XXV.4)

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

1)

zbiera informacje na temat historii swojej rodziny, gromadzi pamiątki rodzinne i opowiada o nich; (0)

2)

poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje. (0)

1)

zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn państwowy), najważniejsze święta narodowe i państwowe, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie; (0)

2)

zna legendy o początkach państwa polskiego; (0)

3)

wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej z właściwymi regionami. (0)

1)

wyjaśnia, na czym polega praca historyka; (0)

2)

wskazuje sposoby mierzenia czasu w historii i posługuje się pojęciami chronologicznymi; (0)

3)

rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych; (0)

4)

odróżnia historię od dziejów legendarnych. (0)

Klasy V-VIII

1)

umiejscawia w czasie i przestrzeni zasięg ekspansji arabskiej i wyjaśnia wpływ cywilizacji muzułmańskiej na Europę; (1)

2)

lokalizuje w czasie i przestrzeni cesarstwo bizantyjskie i rozpoznaje osiągnięcia kultury bizantyjskiej (prawo, architektura, sztuka). (1)

1)

umiejscawia w czasie i przestrzeni państwo Franków; (1)

2)

umiejscawia w czasie i przestrzeni nowe państwa w Europie; (1)

3)

wyjaśnia przyczyny i skutki rozłamu w Kościele w XI wieku oraz opisuje relacje między władzą cesarską a papieską; (0)

4)

charakteryzuje przyczyny i skutki krucjat. (0)

1)

wyjaśnia przyczyny i ocenia wpływ odkryć geograficznych na życie społeczno- -gospodarcze i kulturowe Europy oraz Nowego Świata; (0)

2)

umieszcza w czasie i przestrzeni wyprawy Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana oraz sytuuje w przestrzeni posiadłości kolonialne Portugalii i Hiszpanii. (0)

1)

rozpoznaje charakterystyczne cechy renesansu europejskiego; charakteryzuje największe osiągnięcia Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela Santi, Erazma z Rotterdamu, Mikołaja Kopernika, Galileusza i Jana Gutenberga; (0)

2)

wymienia przyczyny i następstwa reformacji, opisuje cele i charakteryzuje działalność Marcina Lutra i Jana Kalwina oraz przedstawia okoliczności powstania Kościoła anglikańskiego; (0)

3)

wyjaśnia cele zwołania soboru trydenckiego i charakteryzuje reformę Kościoła katolickiego; (0)

4)

umieszcza w czasie i opisuje najważniejsze wydarzenia w dziedzinie polityki wewnętrznej ostatnich Jagiellonów; (0)

5)

charakteryzuje politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów, ze szczególnym uwzględnieniem powstania Prus Książęcych; (0)

6)

opisuje model polskiego życia gospodarczego w XVI wieku, uwzględniając działalność gospodarczą polskiej szlachty i rolę chłopów; (0)

7)

przedstawia największe osiągnięcia polskiego renesansu i reformacji, uwzględniając twórczość Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego; rozpoznaje obiekty sztuki renesansowej na ziemiach polskich; (0)

8)

przedstawia okoliczności zawarcia unii realnej między Polską a Litwą (1569) i jej główne postanowienia. (0)

1)

omawia przyczyny i charakteryzuje przejawy kryzysu państwa w epoce saskiej; (0)

2)

charakteryzuje projekty reform ustrojowych Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Konarskiego; (0)

3)

omawia zjawiska świadczące o postępie gospodarczym, rozwoju kultury i oświaty; (0)

4)

ocenia pozycję międzynarodową Rzeczypospolitej w czasach saskich. (0)

1)

omawia przyczyny i następstwa amerykańskiej wojny o niepodległość; (0)

2)

wymienia instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych, wyjaśnia ich funkcjonowanie; ocenia sposób, w jaki konstytucja amerykańska realizowała w praktyce zasadę trójpodziału władzy; (0)

3)

przedstawia wkład Polaków w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych. (0)

1)

wyjaśnia główne przyczyny rewolucji i ocenia jej rezultaty; (0)

2)

analizuje i objaśnia zasady zawarte w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. (0)

1)

sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym rozbiorze; (0)

2)

przedstawia przyczyny i skutki powstania kościuszkowskiego; (0)

3)

rozróżnia przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne upadku Rzeczypospolitej. (0)

1)

omawia decyzje kongresu wiedeńskiego w odniesieniu do Europy, w tym do ziem polskich; (0)

2)

charakteryzuje najważniejsze przejawy rewolucji przemysłowej (wynalazki i ich zastosowania, obszary uprzemysłowienia, zmiany struktur społecznych i warunków życia). (1)

1)

wymienia wydarzenia związane z walką z porządkiem wiedeńskim, charakteryzuje przebieg Wiosny Ludów w Europie; (0)

2)

omawia przyczyny i skutki powstania krakowskiego oraz Wiosny Ludów na ziemiach polskich. (0)

XXV.

I wojna światowa. Uczeń:

1)

opisuje kulturowe i cywilizacyjne następstwa wojny; (0)

2)

charakteryzuje postanowienia konferencji paryskiej oraz traktatu w Locarno; ocenia funkcjonowanie Ligi Narodów i ład wersalski; (0)

3)

charakteryzuje oblicza totalitaryzmu (włoskiego faszyzmu, niemieckiego narodowego socjalizmu, systemu sowieckiego): ideologię i praktykę. (0)

1)

przedstawia okoliczności powstania i omawia działalność rządu Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie; (0)

2)

umieszcza w czasie i przestrzeni działania polskich formacji na różnych frontach i obszarach toczącej się wojny; (0)

3)

przedstawia politykę mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej. (0)

1)

charakteryzuje bezpośrednie skutki II wojny światowej, wyróżniając następstwa polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych; (0)

2)

wyjaśnia przyczyny i skutki rozpadu koalicji antyhitlerowskiej oraz opisuje początki zimnej wojny; (0)

3)

opisuje okoliczności powstania NRD i RFN; (0)

4)

wskazuje na mapie państwa NATO i Układu Warszawskiego, charakteryzując oba bloki polityczno-wojskowe; (0)

5)

omawia sytuację w ZSRS i państwach jego strefy wpływów z uwzględnieniem wydarzeń na Węgrzech w 1956 r. i w Czechosłowacji w 1968 r.; (0)

6)

określa przyczyny, umieszcza w czasie i przestrzeni procesy dekolonizacyjne i ocenia ich następstwa; (0)

7)

wymienia konflikty doby zimnej wojny, w tym wojny w Korei, Wietnamie i Afganistanie oraz omawia skutki blokady Berlina i kryzysu kubańskiego; (0)

8)

opisuje przebieg konfliktu na Bliskim Wschodzie; (0)

9)

omawia przemiany w Chinach po II wojnie światowej; (0)

10)

wyjaśnia przyczyny oraz lokalizuje w czasie i przestrzeni proces rozpadu ZSRS na przełomie lat 80. i 90., a także wyjaśnia jego następstwa; (0)

11)

charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989–1991; (0)

12)

przedstawia cele i główne etapy rozwoju Unii Europejskiej; (0)

13)

opisuje najważniejsze przemiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej. (0)

1)

przedstawia okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów (rola Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, referendum ludowe, wybory w 1947 r.); (0)

2)

charakteryzuje postawy Polaków wobec nowych władz ze szczególnym uwzględnieniem oporu zbrojnego (żołnierze niezłomni [wyklęci]). (0)

1)

przedstawia przemiany ustrojowe, gospodarczo-społeczne i kulturowe w okresie stalinizmu; (0)

2)

omawia system terroru stalinowskiego w Polsce i ocenia jego skutki; (0)

3)

wyjaśnia przyczyny i skutki poznańskiego czerwca 1956 r. (powstanie poznańskie) oraz znaczenie wydarzeń październikowych 1956 r. (0)

1)

wyjaśnia przyczyny wprowadzenia stanu wojennego, opisuje jego przebieg i konsekwencje; (0)

2)

przedstawia postawy Polaków wobec stanu wojennego, fenomen oporu społecznego; (0)

3)

wyjaśnia przyczyny zawarcia porozumienia „okrągłego stołu”, przedstawia jego głównych uczestników i opisuje postanowienia. (0)

1)

opisuje kluczowe przemiany ustrojowe w latach 1989–1997; (0)

2)

charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe lat 90.; (0)

3)

wyjaśnia przyczyny napięć społecznych. (0)

1)

przedstawia i sytuuje w czasie i przestrzeni proces rozpadu Układu Warszawskiego i odzyskanie suwerenności przez Polskę; (1)

2)

wyjaśnia przyczyny i znaczenie przystąpienia Polski do NATO w 1999 r.; (1)

3)

wyjaśnia przyczyny i znaczenie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. (1)

Brak wyników wyszukiwania

Spróbuj zmienić język filtrowania lub użyć bardziej ogólnej frazy.