Edukacja wczesnoszkolna Edukacja językowa. Język mniejszości narodowej lub etnicznej

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

1)

uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;  (0)

2)

czyta ze zrozumieniem teksty literackie oraz informacyjne;  (0)

3)

wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście;  (0)

4)

wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym;  (0)

5)

zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki;  (0)

6)

zna i stosuje formy grzecznościowe w kontaktach międzyludzkich;  (0)

7)

tworzy w formie ustnej i pisemnej kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie;  (0)

8)

dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;  (0)

9)

przejawia wrażliwość estetyczną w wypowiedziach inspirowanych twórczością dla dzieci, tworzy, przekształca i rozwija swoje wypowiedzi;  (0)

10)

uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie;  (0)

11)

poszerza zasób słownictwa, czytając teksty literackie oraz inne teksty kultury;  (0)

12)

zna alfabet: rozróżnia litery, głoski, znaki fonetyczne; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, oddziela zdania w tekście i poprawnie je zapisuje (zgodnie z elementarnymi zasadami ortografii i interpunkcji);  (0)

13)

pisze czytelnie i estetycznie;  (0)

14)

przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.  (0)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida