Szkoła ponadpodstawowa Filozofia

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

Cele kształcenia – wymagania ogólne (0)

I.

Świadomość znaczenia filozofii jako istotnej części dziedzictwa kultury śródziemnomorskiej. (1)

II.

Rozpoznawanie związków między filozofią a innymi działami kultury europejskiej, zwłaszcza między filozofią a sztuką (w tym literaturą piękną), religią i nauką. (5)

III.

Znajomość poglądów filozofów reprezentatywnych dla poszczególnych epok kultury europejskiej. (2)

IV.

Rozumienie ważniejszych pojęć, zagadnień i stanowisk głównych dyscyplin filozoficznych. (2)

V.

Umiejętność stawiania pytań światopoglądowych (w tym moralnych) i poszukiwania odpowiedzi na nie z wykorzystaniem wiedzy filozoficznej. (1)

VI.

Podejmowanie rzetelnej dyskusji filozoficznej oraz formułowanie w niej jasnego i uzasadnionego stanowiska. (1)

VII.

Posługiwanie się podstawowymi kategoriami logiki i dbanie o kulturę logiczną wypowiedzi. (0)

VIII.

Stosowanie narzędzi logiki w analizie tekstu filozoficznego i zawartej w nim argumentacji, a także w obronie przed manipulacją. (1)

IX.

Umiejętność pisania tekstu (eseju) filozoficznego, w którym – korzystając ze zdobytej wiedzy z zakresu logiki i historii filozofii – identyfikuje się i rozpatruje określone poglądy filozoficzne. (1)