E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

I.

Rozumienie istoty bezpieczeństwa państwa. (0)

II.

Przygotowanie uczniów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych). (0)

III.

Kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw pierwszej pomocy. (0)

IV.

Kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych sprzyjających zdrowiu. (0)

1)

rozumie znaczenie podejmowania działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia oraz przedstawia jego rolę; (0)

a)

unikania narażania własnego zdrowia, (0)

b)

oceniania własnych możliwości, (0)

c)

rozpoznawania potencjalnych źródeł zagrożenia w kontakcie z poszkodowanym, (0)

d)

wskazywania sposobu zabezpieczenia się przed zakażeniem w kontakcie z krwią i płynami ustrojowymi, stosowania uniwersalnych środków ochrony osobistej; (0)

3)

podaje przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach; (0)

4)

przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć; (0)

a)

wyjaśnia pojęcie „stan zagrożenia życia”, (0)

b)

wskazuje przyczyny i okoliczności prowadzące do szybkiego pogorszenie stanu zdrowia lub zagrożenia życia, (0)

c)

wyjaśnia rolę układu nerwowego, układu krążenia i układu oddechowego w utrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych; (0)

a)

wymienia nazwy służb ratunkowych i podaje ich numery alarmowe, (0)

b)

wskazuje, kiedy wezwać pomoc i w jaki sposób przekazać informacje o zdarzeniu; (0)

7)

podaje przykład aplikacji na telefon komórkowy wspierającej udzielanie pierwszej pomocy; (0)

9)

systematycznie ponawia ocenę oddychania u osoby nieprzytomnej; (0)

a)

wyjaśnia pojęcie i mechanizm zadławienia, (0)

b)

omawia schemat postępowania w przypadku zadławienia, (0)

c)

wykonuje na manekinie rękoczyny ratunkowe w przypadku zadławienia, (0)

d)

wymienia przykłady działań zapobiegających zadławieniu u małych dzieci; (0)

12)

zna wyposażenie apteczki pierwszej pomocy: wymienia przedmioty, jakie powinny znaleźć się w apteczce domowej, samochodowej, przygotowanej na wyprawę turystyczną; (0)

a)

wyjaśnia pojęcie „oparzenie”, (1)

b)

omawia zasady postępowania w przypadku oparzenia termicznego, (1)

c)

demonstruje metodę chłodzenia w przypadku oparzenia kończyny, (1)

d)

wymienia przykłady zapobiegania oparzeniom, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska domowego i małych dzieci. (1)