E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

1)

Formułowanie pytań dotyczących sfery aksjologiczno-moralnej. (0)

2)

Formułowanie sądów wartościujących oraz ich uzasadnianie. (0)

3)

Doskonalenie umiejętności uczestniczenia w dialogu i umiejętności dyskutowania o zagadnieniach moralnych. (0)

1)

Rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania i wartościowania informacji oraz odpowiedzialnego korzystania z wiedzy. (0)

2)

Kształcenie umiejętności uczenia się. (0)

3)

Rozwijanie samoświadomości moralnej. (0)

1)

identyfikuje i analizuje problem sensu życia w kontekście klasycznego pytania etycznego: „jak należy żyć?”; (0)

2)

identyfikuje i analizuje problem szczęścia, rozważa relację szczęścia do moralności; (0)

3)

identyfikuje i analizuje moralne aspekty przyjaźni, charakteryzuje przyjaźń jako relację międzyosobową, ocenia wartość przyjaźni; (0)

4)

identyfikuje i analizuje moralne aspekty miłości, charakteryzuje miłość jako relację międzyosobową, rozważa relację miłości do moralności; (0)

5)

wyjaśnia ideę rozwoju moralnego i podaje przykłady działań egoistycznych, konformistycznych, altruistycznych; (0)

6)

wyjaśnia, na czym polega autonomia człowieka, podaje przykłady działań i postaw autonomicznych i nieautonomicznych; (0)

7)

podaje przykłady działań, które są wyrazem troski o własne zdrowie i życie; wyjaśnia, dlaczego należy odnosić się z szacunkiem do własnego ciała; (0)

8)

analizuje problem stosowania środków psychoaktywnych i formułuje ocenę moralną dotyczącą tego typu działań (m.in. na przykładzie skutków ich stosowania przez uczestników ruchu drogowego); (0)

9)

identyfikuje i analizuje moralne aspekty ludzkiej seksualności, rozpoznaje biologiczne, psychiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania ludzkiej seksualności,; (0)

10)

identyfikuje i analizuje moralne aspekty życia rodzinnego, zna i porównuje różne historyczne i kulturowe modele rodziny, wyjaśnia znaczenie relacji rodzinnych w kontekście rozwoju moralnego człowieka, ocenia wartość rodziny; (0)

11)

wyjaśnia, dlaczego człowiekowi należy okazywać szacunek; kształtuje postawę szacunku wobec każdego człowieka; (0)

12)

analizuje fenomen śmierci, rozpoznaje biologiczne, psychiczne, społecznokulturowe aspekty śmierci i umierania (0)

1)

początkiem ludzkiego życia (np. sztuczne zapłodnienie, aborcja); (0)

2)

trwaniem i rozwojem ludzkiego życia (np. transplantacje, inżynieria genetyczna – klonowanie); (0)

3)

końcem ludzkiego życia (np. uporczywa terapia, opieka paliatywna, eutanazja, samobójstwo). (0)

1)

charakteryzuje relację: polityka – moralność; (0)

2)

rozważa zagadnienie relacji: jednostka – społeczeństwo; (0)

3)

rozważa zagadnienie naczelnych wartości w życiu społecznym w kontekście sporu między liberalizmem kulturowym a konserwatyzmem; (0)

4)

wyjaśnia pojęcie dobra wspólnego oraz podaje jego przykłady, angażuje się w realizację dobra wspólnego; (0)

5)

wyjaśnia znaczenie zasady solidaryzmu i kształtuje postawę solidarności; (0)

6)

wyjaśnia pojęcie sprawiedliwości, kształtuje cnotę sprawiedliwości; (0)

7)

zna i analizuje pojęcie tolerancji, rozważa zagadnienie granic tolerancji, kształtuje postawę otwartości i tolerancji; (0)

8)

wyjaśnia pojęcie praw człowieka, analizuje wybrane artykuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, wskazuje przykłady łamania praw człowieka oraz rozważa różne sposoby ich ochrony; (0)

9)

rozważa znaczenie prawdy w życiu społecznym i politycznym, kształtuje postawę uczciwości; (0)

10)

rozpoznaje różne przejawy kłamstwa, zna społeczne skutki kłamstwa i dokonuje moralnej oceny kłamstwa; (0)

11)

identyfikuje i analizuje problemy moralne dotyczące kwestii wolności słowa i jej granic; (0)

12)

analizuje problem relacji między sztuką a moralnością, rozważa zagadnienie wolności artystycznej i jej granic (0)

1)

określa, czym jest bioróżnorodność, uzasadnia potrzebę ochrony bioróżnorodności; (0)

2)

rozważa zagadnienie moralnego statusu zwierząt; (0)

3)

formułuje argumenty na rzecz ochrony przyrody, angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska. (0)