E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

Cele kształcenia – wymagania ogólne (0)

I.

Świadomość znaczenia filozofii jako istotnej części dziedzictwa kultury śródziemnomorskiej. (0)

II.

Rozpoznawanie związków między filozofią a innymi działami kultury europejskiej, zwłaszcza między filozofią a sztuką (w tym literaturą piękną), religią i nauką. (0)

III.

Znajomość poglądów filozofów reprezentatywnych dla poszczególnych epok kultury europejskiej. (0)

IV.

Rozumienie ważniejszych pojęć, zagadnień i stanowisk głównych dyscyplin filozoficznych. (0)

V.

Umiejętność stawiania pytań światopoglądowych (w tym moralnych) i poszukiwania odpowiedzi na nie z wykorzystaniem wiedzy filozoficznej. (0)

VI.

Podejmowanie rzetelnej dyskusji filozoficznej oraz formułowanie w niej jasnego i uzasadnionego stanowiska. (0)

VII.

Posługiwanie się podstawowymi kategoriami logiki i dbanie o kulturę logiczną wypowiedzi. (0)

VIII.

Stosowanie narzędzi logiki w analizie tekstu filozoficznego i zawartej w nim argumentacji, a także w obronie przed manipulacją. (0)

IX.

Umiejętność pisania tekstu (eseju) filozoficznego, w którym – korzystając ze zdobytej wiedzy z zakresu logiki i historii filozofii – identyfikuje się i rozpatruje określone poglądy filozoficzne. (0)

1)

wskazuje w odpowiednich tekstach nazwy i zdania w sensie logicznym; (0)

2)

odróżnia kategorie logiczne nazw i zdań od kategorii gramatycznych rzeczowników i zdań w sensie gramatycznym; (0)

3)

odróżnia zdania w sensie logicznym od imperatywów (nakazów) i interrogatywów (pytań) oraz dostrzega związki między nimi. (1)

1)

wyszukuje w podanym tekście wyrażenia niezrozumiałe i wyjaśnia, na czym polega ich niezrozumiałość; (0)

2)

opisuje sytuację, w której doszło do nieporozumienia słownego, i podaje powody tego nieporozumienia; (0)

3)

przedstawia co najmniej jeden paradoks logiczny i poddaje go analizie. (0)

1)

odróżnia zdania, które można uzasadnić w odwołaniu do spostrzeżenia od zdań, które można uzasadnić w odwołaniu do introspekcji; (0)

2)

wyróżnia i objaśnia wybrane pojęcia intuicji (intuicja intelektualna, intuicja aksjologiczna, intuicja w sensie potocznym). (0)

1)

ocenia dane rozumowanie pod względem materialnym i formalnym, wskazując powody swojej oceny; (0)

2)

odróżnia rozumowanie z błędnym kołem bezpośrednim od rozumowania z błędnym kołem pośrednim; (0)

3)

wyjaśnia, na czym polega błąd ekwiwokacji w podanym rozumowaniu. (0)

1)

objaśnia pascalowskie rozróżnienie porządku rozumu i porządku serca; (0)

2)

wyjaśnia, na czym w ujęciu Blaise Pascala polega wielkość i nędza człowieka; (0)

3)

krytycznie rekonstruuje „zakład Pascala”; (0)

4)

analizuje fragment Myśli (cz. I, rozdz. 1: Miejsce człowieka w naturze. Dwie nieskończoności). (0)

1)

przedstawia motywy nietzscheańskiej krytyki moralności tradycyjnej i chrześcijaństwa; (0)

2)

wyjaśnia pojęcia woli mocy i nadczłowieka; (0)

3)

odróżnia i charakteryzuje postawę apollińską i dionizyjską; (0)

4)

analizuje fragment Tako rzecze Zaratustra (Przedmowa Zaratustry) Friedricha Nietzschego. (0)

1)

o stosunek rzeczy do umysłu (realizm – idealizm); (0)

2)

o różnorodność bytów (monizm – pluralizm); (0)

3)

o podłoże rzeczywistości (materializm – hylemorfizm – spirytualizm); (0)

4)

o przyczynowość (determinizm – indeterminizm); (0)

5)

o uniwersalia lub powszechniki (nominalizm – platonizm). (0)

1)

o istotę piękna (koncepcja pitagorejska – koncepcje alternatywne); (0)

2)

o istotę sztuki (koncepcja klasyczna – alternatywna definicja sztuki Władysława Tatarkiewicza). (0)

1)

o naturę społeczeństwa (indywidualizm – kolektywizm); (0)

2)

o genezę państwa (koncepcja umowy społecznej – koncepcja samorzutnej ewolucji); (0)

3)

o naczelne wartości życia społecznego (liberalizm kulturowy – konserwatyzm); (0)

4)

o podstawy prawa stanowionego (pozytywizm prawniczy – teoria prawa naturalnego). (0)