Szkoła ponadpodstawowa Wychowanie do życia w rodzinie

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

1)

zna i rozumie konstytucyjnie chronione wartości związane z funkcjonowaniem jednostki w społeczeństwie: małżeństwo, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo; (0)

2)

rozumie, jakie znaczenie ma zawarcie małżeństwa i jego trwałość dla rozwoju społeczeństwa; (0)

3)

wyjaśnia, na czym polega dojrzałość do małżeństwa (fizyczna, prawna, psychiczna, umysłowa, uczuciowa, społeczna, socjalna), omawia przyczyny niedojrzałości wyboru małżonka (np. chęć ucieczki z domu, nieplanowana ciąża, kwestie materialne); (0)

4)

opisuje fundamenty, na których powinno opierać się dobre małżeństwo; (0)

5)

przedstawia wizję swojego małżeństwa, opisuje fundamenty, na których powinno się ono opierać; (0)

6)

określa znaczenie zobowiązania podejmowanego podczas aktu zaślubin; (0)

7)

odróżnia separację od rozwodu; (0)

8)

rozpoznaje typy struktury rodziny: rodzina wielopokoleniowa, rodzina pełna, rodzina niepełna, rodzina zrekonstruowana; (0)

9)

zna i rozumie funkcje rodziny: prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza, ekonomiczna i profilaktyczna oraz ich znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju człowieka; (0)

10)

przyswaja wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, organizacja i przeżywanie wolnego czasu; (0)

11)

rozumie, na czym polega wierność, zaufanie i dialog w rodzinie; omawia relacje osobowe w rodzinie, wskazuje czynniki je osłabiające; (0)

12)

wyjaśnia miejsce dziecka w rodzinie; (0)

13)

wskazuje źródło konfliktów i określa ich przyczyny; zna sposoby rozwiązywania konfliktów; (0)

14)

zna prawodawstwo dotyczące rodziny; (0)

15)

omawia prawa i obowiązki małżonków i rodziców; prawa dziecka oraz obowiązki państwa wobec rodziny; (0)

16)

wie, na czym polega instytucjonalna pomoc rodzinie w sytuacji: choroby, uzależnienia, ubóstwa, bezrobocia, zachowań ryzykownych, problemów pedagogicznych, psychologicznych, prawnych. (0)