Lekcja:Enter - scenariusze lekcji Szkoła podstawowa Matematyka

Nauczyciele-uczestnicy projektu „Lekcja:Enter” w ramach szkolenia przygotowywali scenariusze zajęć, a następnie prowadzili na ich podstawie lekcje obserwowane przez dyrekcję szkoły. W scenariuszach wykorzystali – omawiane wcześniej na szkoleniach – aktywne metody nauczania wpierane przez technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Prezentujemy wyselekcjonowane scenariusze zajęć przygotowane w latach 2020-2022, które mogą stanowić inspirację dla nauczycieli w prowadzeniu aktywnych zajęć z TIK. Scenariusze można też zmodyfikować (z przywołaniem źródła), gdyż autorzy udostępnili je na licencji Creative Commons.

Każdy ze scenariuszy został przygotowany co najmniej na drugim poziomie modelu SAMR (integracja technologii w nauczaniu) a także zgodnie z modelem uczenia się przez doświadczenie (tzw. cykl Kolba). Wszystkie scenariusze zawierają linki do ciekawych quizów i innych interaktywnych materiałów, z których bardzo chętnie korzystają uczniowie, np. w LearningApps, Quizizz czy Genially. (Jeśli któryś z linków w międzyczasie przestanie być aktywny, zachęcamy do znalezienia innego ćwiczenia w tej samej lub podobnej aplikacji lub stworzenia własnego). Ponadto, w wielu z scenariuszach wykorzystano takie metody jak: praca w grupach, praca metodę projektu, odwrócona lekcja a nawet webquest.

Projekt „Lekcja:Enter” jest realizowany w latach 2019-2023 przez partnerstwo w składzie: Fundacja Orange (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych, oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

1)

dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe lub większe, liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od dowolnej liczby naturalnej;  (0)

2)

dodaje i odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe sposobem pisemnym i za pomocą kalkulatora;  (0)

3)

mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową sposobem pisemnym, w pamięci (w najprostszych przykładach) i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach);  (0)

4)

wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych;  (0)

5)

stosuje wygodne dla siebie sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia oraz rozdzielność mnożenia względem dodawania;  (0)

6)

porównuje liczby naturalne z wykorzystaniem ich różnicy lub ilorazu;  (0)

7)

rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100;  (0)

8)

rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także gdy na istnienie dzielnika właściwego wskazuje cecha podzielności;  (0)

9)

rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze;  (0)

10)

oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych;  (0)

11)

stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań;  (0)

12)

szacuje wyniki działań;  (0)

13)

znajduje największy wspólny dzielnik (NWD) w sytuacjach nie trudniejszych niż typu NWD(600, 72), NWD(140, 567), NWD(10000, 48), NWD(910, 2016) oraz wyznacza najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch liczb naturalnych metodą rozkładu na czynniki;  (0)

14)

rozpoznaje wielokrotności danej liczby, kwadraty, sześciany, liczby pierwsze, liczby złożone;  (0)

15)

odpowiada na pytania dotyczące liczebności zbiorów różnych rodzajów liczb wśród liczb z pewnego niewielkiego zakresu (np. od 1 do 200 czy od 100 do 1000), o ile liczba w odpowiedzi jest na tyle mała, że wszystkie rozważane liczby uczeń może wypisać;  (0)

16)

rozkłada liczby naturalne na czynniki pierwsze, w przypadku gdy co najwyżej jeden z tych czynników jest liczbą większą niż 10;  (0)

17)

wyznacza wynik dzielenia z resztą liczby a przez liczbę b i zapisuje liczbę a w postaci: a = bq + r.  (0)

1)

opisuje część danej całości za pomocą ułamka;  (0)

2)

przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek zwykły;  (0)

3)

skraca i rozszerza ułamki zwykłe;  (0)

4)

sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika;  (0)

5)

przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej, a liczbę mieszaną w postaci ułamka niewłaściwego;  (0)

6)

zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie;  (0)

7)

zaznacza i odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej;  (0)

8)

zapisuje ułamki dziesiętne skończone w postaci ułamków zwykłych;  (0)

9)

zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1 000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie lub skracanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora);  (0)

10)

zapisuje ułamki zwykłe o mianownikach innych niż wymienione w pkt 9 w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego (z użyciem wielokropka po ostatniej cyfrze), uzyskane w wyniku dzielenia licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora;  (0)

11)

zaokrągla ułamki dziesiętne;  (0)

12)

porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne);  (0)

13)

oblicza liczbę, której część jest podana (wyznacza całość, z której określono część za pomocą ułamka);  (0)

14)

wyznacza liczbę, która powstaje po powiększeniu lub pomniejszeniu o pewną część innej liczby.  (0)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida