Szkoła ponadpodstawowa Język łaciński i kultura antyczna

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.
view_comfy
view_list

a)

formy fleksyjne rzeczowników regularnych deklinacji I – V,  (0)

b)

formy fleksyjne następujących rzeczowników nieregularnych: Iuppiter, deus, domus, vis,  (0)

c)

formy fleksyjne przymiotników deklinacji I – III,  (0)

d)

formy fleksyjne i zasady użycia zaimków: is, quis, qui, hic, ille oraz zaimków osobowych i dzierżawczych,  (0)

e)

formy fleksyjne liczebników głównych i porządkowych: 1–20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000,  (0)

f)

zasady stopniowania regularnego przymiotników deklinacji I – III oraz stopniowania nieregularnego następujących przymiotników: bonus, malus, parvus, magnus, multi,  (0)

g)

zasady tworzenia i stopniowania przysłówków pochodzących od przymiotników deklinacji I – III,  (0)

h)

formy strony czynnej i biernej czasowników regularnych koniugacji I – IV w trybie orzekającym (indicativus) i łączącym (coniunctivus) w następujących czasach: praesens, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum, futurum I oraz formy trybu rozkazującego w czasie teraźniejszym w stronie czynnej (imperativus praesentis activi),  (0)

i)

formy bezokolicznika łacińskiego: infinitivus praesentis activi, infinitivus praesentis passivi, infinitivus perfecti activi, infinitivus perfecti passivi,  (0)

j)

formy imiesłowów: participium praesentis activi, participium perfecti passivi, participium futuri passivi (gerundivum),  (0)

k)

formy rzeczownika odczasownikowego (gerundium),  (0)

3)

zna i rozpoznaje formy morfologiczne i strukturę składniową tłumaczonego tekstu;  (0)

4)

identyfikuje, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy na temat gramatyki łacińskiej, formy podstawowe słów występujących w tłumaczonym tekście;  (0)

5)

zapoznaje się z podstawowym słownictwem typowym dla autorów określonych w kanonie;  (0)

6)

zna podstawowe techniki przekładu tekstu łacińskiego;  (0)

7)

zna zasady tworzenia spójnego i zgodnego z polską normą językową przekładu z języka łacińskiego na język polski;  (0)

a)

odmienia rzeczowniki regularne deklinacji I–V,  (0)

b)

odmienia następujące rzeczowniki nieregularne: Iuppiter, deus, domus, vis,  (0)

c)

odmienia przymiotniki deklinacji I–III,  (0)

d)

odmienia i poprawnie używa następujących zaimków: is, quis, qui, hic, ille oraz zaimków osobowych i dzierżawczych,  (0)

e)

odmienia i poprawnie posługuje się formami liczebników głównych i porządkowych: 1–20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000,  (0)

f)

stopniuje przymiotniki: regularnie – przymiotniki deklinacji I–III oraz nieregularnie – następujące przymiotniki: bonus, malus, parvus, magnus, multi,  (0)

g)

tworzy i stopniuje przysłówki pochodzące od przymiotników deklinacji I–III,  (0)

h)

odmienia czasowniki regularne koniugacji I–IV w trybie orzekającym (indicativus) i łączącym (coniunctivus) w następujących czasach: praesens, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum, futurum I oraz tworzy formy trybu rozkazującego w czasie teraźniejszym w stronie czynnej (imperativus praesentis activi),  (0)

i)

tworzy i posługuje się następującymi formami bezokolicznika łacińskiego: infinitivus praesentis activi, infinitivus praesentis passivi, infinitivus perfecti activi, infinitivus perfecti passivi,  (0)

j)

tworzy i stosuje następujące formy imiesłowów: participium praesentis activi, participium perfecti passivi, participium futuri passivi (gerundivum),  (0)

k)

tworzy i odmienia rzeczownik odczasownikowy (gerundium),  (0)

n)

potrafi poprawnie stosować podstawową terminologię gramatyczną w odniesieniu do opisu łacińskiego systemu językowego,  (0)

o)

potrafi czytać ze zrozumieniem prozatorski tekst łaciński (z zakresu tekstów określonych w kanonie), posługując się w tym celu słownikiem,  (0)

q)

potrafi korzystać ze słownika łacińsko-polskiego przy sporządzaniu przekładu,  (0)

r)

potrafi w przypadku wyrazów wieloznacznych wybrać znaczenie odpowiednie dla kontekstu/tematyki tłumaczonego tekstu,  (0)

s)

dokonuje poprawnego przekładu prozatorskiego tekstu łacińskiego z zakresu tekstów określonych w kanonie na język polski, w tłumaczeniu zachowując polską normę językową.  (0)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida