XIII.1)

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

1)

porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych; (8)

2)

dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także ciągłość procesów historycznych i cywilizacyjnych. (9)

1)

tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym, jak i problemowym; (8)

2)

dostrzega problem i buduje argumentację, uwzględniając różne aspekty procesu historycznego; (9)

3)

dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje informacje pozyskane z różnych źródeł wiedzy; (8)

1)

definiuje podstawowe pojęcia (prehistoria, historia, historiografia, źródło historyczne); (0)

2)

rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych; (0)

3)

przedstawia periodyzację dziejów powszechnych i ojczystych. (0)

1)

opisuje zasięg terytorialny, organizację władzy, gospodarkę i kulturę państwa Franków, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Karola Wielkiego; (1)

2)

charakteryzuje ideę cesarstwa karolińskiego i porównuje ją z ideą cesarstwa Ottonów; (0)

3)

opisuje proces tworzenia się państw w Europie, z uwzględnieniem ich chrystianizacji. (1)

1)

wyjaśnia ideowe i polityczne przyczyny, a także charakter rywalizacji papiestwa z cesarstwem o zwierzchnictwo nad średniowieczną Europą; (0)

2)

charakteryzuje polityczne, społeczno-gospodarcze i religijne uwarunkowania wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej i rekonkwisty oraz przedstawia ich skutki. (0)

1)

charakteryzuje funkcjonowanie władzy, struktur społecznych i gospodarki w systemie feudalnym; (1)

2)

opisuje charakterystyczne przejawy ożywienia społeczno-gospodarczego w Europie XI–XIII w.; (0)

3)

charakteryzuje realia życia codziennego w średniowiecznym mieście i wsi. (0)

1)

charakteryzuje przemiany społeczne i gospodarcze w Europie w późnym średniowieczu; (0)

2)

opisuje zmiany na mapie politycznej Europy w XIV–XV w.; (0)

3)

charakteryzuje następstwa upadku cesarstwa bizantyjskiego i ekspansji tureckiej dla Europy. (0)

1)

charakteryzuje przyczyny i przebieg wypraw odkrywczych; (0)

2)

opisuje udział poszczególnych państw europejskich w podziale Nowego Świata w XVI–XVIII w.; (0)

3)

wyjaśnia wpływ wielkich odkryć geograficznych na społeczeństwo, gospodarkę i kulturę Europy oraz obszarów pozaeuropejskich. (0)

1)

wyjaśnia główne prądy ideowe epoki; (0)

2)

rozpoznaje dokonania twórców renesansowych w dziedzinie kultury; (1)

3)

charakteryzuje sztukę renesansową. (0)

1)

wyjaśnia religijne, polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe uwarunkowania i następstwa reformacji, opisując jej główne nurty i postaci; (0)

2)

wyjaśnia rolę soboru trydenckiego i opisuje różne aspekty reformy Kościoła katolickiego; (0)

3)

opisuje mapę polityczną i wyznaniową Europy w XVI w. (0)

1)

opisuje okoliczności, zasady, przebieg i następstwa pierwszych wolnych elekcji; (0)

2)

charakteryzuje działania Stefana Batorego w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej; (0)

3)

zestawia najważniejsze wydarzenia z dziejów państwa polsko-litewskiego w XVI w. z wydarzeniami europejskimi. (0)

1)

ocenia dorobek polskiej myśli politycznej doby renesansu; (0)

2)

rozpoznaje dokonania twórców polskiego odrodzenia w dziedzinie kultury. (0)

1)

rozpoznaje dokonania przedstawicieli polskiego oświecenia w dziedzinie kultury; (0)

2)

rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze zabytki architektury i sztuki doby oświecenia w Polsce; (0)

3)

omawia rolę instytucji oświeceniowych (Komisja Edukacji Narodowej, Biblioteka Załuskich, teatr, czasopiśmiennictwo). (0)

1)

porównuje procesy zjednoczeniowe Włoch i Niemiec w XIX w.; (0)

2)

wyjaśnia przyczyny i skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych; (0)

3)

omawia przyczyny, zasięg i następstwa ekspansji kolonialnej państw europejskich, Stanów Zjednoczonych i Japonii. (0)

1)

wyjaśnia specyfikę polskiego pozytywizmu oraz twórczości młodopolskiej; (0)

2)

rozpoznaje dorobek kultury polskiej doby pozytywizmu i Młodej Polski; (0)

3)

wskazuje przykłady najwybitniejszych dzieł tworzonych „ku pokrzepieniu serc”; (0)

4)

rozpoznaje najważniejszych ludzi nauki oraz omawia ich dokonania. (0)

1)

rozpoznaje osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki z okresu II Rzeczypospolitej oraz ich twórców; (0)

2)

charakteryzuje zróżnicowanie kulturowe II Rzeczypospolitej. (0)

1)

przedstawia ideologiczne, polityczne i gospodarcze przyczyny wybuchu II wojny światowej; (0)

2)

wyjaśnia wpływ polityki hitlerowskich Niemiec na rozbijanie systemu wersalskiego; (0)

3)

charakteryzuje politykę appeasementu; (0)

4)

wyjaśnia genezę paktu Ribbentrop-Mołotow i przedstawia jego postanowienia. (0)

1)

przedstawia prawno-ustrojowe regulacje okupacyjnych władz, dotyczące terytorium państwa polskiego i zamieszkującej tam ludności; (0)

2)

przedstawia realia życia codziennego w okupowanej Polsce; (0)

3)

wymienia i charakteryzuje przykłady największych zbrodni niemieckich i sowieckich (m.in. Auschwitz, Palmiry, Piaśnica, Ponary, Katyń, Miednoje, Charków); (1)

4)

porównuje system sowieckich i niemieckich obozów pracy, obozów koncentracyjnych oraz obozów zagłady; omawia kwestie deportacji i wysiedleń ludności oraz jej planowanego wyniszczenia; (0)

5)

wyjaśnia przyczyny i rozmiary konfliktu polsko-ukraińskiego, w tym ludobójstwa ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej; (0)

6)

charakteryzuje postawy polskiego społeczeństwa wobec polityki okupantów oraz wymienia przykłady heroizmu Polaków, w tym: Witolda Pileckiego, Maksymiliana Marii Kolbego; (0)

a)

Muzeum Powstania Warszawskiego, (0)

b)

Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, (0)

c)

Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu. (0)

Zakres rozszerzony

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

1)

charakteryzuje nauki pomocnicze historii; (0)

2)

wyjaśnia zasady krytycznej analizy i interpretacji różnych rodzajów źródeł historycznych; (0)

3)

analizuje różne oceny historiografii, dotyczące dziejów ojczystych i powszechnych. (0)

1)

charakteryzuje pradzieje ludzkości z podziałem na epoki; (0)

2)

charakteryzuje organizację państw i strukturę społeczeństw w cywilizacjach starożytnego Dalekiego Wschodu; (0)

3)

porównuje systemy prawne i etyczne cywilizacji starożytnego Bliskiego i Dalekiego Wschodu. (0)

1)

porównuje geograficzne uwarunkowania narodzin cywilizacji starożytnego Wschodu i Grecji; (0)

2)

charakteryzuje kulturę kreteńską i mykeńską; (0)

3)

ocenia funkcjonowanie demokracji w Atenach czasów Peryklesa; (0)

4)

opisuje państwo Aleksandra Macedońskiego; (0)

5)

wyjaśnia specyfikę kultury hellenistycznej. (0)

1)

opisuje charakterystyczne cechy bizantyjskiego systemu politycznego; (0)

2)

charakteryzuje etapy ekspansji Arabów i ocenia ich politykę wobec ludności podbitej; (1)

3)

wyjaśnia wpływ cywilizacji islamskiej na cywilizację łacińską i bizantyjską. (0)

1)

wyjaśnia przyczyny rozłamu w Kościele w XI w.; (0)

2)

charakteryzuje i ocenia rolę zakonów w średniowiecznej Europie; (0)

3)

opisuje kierunki, charakter oraz konsekwencje najazdów mongolskich dla Europy. (0)

1)

opisuje formy produkcji i handlu w średniowieczu; (0)

2)

charakteryzuje genezę, rozwój i rolę średniowiecznych miast, z uwzględnieniem miejskich republik kupieckich. (0)

1)

przedstawia geografię plemienną Polski przedpiastowskiej; (0)

2)

charakteryzuje organizację państwa wczesnopiastowskiego; (0)

3)

dokonuje bilansu panowania władców piastowskich (do 1138 r.); (0)

4)

charakteryzuje spór Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem. (0)

1)

charakteryzuje przebieg walk o tron senioralny w kontekście postanowień tzw. testamentu Bolesława Krzywoustego; (0)

2)

porównuje zasady kolonizacji na prawie polskim i na prawie niemieckim; (0)

3)

charakteryzuje proces formowania się społeczeństwa stanowego w Polsce. (0)

1)

wyjaśnia przyczyny kryzysu idei władzy uniwersalnej w Europie późnego średniowiecza; (0)

2)

charakteryzuje kryzysy polityczne, społeczne i religijne późnego średniowiecza; (0)

3)

opisuje i wyjaśnia proces powstawania monarchii stanowych w Europie. (0)

XIII.

Kultura średniowiecza. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

1)

opisuje rolę uniwersytetów i ich organizację oraz wyjaśnia przyczyny trwałości idei uniwersyteckiej; (0)

2)

charakteryzuje przemiany życia religijnego w okresie średniowiecza; (0)

3)

określa znaczenie włączenia ziem polskich do cywilizacyjnego kręgu świata zachodniego (łacińskiego). (0)

1)

charakteryzuje cywilizacje prekolumbijskie; (0)

2)

przedstawia proces rozrostu posiadłości kolonialnych państw europejskich w XVI–XVIII w. (0)

XV.

Czasy renesansu. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto analizuje i interpretuje teksty obrazujące myśl filozoficzną i polityczną doby renesansu. (1)

1)

porównuje najważniejsze wyznania protestanckie; (0)

2)

przedstawia i ocenia kontrreformacyjne działania Kościoła katolickiego; (0)

3)

wyjaśnia wpływ reformacji i kontrreformacji na kulturę; (0)

4)

charakteryzuje najważniejsze wojny religijne. (0)

1)

opisuje proces kształtowania się państwa moskiewskiego/rosyjskiego w XVI–XVII w.; (0)

2)

porównuje ewolucję ustroju Francji i Anglii w XVII w.; (0)

3)

charakteryzuje przemiany kapitalistyczne w życiu gospodarczym Europy Zachodniej XVI–XVII w.; (0)

4)

charakteryzuje sztukę barokową. (0)

1)

ocenia kulturową rolę Polski w przeniesieniu wzorców cywilizacji zachodniej na obszary ruskie i litewskie; (0)

2)

charakteryzuje działania kontrreformacyjne ze strony Kościoła katolickiego i władz państwowych. (0)

1)

ocenia polityczną rolę wybitnych postaci okresu pierwszych wolnych elekcji; (0)

2)

charakteryzuje sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej na początku panowania Zygmunta III Wazy. (0)

1)

analizuje i interpretuje fragmenty dzieł pisarzy politycznych polskiego odrodzenia; (0)

2)

ocenia wpływ reformacji i kontrreformacji na rozwój kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów; (0)

3)

charakteryzuje związki renesansu polskiego z europejskim. (0)

1)

opisuje rozwój parlamentaryzmu i rewolucję przemysłową w Anglii; (0)

2)

analizuje i interpretuje fragmenty tekstów myślicieli oświeceniowych; (0)

3)

charakteryzuje sztukę klasycystyczną; (0)

4)

charakteryzuje najważniejsze konflikty polityczne w Europie i na świecie w XVIII w. (0)

1)

ocenia rolę przywódców rewolucji amerykańskiej i francuskiej; (0)

2)

charakteryzuje etapy rewolucji francuskiej i wyjaśnia specyfikę okresu jakobińskiego; (1)

3)

ocenia sytuację wewnętrzną i międzynarodową Francji w dobie Dyrektoriatu. (0)

1)

wyjaśnia związki oświecenia polskiego z europejskim; (0)

2)

omawia i ocenia dorobek piśmiennictwa oświeceniowego w służbie Rzeczypospolitej (Hugo Kołłątaja, Stanisława Staszica); (0)

3)

omawia rolę Stanisława Augusta jako mecenasa sztuki. (0)

1)

wyodrębnia etapy ekspansji Francji i omawia proces tworzenia kolejnych antynapoleońskich koalicji; (0)

2)

przedstawia przebieg wojny 1809 r. na ziemiach polskich; (0)

3)

ocenia postać księcia Józefa Poniatowskiego; (0)

4)

ocenia stosunek Napoleona do sprawy polskiej. (0)

1)

ocenia rolę Świętego Przymierza; (0)

2)

charakteryzuje ruchy społeczne i niepodległościowe w I poł. XIX w.; (0)

3)

charakteryzuje proces powstawania niepodległych państw w Ameryce Łacińskiej; (0)

4)

wyjaśnia założenia doktryny Monroe; (0)

5)

charakteryzuje przebieg Wiosny Ludów w Europie. (0)

1)

ocenia znaczenie powstania styczniowego dla kształtowania się nowoczesnego narodu polskiego; (0)

2)

opisuje przykłady działalności Polaków w czasie zesłania na Syberii. (0)

1)

charakteryzuje podział polityczny świata u schyłku XIX w.; (0)

2)

przedstawia reformy wewnętrzne w państwach zaborczych w II połowie XIX i na początku XX wieku; (0)

3)

charakteryzuje proces modernizacji Japonii. (0)

1)

rozpoznaje wybitnych teoretyków i działaczy nowych ideologii; opisuje ich dokonania; (0)

2)

wyjaśnia związki ideologii z ruchami narodowowyzwoleńczymi i zjednoczeniowymi, z działalnością partii politycznych oraz związków zawodowych; (0)

3)

charakteryzuje odrodzenie się idei sportu olimpijskiego. (0)

1)

charakteryzuje podstawy ideowe i program polskiego pozytywizmu; (0)

2)

charakteryzuje różne nurty w sztuce na przełomie XIX i XX w.; (0)

3)

ocenia rolę kultury polskiej w dziele zachowania tożsamości narodowej przez Polaków w dobie rusyfikacji i germanizacji. (0)

1)

opisuje proces upowszechniania oświaty w II Rzeczypospolitej; (0)

2)

ocenia dorobek II Rzeczypospolitej w dziedzinie kultury, nauki i sportu na tle europejskim; (0)

3)

charakteryzuje przejawy kultury masowej w Polsce międzywojennej. (0)

1)

charakteryzuje proces marginalizowania Ligi Narodów przez państwa niedemokratyczne; (0)

2)

charakteryzuje i ocenia ekspansję Włoch oraz wojnę domową w Hiszpanii i jej uwarunkowania. (0)

1)

wyjaśnia rolę okupantów w zaognianiu trudnych relacji polsko-litewskich i polsko-ukraińskich; (0)

2)

porównuje i ocenia założenia i metody polityki III Rzeszy i Związku Sowieckiego w okupowanej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem eksterminacji inteligencji i duchowieństwa. (0)

1)

opisuje przebieg i specyfikę konfliktów w Wietnamie oraz wojen arabsko-izraelskich i ocenia ich skutki; (1)

2)

charakteryzuje tzw. rok Afryki; (1)

3)

omawia przemiany w Chinach po śmierci Mao Zedonga; (0)

4)

wyjaśnia przyczyny i uwarunkowania rozwoju terroryzmu w Europie i na świecie. (1)

1)

porównuje proces obalania komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i transformacji ustrojowej tych państw; (0)

2)

wyjaśnia przyczyny rosnącego znaczenia Chin w świecie współczesnym; (0)

3)

charakteryzuje nowe zagrożenia dla ładu międzynarodowego. (0)

1)

ocenia następstwa społeczno-gospodarcze zmiany granic państwa polskiego; (0)

2)

omawia sytuację polskiej emigracji politycznej i działalność rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie. (0)

1)

wyjaśnia założenia propagandy komunistycznej i charakteryzuje cechy sztuki socrealizmu; (0)

2)

wyjaśnia rolę radia „Wolna Europa” wobec propagandy komunistycznej; (0)

3)

ocenia efekty społeczne i gospodarcze planu sześcioletniego; (0)

4)

charakteryzuje przejawy odwilży popaździernikowej. (0)

1)

ocenia międzynarodową reakcję na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce; (0)

2)

opisuje i ocenia politykę władz PRL względem Kościoła w latach 80.; (0)

3)

opisuje wpływ Kościoła katolickiego na ruch społeczny Polaków; (0)

4)

charakteryzuje realia życia codziennego w PRL lat 80. (0)

1)

charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe lat 90.; (0)

2)

charakteryzuje polityczne spory o kształt wolnej Polski; (0)

3)

ocenia społeczne koszty transformacji; (0)

4)

charakteryzuje stosunki Polski z państwami sąsiednimi. (0)

Brak wyników wyszukiwania

Spróbuj zmienić język filtrowania lub użyć bardziej ogólnej frazy.