Szkoła ponadpodstawowa Język polski II.3.

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.
Szkoła ponadpodstawowa

1.

Kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów.  (73)

2.

Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces.  (108)

3.

Rozumienie konieczności zachowania i rozwoju literatury i kultury w życiu jednostki oraz społeczeństwa.  (50)

4.

Rozróżnianie kultury wysokiej i niskiej, elitarnej i popularnej oraz dostrzeganie związków między nimi.  (38)

5.

Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.  (80)

6.

Kształtowanie różnorodnych postaw czytelniczych: od spontanicznego czytania do odbioru opartego na podstawach naukowych.  (39)

7.

Kształcenie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji.  (116)

8.

Kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym.  (92)

9.

Kształcenie umiejętności rozumienia roli mediów oraz ich wpływu na zachowania i postawy ludzi, a także krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz świadomego korzystania z nich.  (10)

10.

Budowanie systemu wartości na fundamencie prawdy, dobra i piękna oraz szacunku dla człowieka.  (37)

11.

Kształcenie umiejętności rozpoznawania i wartościowania postaw budujących szacunek dla człowieka (np. wierność, odpowiedzialność, umiar) oraz służących budowaniu wspólnot: państwowej, narodowej, społecznej (np. patriotyzm, sprawiedliwość, obowiązkowość, szlachetność, walka, praca, odwaga, roztropność).  (31)

1)

rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji, literatura lat 1945–1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r.;  (280)

2)

rozpoznaje konwencje literackie i określa ich cechy w utworach (fantastyczną, symboliczną, mimetyczną, realistyczną, naturalistyczną, groteskową);  (172)

3)

rozróżnia gatunki epickie, liryczne, dramatyczne i synkretyczne, w tym: gatunki poznane w szkole podstawowej oraz epos, odę, tragedię antyczną, psalm, kronikę, satyrę, sielankę, balladę, dramat romantyczny, powieść poetycką, a także odmiany powieści i dramatu, wymienia ich podstawowe cechy gatunkowe;  (176)

4)

rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego poznane w szkole podstawowej oraz środki znaczeniowe: oksymoron, peryfrazę, eufonię, hiperbolę; leksykalne, w tym frazeologizmy; składniowe: antytezę, paralelizm, wyliczenie, epiforę, elipsę; wersyfikacyjne, w tym przerzutnię; określa ich funkcje;  (246)

5)

interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego;  (242)

6)

rozpoznaje w tekstach literackich: ironię i autoironię, komizm, tragizm, humor, patos; określa ich funkcje w tekście i rozumie wartościujący charakter;  (140)

7)

rozumie pojęcie groteski, rozpoznaje ją w tekstach oraz określa jej artystyczny i wartościujący charakter;  (29)

8)

wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej jako lektury obowiązkowe;  (144)

9)

rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji;  (369)

10)

rozpoznaje w utworze sposoby kreowania: świata przedstawionego (fabuły, bohaterów, akcji, wątków, motywów), narracji, sytuacji lirycznej; interpretuje je i wartościuje;  (271)

11)

rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy i toposy oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i antycznych w utworach literackich; określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;  (181)

12)

w interpretacji utworów literackich odwołuje się do tekstów poznanych w szkole podstawowej, w tym: trenów i pieśni Jana Kochanowskiego, bajek Ignacego Krasickiego, Dziadów cz. II oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Zemsty Aleksandra Fredry, Balladyny Juliusza Słowackiego;  (14)

13)

porównuje utwory literackie lub ich fragmenty, dostrzega kontynuacje i nawiązania w porównywanych utworach, określa cechy wspólne i różne;  (175)

14)

przedstawia propozycję interpretacji utworu, wskazuje w tekście miejsca, które mogą stanowić argumenty na poparcie jego propozycji interpretacyjnej;  (275)

15)

wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny;  (317)

16)

rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne i narodowe; określa ich rolę i związek z problematyką utworu oraz znaczenie dla budowania własnego systemu wartości.  (173)

1)

zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;  (205)

2)

buduje wypowiedź w sposób świadomy, ze znajomością jej funkcji językowej, z uwzględnieniem celu i adresata, z zachowaniem zasad retoryki;  (209)

3)

reaguje na przejawy agresji językowej, np. zadając pytania, prosząc o rozwinięcie lub uzasadnienie stanowiska, wykazując sprzeczność wypowiedzi;  (12)

4)

zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;  (337)

5)

tworzy formy użytkowe: protokół, opinię, zażalenie; stosuje zwroty adresatywne, etykietę językową;  (2)

6)

tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, referat, szkic interpretacyjny, szkic krytyczny, definicja, hasło encyklopedyczne, notatka syntetyzująca;  (217)

7)

odróżnia streszczenie od parafrazy; funkcjonalnie stosuje je w zależności od celu wypowiedzi;  (9)

8)

tworzy plan kompozycyjny i dekompozycyjny tekstów o charakterze argumentacyjnym;  (14)

9)

stosuje retoryczne zasady kompozycyjne w tworzeniu własnego tekstu; wygłasza mowę z uwzględnieniem środków pozajęzykowych;  (11)

10)

w interpretacji przedstawia propozycję odczytania tekstu, formułuje argumenty na podstawie tekstu oraz znanych kontekstów, w tym własnego doświadczenia, przeprowadza logiczny wywód służący uprawomocnieniu formułowanych sądów;  (136)

11)

stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego tekstu; potrafi weryfikować własne decyzje poprawnościowe;  (145)

12)

wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym, dokonuje korekty tekstu własnego, stosuje kryteria poprawności językowej.  (129)

1.

rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska;  (208)

2.

porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie; syntetyzuje poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz wykorzystuje je w swoich wypowiedziach;  (246)

3.

korzysta z literatury naukowej lub popularnonaukowej;  (49)

4.

sporządza bibliografię i przypis bibliograficzny, także źródeł elektronicznych;  (7)

5.

dokonuje krytycznej selekcji źródeł;  (44)

6.

wybiera z tekstu odpowiednie cytaty i stosuje je w wypowiedzi;  (133)

7.

wzbogaca swoją wypowiedź pozajęzykowymi środkami komunikacji;  (14)

8.

posługuje się słownikami ogólnymi języka polskiego oraz słownikami specjalistycznymi (np. etymologicznymi, frazeologicznymi, skrótów, gwarowymi), także w wersji on-line;  (21)

9.

wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny;  (162)

10.

gromadzi i przetwarza informacje, sporządza bazę danych;  (55)

11.

korzysta z zasobów multimedialnych, np. z: bibliotek, słowników on-line, wydawnictw e-book, autorskich stron internetowych; dokonuje wyboru źródeł internetowych, uwzględniając kryterium poprawności rzeczowej oraz krytycznie ocenia ich zawartość;  (48)

12.

wykorzystuje formę projektu w przygotowaniu i prezentowaniu oraz popularyzowaniu swoich zainteresowań i osiągnięć;  (8)

13.

zna pojęcie hipertekstu; rozpoznaje jego realizacje internetowe oraz pozainternetowe; określa ich funkcje w komunikacji, umiejętnie z nich korzysta w gromadzeniu informacji.  (7)

1)

Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;  (5)

2)

Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;  (2)

3)

Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);  (3)

4)

Sofokles, Antygona;  (0)

5)

Horacy – wybrane utwory;  (5)

6)

Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);  (4)

7)

Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);  (0)

8)

Pieśń o Rolandzie (fragmenty);  (1)

9)

Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);  (0)

10)

Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);  (1)

11)

Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;  (7)

12)

Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);  (2)

13)

wybrane wiersze następujących poetów:Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;  (12)

14)

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);  (1)

15)

William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;  (0)

16)

Molier, Skąpiec;  (0)

17)

Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;  (2)

18)

Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;  (0)

19)

Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;  (7)

20)

Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;  (5)

21)

Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;  (1)

22)

Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;  (2)

23)

Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;  (6)

24)

Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;  (1)

25)

Henryk Sienkiewicz, Potop;  (1)

26)

Adam Asnyk, wybór wierszy;  (3)

27)

Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;  (1)

28)

wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;  (11)

29)

Stanisław Wyspiański, Wesele;  (4)

30)

Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);  (0)

31)

Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;  (2)

32)

Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);  (0)

33)

wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;  (4)

34)

Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;  (0)

35)

Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;  (1)

36)

Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;  (0)

37)

wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;  (20)

38)

Albert Camus, Dżuma;  (0)

39)

George Orwell, Rok 1984;  (1)

40)

Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);  (0)

41)

Sławomir Mrożek, Tango;  (0)

42)

Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);  (0)

43)

Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);  (0)

44)

Antoni Libera, Madame;  (0)

45)

Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);  (0)

46)

Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);  (0)

47)

Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);  (1)

48)

wybrane utwory okresu stanu wojennego;  (0)

49)

powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.  (1)

1)

Sofokles, Król Edyp;  (1)

2)

Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);  (1)

3)

Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);  (1)

4)

Giovanni Boccaccio, Sokół;  (0)

5)

Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);  (1)

6)

Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);  (1)

7)

Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);  (2)

8)

Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów);  (0)

9)

Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I);  (1)

10)

Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);  (0)

11)

Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;  (1)

12)

Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);  (0)

13)

Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;  (0)

14)

Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);  (0)

15)

Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty);  (0)

16)

Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;  (1)

17)

Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);  (4)

18)

George Byron, Giaur (fragmenty);  (2)

19)

Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;  (2)

20)

Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;  (1)

21)

Maria Konopnicka, wybór wierszy;  (0)

22)

Stefan Żeromski, Echa leśne;  (0)

23)

Zofia Nałkowska, Granica;  (1)

24)

Tadeusz Peiper, wybór wierszy;  (0)

25)

Joseph Conrad, Lord Jim;  (0)

26)

Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura, wybór wierszy;  (0)

27)

Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);  (0)

28)

Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony);  (0)

29)

Jan Józef Szczepański, Święty;  (0)

30)

Tadeusz Różewicz, Kartoteka;  (1)

31)

Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty);  (0)

32)

Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);  (0)

33)

Stanisław Lem, Wizja lokalna;  (0)

34)

Samuel Beckett, Czekając na Godota;  (1)

35)

Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;  (0)

36)

Eugène Ionesco, Lekcja  (0)

1)

odczytuje tekst w jego warstwie semantycznej i semiotycznej;  (34)

2)

rozumie pojęcie tradycji literackiej i kulturowej, rozpoznaje elementy tradycji w utworach, rozumie ich rolę w budowaniu wartości uniwersalnych;  (64)

3)

rozpoznaje w utworach cechy prądów literackich i artystycznych oraz odczytuje ich funkcje;  (29)

4)

rozróżnia grupę literacką i pokolenie literackie; rozpoznaje założenia programowe w utworach literackich różnych epok;  (18)

5)

rozpoznaje mitologizację i demitologizację w utworach literackich, rozumie ich uniwersalny charakter oraz rolę w interpretacji;  (7)

6)

rozpoznaje w utworach literackich konwencje: baśniową, oniryczną, turpistyczną, nadrealistyczną, postmodernistyczną;  (15)

7)

określa przemiany konwencji i ich przenikanie się w utworach literackich; rozpoznaje odmiany synkretyzmu (rodzajowego, gatunkowego) oraz interpretuje jego znaczenie;  (7)

8)

rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego: aliterację, paronomazję, kontaminację, metonimię, synekdochę, synestezję, odmiany inwersji, gradację; określa ich funkcje;  (9)

9)

rozumie pojęcie archetypu, rozpoznaje archetypy w utworach literackich oraz określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;  (8)

10)

rozumie pojęcie parafrazy, parodii i trawestacji, wskazuje ich wzorce tekstowe; wykorzystuje te pojęcia w interpretacji utworu literackiego;  (13)

11)

porównuje różnorodne propozycje odczytania tego samego utworu literackiego;  (11)

12)

rozumie pojęcie aluzji literackiej, rozpoznaje aluzje w utworach i określa ich znaczenie w interpretacji utworów;  (27)

13)

rozumie i określa związek wartości poznawczych, etycznych i estetycznych w utworach literackich.  (12)

1.

Gramatyka języka polskiego. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto rozumie proces kształtowania się systemu gramatycznego i potrafi wskazać jego elementy we fleksji, fonetyce i składni.  (8)

4.

Ortografia i interpunkcja. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto stosuje podstawowe zasady pisowni polskiej (fonetyczną, morfologiczną, historyczną i konwencjonalną) w zachowaniu poprawności zapisu wypowiedzi.  (1)

1)

Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);  (1)

2)

Platon, Państwo (fragmenty);  (0)

3)

Arystofanes, Chmury;  (1)

4)

Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym;  (0)

5)

Wergiliusz, Eneida (fragmenty);  (0)

6)

św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);  (0)

7)

św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);  (1)

8)

François Villon, Wielki testament (fragmenty);  (2)

9)

François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);  (1)

10)

Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);  (0)

11)

Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);  (2)

12)

Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty);  (0)

13)

William Szekspir, Hamlet;  (1)

14)

wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;  (1)

15)

Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;  (0)

16)

Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);  (1)

17)

realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);  (1)

18)

Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;  (0)

19)

Franz Kafka, Proces (fragmenty);  (0)

20)

Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;  (0)

21)

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;  (2)

22)

Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;  (2)

23)

Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;  (2)

24)

Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;  (0)

25)

Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;  (0)

26)

Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;  (0)

27)

wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze);  (0)

28)

wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.  (0)

1)

Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. Jerzy Bralczyk;  (0)

2)

Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej;  (0)

3)

Człowiek Grecji, red. Jean-Pierre Vernant;  (0)

4)

Człowiek renesansu, red. Eugenio Garin;  (0)

5)

Umberto Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu;  (0)

6)

Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie;  (1)

7)

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. Katarzyna Kłosińska;  (0)

8)

Johan Huizinga, Jesień średniowiecza;  (0)

9)

Jacques Le Goff, Człowiek średniowiecza;  (0)

10)

Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury;  (0)

11)

Jacek Kowalski, Niezbędnik Sarmaty;  (0)

12)

Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty;  (0)

13)

Jan Miodek, Słownik ojczyzny polszczyzny;  (0)

14)

Anna Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975–1996;  (0)

15)

Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Barbara Parniewska, Ewa Popiel-Popiołek, Halina Ulińska, Film w szkolnej edukacji humanistycznej;  (0)

16)

Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany;  (0)

17)

Popularna encyklopedia mass mediów, pod red. J. Skrzypczaka;  (0)

18)

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. Edyta Bańkowska i Agnieszka Mikołajczuk;  (0)

19)

Zbigniew Raszewski, Krótka historia teatru polskiego;  (0)

20)

Teresa Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje;  (0)

21)

Stanisław Stabryła, Starożytna Grecja;  (0)

22)

Anna Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta; Rozmowy o Biblii;  (0)

23)

Wielka encyklopedia Polski, t. 1. i 2.;  (0)

24)

Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii; Dzieje sześciu pojęć; Droga przez estetykę;  (0)

25)

Mieczysław Tomaszewski, Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, interpretacje;  (0)

26)

Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu.  (0)