiału wykracza poza zapisy podstawy programowej w szkole podstawowej.

Bibliografia:

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida