Katalog zasobów dodatkowych Szkoła podstawowa Przyroda VI.9.

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

1.

rozpoznaje składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy szkoły;  (0)

2.

rozpoznaje główne formy ukształtowania powierzchni w najbliższej okolicy szkoły i miejsca zamieszkania;  (0)

3.

tworzy model pagórka i doliny rzecznej oraz wskazuje ich elementy;  (0)

4.

rozpoznaje skały występujące w okolicy swojego miejsca zamieszkania;  (0)

5.

rozróżnia wody stojące i płynące, podaje ich nazwy oraz wskazuje naturalne i sztuczne zbiorniki wodne;  (0)

6.

wymienia i opisuje czynniki warunkujące życie na lądzie oraz przystosowania organizmów do życia;  (0)

7.

rozpoznaje i nazywa pospolite organizmy występujące w najbliższej okolicy szkoły;  (0)

8.

podaje nazwy warstw lasu, porównuje warunki abiotyczne w nich panujące; rozpoznaje podstawowe gatunki roślin i zwierząt żyjących w lesie oraz przyporządkowuje je do odpowiednich warstw lasu; wymienia zasady właściwego zachowania się w lesie;  (0)

9.

odróżnia organizmy samożywne i cudzożywne, podaje podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się, wskazuje przystosowania w budowie organizmów do zdobywania pokarmu;  (0)

10.

rozpoznaje pospolite grzyby jadalne i trujące, opisuje znaczenie grzybów w przyrodzie i życiu człowieka;  (0)

11.

obserwuje i podaje nazwy typowych organizmów łąki i pola uprawnego, podaje ich znaczenie dla człowieka;  (0)

12.

określa warunki życia w wodzie (nasłonecznienie, zawartość tlenu, opór wody) i wskazuje przystosowania organizmów (np. ryby) do środowiska życia;  (0)

13.

rozpoznaje i nazywa organizmy żyjące w wodzie.  (0)

Brak wyników wyszukiwania

Spróbuj zmienić język filtrowania lub użyć bardziej ogólnej frazy.