Branżowa szkoła I stopnia Matematyka

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.
view_comfy
view_list

1)

określa funkcje jako jednoznaczne przyporządkowanie za pomocą opisu słownego, tabeli, wykresu i wzoru (również różnymi wzorami na różnych przedziałach);  (0)

2)

oblicza wartość funkcji zadanej wzorem algebraicznym;  (0)

3)

odczytuje z wykresu funkcji: dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, przedziały monotoniczności, przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości większe (nie mniejsze) lub mniejsze (nie większe) od danej liczby, największe i najmniejsze wartości funkcji (o ile istnieją) w danym przedziale domkniętym oraz argumenty, dla których wartości największe i najmniejsze są przez funkcję przyjmowane;  (0)

4)

interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej;  (0)

5)

wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o jej wykresie lub o jej własnościach;  (0)

6)

szkicuje wykres funkcji kwadratowej zadanej wzorem;  (0)

7)

interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, kanonicznej i iloczynowej (jeżeli istnieje);  (0)

8)

wyznacza wzór funkcji kwadratowej na podstawie informacji o tej funkcji lub o jej wykresie;  (0)

9)

wyznacza największą i najmniejszą wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym;  (0)

10)

wykorzystuje własności funkcji liniowej i kwadratowej do interpretacji zagadnień geometrycznych, fizycznych itp., także osadzonych w kontekście praktycznym;  (0)

11)

posługuje się funkcją f (x) = a/x, w tym jej wykresem, do opisu i interpretacji zagadnień związanych z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi, również w zastosowaniach praktycznych;  (0)

12)

na podstawie wykresu funkcji y = f (x) szkicuje wykresy funkcji y = f (x - a), y = f (x) + b , y = - f (x), y = f (-x).  (0)

Podana fraza - kalkulacyjny - nie została odnaleziona

Spróbuj zmienić język filtrowania lub użyć bardziej ogólnej frazy.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida