Liceum ogólnokształcące i technikum Język polski IV.

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.
Liceum ogólnokształcące i technikum
view_comfy
view_list

1.

Kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów.  (62)

2.

Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces.  (89)

3.

Rozumienie konieczności zachowania i rozwoju literatury i kultury w życiu jednostki oraz społeczeństwa.  (45)

4.

Rozróżnianie kultury wysokiej i niskiej, elitarnej i popularnej oraz dostrzeganie związków między nimi.  (37)

5.

Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.  (73)

6.

Kształtowanie różnorodnych postaw czytelniczych: od spontanicznego czytania do odbioru opartego na podstawach naukowych.  (39)

7.

Kształcenie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji.  (99)

8.

Kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym.  (87)

9.

Kształcenie umiejętności rozumienia roli mediów oraz ich wpływu na zachowania i postawy ludzi, a także krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz świadomego korzystania z nich.  (10)

10.

Budowanie systemu wartości na fundamencie prawdy, dobra i piękna oraz szacunku dla człowieka.  (43)

11.

Kształcenie umiejętności rozpoznawania i wartościowania postaw budujących szacunek dla człowieka (np. wierność, odpowiedzialność, umiar) oraz służących budowaniu wspólnot: państwowej, narodowej, społecznej (np. patriotyzm, sprawiedliwość, obowiązkowość, szlachetność, walka, praca, odwaga, roztropność).  (34)

1)

rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji, literatura lat 1945–1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r.;  (85)

2)

rozpoznaje konwencje literackie i określa ich cechy w utworach (fantastyczną, symboliczną, mimetyczną, realistyczną, naturalistyczną, groteskową);  (73)

3)

rozróżnia gatunki epickie, liryczne, dramatyczne i synkretyczne, w tym: gatunki poznane w szkole podstawowej oraz epos, odę, tragedię antyczną, psalm, kronikę, satyrę, sielankę, balladę, dramat romantyczny, powieść poetycką, a także odmiany powieści i dramatu, wymienia ich podstawowe cechy gatunkowe;  (71)

4)

rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego poznane w szkole podstawowej oraz środki znaczeniowe: oksymoron, peryfrazę, eufonię, hiperbolę; leksykalne, w tym frazeologizmy; składniowe: antytezę, paralelizm, wyliczenie, epiforę, elipsę; wersyfikacyjne, w tym przerzutnię; określa ich funkcje;  (82)

5)

interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego;  (93)

6)

rozpoznaje w tekstach literackich: ironię i autoironię, komizm, tragizm, humor, patos; określa ich funkcje w tekście i rozumie wartościujący charakter;  (55)

7)

rozumie pojęcie groteski, rozpoznaje ją w tekstach oraz określa jej artystyczny i wartościujący charakter;  (19)

8)

wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej jako lektury obowiązkowe;  (64)

9)

rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji;  (139)

10)

rozpoznaje w utworze sposoby kreowania: świata przedstawionego (fabuły, bohaterów, akcji, wątków, motywów), narracji, sytuacji lirycznej; interpretuje je i wartościuje;  (126)

11)

rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy i toposy oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i antycznych w utworach literackich; określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;  (80)

12)

w interpretacji utworów literackich odwołuje się do tekstów poznanych w szkole podstawowej, w tym: trenów i pieśni Jana Kochanowskiego, bajek Ignacego Krasickiego, Dziadów cz. II oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Zemsty Aleksandra Fredry, Balladyny Juliusza Słowackiego;  (11)

13)

porównuje utwory literackie lub ich fragmenty, dostrzega kontynuacje i nawiązania w porównywanych utworach, określa cechy wspólne i różne;  (67)

14)

przedstawia propozycję interpretacji utworu, wskazuje w tekście miejsca, które mogą stanowić argumenty na poparcie jego propozycji interpretacyjnej;  (109)

15)

wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny;  (115)

16)

rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne i narodowe; określa ich rolę i związek z problematyką utworu oraz znaczenie dla budowania własnego systemu wartości.  (70)

1)

zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;  (95)

2)

buduje wypowiedź w sposób świadomy, ze znajomością jej funkcji językowej, z uwzględnieniem celu i adresata, z zachowaniem zasad retoryki;  (66)

3)

reaguje na przejawy agresji językowej, np. zadając pytania, prosząc o rozwinięcie lub uzasadnienie stanowiska, wykazując sprzeczność wypowiedzi;  (8)

4)

zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;  (163)

5)

tworzy formy użytkowe: protokół, opinię, zażalenie; stosuje zwroty adresatywne, etykietę językową;  (7)

6)

tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, referat, szkic interpretacyjny, szkic krytyczny, definicja, hasło encyklopedyczne, notatka syntetyzująca;  (89)

7)

odróżnia streszczenie od parafrazy; funkcjonalnie stosuje je w zależności od celu wypowiedzi;  (11)

8)

tworzy plan kompozycyjny i dekompozycyjny tekstów o charakterze argumentacyjnym;  (9)

9)

stosuje retoryczne zasady kompozycyjne w tworzeniu własnego tekstu; wygłasza mowę z uwzględnieniem środków pozajęzykowych;  (9)

10)

w interpretacji przedstawia propozycję odczytania tekstu, formułuje argumenty na podstawie tekstu oraz znanych kontekstów, w tym własnego doświadczenia, przeprowadza logiczny wywód służący uprawomocnieniu formułowanych sądów;  (82)

11)

stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego tekstu; potrafi weryfikować własne decyzje poprawnościowe;  (81)

12)

wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym, dokonuje korekty tekstu własnego, stosuje kryteria poprawności językowej.  (75)

1)

rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska;  (80)

2)

porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie; syntetyzuje poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz wykorzystuje je w swoich wypowiedziach;  (115)

3)

korzysta z literatury naukowej lub popularnonaukowej;  (36)

4)

sporządza bibliografię i przypis bibliograficzny, także źródeł elektronicznych;  (8)

5)

dokonuje krytycznej selekcji źródeł;  (18)

6)

wybiera z tekstu odpowiednie cytaty i stosuje je w wypowiedzi;  (39)

7)

wzbogaca swoją wypowiedź pozajęzykowymi środkami komunikacji;  (14)

8)

posługuje się słownikami ogólnymi języka polskiego oraz słownikami specjalistycznymi (np. etymologicznymi, frazeologicznymi, skrótów, gwarowymi), także w wersji on-line;  (15)

9)

wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny;  (76)

10)

gromadzi i przetwarza informacje, sporządza bazę danych;  (26)

11)

korzysta z zasobów multimedialnych, np. z: bibliotek, słowników on-line, wydawnictw e-book, autorskich stron internetowych; dokonuje wyboru źródeł internetowych, uwzględniając kryterium poprawności rzeczowej oraz krytycznie ocenia ich zawartość;  (33)

12)

wykorzystuje formę projektu w przygotowaniu i prezentowaniu oraz popularyzowaniu swoich zainteresowań i osiągnięć;  (8)

13)

zna pojęcie hipertekstu; rozpoznaje jego realizacje internetowe oraz pozainternetowe; określa ich funkcje w komunikacji, umiejętnie z nich korzysta w gromadzeniu informacji.  (7)

1)

Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;  (7)

2)

Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;  (7)

3)

Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);  (8)

4)

Sofokles, Antygona;  (6)

5)

Horacy – wybrane utwory;  (5)

6)

Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);  (5)

7)

Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);  (5)

8)

Pieśń o Rolandzie (fragmenty);  (5)

9)

Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);  (5)

10)

Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);  (5)

11)

Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;  (8)

12)

Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);  (5)

13)

wybrane wiersze następujących poetów:Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;  (5)

14)

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);  (5)

15)

William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;  (7)

16)

Molier, Skąpiec;  (6)

17)

Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;  (5)

18)

Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;  (5)

19)

Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;  (8)

20)

Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;  (8)

21)

Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;  (5)

22)

Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;  (7)

23)

Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;  (8)

24)

Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;  (6)

25)

Henryk Sienkiewicz, Potop;  (6)

26)

Adam Asnyk, wybór wierszy;  (5)

27)

Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;  (5)

28)

wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;  (10)

29)

Stanisław Wyspiański, Wesele;  (5)

30)

Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);  (5)

31)

Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;  (6)

32)

Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);  (7)

33)

wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;  (10)

34)

Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;  (5)

35)

Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;  (5)

36)

Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;  (5)

37)

wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;  (11)

38)

Albert Camus, Dżuma;  (7)

39)

George Orwell, Rok 1984;  (5)

40)

Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);  (6)

41)

Sławomir Mrożek, Tango;  (6)

42)

Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);  (5)

43)

Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);  (5)

44)

Antoni Libera, Madame;  (5)

45)

Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);  (5)

46)

Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);  (5)

47)

Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);  (5)

48)

wybrane utwory okresu stanu wojennego;  (5)

49)

powojenna piosenka literacka - wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów, a także utwory w wykonaniu Ewy Demarczyk.  (6)

1)

Sofokles, Król Edyp;  (7)

2)

Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);  (5)

3)

Kronika Książąt Polskich, oprać. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski;  (0)

4)

Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);  (5)

5)

Giovanni Boccaccio, Sokół;  (5)

6)

Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);  (5)

7)

Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);  (6)

8)

Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);  (6)

9)

Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów);  (5)

10)

Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I);  (5)

11)

Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);  (5)

12)

Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;  (5)

13)

Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);  (5)

14)

Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;  (5)

15)

Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);  (5)

16)

Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty), Listy do Matki (fragmenty);  (5)

17)

Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;  (6)

18)

Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);  (9)

19)

George Byron, Giaur (fragmenty);  (7)

20)

Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;  (6)

21)

Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;  (5)

22)

Maria Konopnicka, wybór wierszy;  (7)

23)

Henryk Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki (fragmenty);  (0)

24)

Stefan Żeromski, Echa leśne, Ludzie bezdomni;  (5)

25)

Zofia Nałkowska, Granica;  (5)

26)

Tadeusz Peiper, wybór wierszy;  (5)

27)

Joseph Conrad, Lord Jim;  (5)

28)

Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Ryszard Krynicki, Edward Stachura, Adam Zagajewski, wybór wierszy;  (5)

29)

Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);  (5)

30)

Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony);  (5)

31)

Witold Pilecki, Raport Witolda;  (0)

32)

Wiesław Kielar, Anus mundi;  (0)

33)

Jan Józef Szczepański, Święty;  (5)

34)

Zofia Kossak-Szczucka, Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919;  (0)

35)

Tadeusz Różewicz, Kartoteka;  (6)

36)

Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty);  (5)

37)

Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);  (6)

38)

Jarosław Iwaszkiewicz, wybrane opowiadanie;  (0)

39)

Stanisław Lem, Wizja lokalna;  (5)

40)

John Ronald Reuel Tolkien, Władca pierścieni. Drużyna pierścienia;  (0)

41)

Samuel Beckett, Czekając na Godota;  (5)

42)

Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;  (5)

43)

Eugène Ionesco, Lekcja  (5)

1)

odczytuje tekst w jego warstwie semantycznej i semiotycznej;  (18)

2)

rozumie pojęcie tradycji literackiej i kulturowej, rozpoznaje elementy tradycji w utworach, rozumie ich rolę w budowaniu wartości uniwersalnych;  (34)

3)

rozpoznaje w utworach cechy prądów literackich i artystycznych oraz odczytuje ich funkcje;  (14)

4)

rozróżnia grupę literacką i pokolenie literackie; rozpoznaje założenia programowe w utworach literackich różnych epok;  (11)

5)

rozpoznaje mitologizację i demitologizację w utworach literackich, rozumie ich uniwersalny charakter oraz rolę w interpretacji;  (10)

6)

rozpoznaje w utworach literackich konwencje: baśniową, oniryczną, turpistyczną, nadrealistyczną, postmodernistyczną;  (12)

7)

określa przemiany konwencji i ich przenikanie się w utworach literackich; rozpoznaje odmiany synkretyzmu (rodzajowego, gatunkowego) oraz interpretuje jego znaczenie;  (11)

8)

rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego: aliterację, paronomazję, kontaminację, metonimię, synekdochę, synestezję, odmiany inwersji, gradację; określa ich funkcje;  (7)

9)

rozumie pojęcie archetypu, rozpoznaje archetypy w utworach literackich oraz określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;  (12)

10)

rozumie pojęcie parafrazy, parodii i trawestacji, wskazuje ich wzorce tekstowe; wykorzystuje te pojęcia w interpretacji utworu literackiego;  (11)

11)

porównuje różnorodne propozycje odczytania tego samego utworu literackiego;  (7)

12)

rozumie pojęcie aluzji literackiej, rozpoznaje aluzje w utworach i określa ich znaczenie w interpretacji utworów;  (14)

13)

rozumie i określa związek wartości poznawczych, etycznych i estetycznych w utworach literackich.  (9)

1.

Gramatyka języka polskiego. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto rozumie proces kształtowania się systemu gramatycznego i potrafi wskazać jego elementy we fleksji, fonetyce i składni.  (7)

4.

Ortografia i interpunkcja. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto stosuje podstawowe zasady pisowni polskiej (fonetyczną, morfologiczną, historyczną i konwencjonalną) w zachowaniu poprawności zapisu wypowiedzi.  (5)

1)

Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);  (5)

2)

Platon, Państwo (fragmenty);  (5)

3)

Arystofanes, Chmury;  (5)

4)

Wergiliusz, Eneida (fragmenty);  (5)

5)

św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);  (5)

6)

św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);  (5)

7)

François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);  (5)

8)

Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);  (5)

9)

Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);  (6)

10)

William Szekspir, Hamlet;  (7)

11)

wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;  (5)

12)

Juliusz Słowacki, Lilia Weneda;  (5)

13)

Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);  (6)

14)

realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);  (7)

15)

Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;  (5)

16)

Franz Kafka, Proces (fragmenty);  (5)

17)

Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;  (5)

18)

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;  (5)

19)

Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;  (10)

20)

Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;  (5)

21)

Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;  (5)

22)

Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;  (6)

23)

Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;  (6)

24)

wybrane eseje następujących autorów: Jerzy Stempowski, Gustaw Herling-Grudziński, Zbigniew Herbert, Zygmunt Kubiak, Jarosław Marek Rymkiewicz (co najmniej po jednym utworze);  (5)

25)

wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.  (5)

1)

Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty);  (5)

2)

Tomasz Morus, Utopia (fragmenty);  (5)

3)

Pedro Calderon de la Barca, Życie snem;  (5)

4)

Wolter, Kandyd, czyli optymizm (fragmenty);  (6)

5)

Jean Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty);  (5)

6)

wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, Victor Hugo, Nędznicy, Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie; Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty);  (5)

7)

Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom II – Zima);  (5)

8)

Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat;  (5)

9)

Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej;  (5)

10)

Gustaw Herling-Grudziński, Wieża;  (5)

11)

Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy;  (6)

12)

Bohumil Hrabal– wybrane opowiadania;  (5)

13)

Wiesław Myśliwski, Widnokrąg;  (5)

14)

Julian Stryjkowski, Austeria;  (5)

15)

Umberto Eco, Imię róży;  (7)

16)

Zofia Kossak-Szczucka, Błogosławiona wina;  (0)

17)

Ferdynand Antoni Ossendowski, Mocni ludzie, Ludzie, zwierzęta, bogowie;  (0)

18)

Krystyna Lubieniecka-Baraniak, Gdy brat staje się katem;  (0)

19)

wybrane wiersze poetów polskich i obcych;  (5)

20)

wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku;  (5)

21)

wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku;  (7)

22)

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (fragmenty), Tryptyk rzymski, Pamięć i tożsamość (fragmenty), Fides et ratio (fragmenty);  (0)

23)

Karol Wojtyła, Przed sklepem jubilera;  (0)

24)

Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne;  (0)

25)

Paweł Zuchniewicz, Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim  (0)

1)

Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. Jerzy Bralczyk;  (5)

2)

Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery;  (5)

3)

Jan Błoński, Język właściwie użyty. Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku;  (0)

4)

Grażyna Borkowska, Pozytywiści i inni;  (0)

5)

Człowiek Grecji, red. Jean-Pierre Vernant;  (5)

6)

Człowiek renesansu, red. Eugenio Garin;  (6)

7)

Włodzimierz Dłubacz, O kulturę filozofii;  (0)

8)

Umberto Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu;  (5)

9)

Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie;  (5)

10)

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. Katarzyna Kłosińska;  (5)

11)

Keith Houston, Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski;  (0)

12)

Johan Huizinga, Jesień średniowiecza;  (5)

13)

Jacques Le Goff, Człowiek średniowiecza;  (5)

14)

Czesław Jaroszyński, Piotr Jaroszyński, Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej;  (0)

15)

Piotr Jaroszyński, Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury;  (0)

16)

Karl Jaspers, Idea uniwersytetu;  (0)

17)

Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury;  (5)

18)

Teresa Kowalik, Przemysław Słowiński, Królewski dar. Co Polska i Polacy dali światu;  (0)

19)

Jacek Kowalski, Niezbędnik Sarmaty;  (5)

20)

Jakub Z. Lichański, Retoryka. Historia - Teoria - Praktyka , t. I i II;  (0)

21)

Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty;  (5)

22)

Jan Miodek, Słownik ojczyzny polszczyzny;  (5)

23)

Anna Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975–1996;  (5)

24)

O polską kulturę humanistyczną. Z Mieczysławem Albertem Krąpcem OP rozmawia Piotr Stanisław Mazur;  (0)

25)

Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany;  (5)

26)

Popularna encyklopedia mass mediów, red. Józef Skrzypczak;  (5)

27)

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. Edyta Bańkowska, Agnieszka Mikołajczuk;  (5)

28)

Ryszard Przybylski, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego;  (0)

29)

Zbigniew Raszewski, Krótka historia teatru polskiego;  (5)

30)

Teresa Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje;  (5)

31)

Stanisław Stabryła, Starożytna Grecja;  (5)

32)

Anna Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Rozmowy o Biblii;  (5)

33)

Wielka encyklopedia Polski, t. 1 i 2;  (5)

34)

Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, Dzieje sześciu pojęć, Droga przez estetykę;  (6)

35)

Mieczysław Tomaszewski, Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, interpretacje;  (5)

36)

Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu.  (5)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida