Lekcja:Enter - scenariusze lekcji Branżowa szkoła I stopnia Biologia

Nauczyciele-uczestnicy projektu „Lekcja:Enter” w ramach szkolenia przygotowywali scenariusze zajęć, a następnie prowadzili na ich podstawie lekcje obserwowane przez dyrekcję szkoły. W scenariuszach wykorzystali – omawiane wcześniej na szkoleniach – aktywne metody nauczania wpierane przez technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Prezentujemy wyselekcjonowane scenariusze zajęć przygotowane w latach 2020-2022, które mogą stanowić inspirację dla nauczycieli w prowadzeniu aktywnych zajęć z TIK. Scenariusze można też zmodyfikować (z przywołaniem źródła), gdyż autorzy udostępnili je na licencji Creative Commons.

Każdy ze scenariuszy został przygotowany co najmniej na drugim poziomie modelu SAMR (integracja technologii w nauczaniu) a także zgodnie z modelem uczenia się przez doświadczenie (tzw. cykl Kolba). Wszystkie scenariusze zawierają linki do ciekawych quizów i innych interaktywnych materiałów, z których bardzo chętnie korzystają uczniowie, np. w LearningApps, Quizizz czy Genially. (Jeśli któryś z linków w międzyczasie przestanie być aktywny, zachęcamy do znalezienia innego ćwiczenia w tej samej lub podobnej aplikacji lub stworzenia własnego). Ponadto, w wielu z scenariuszach wykorzystano takie metody jak: praca w grupach, praca metodę projektu, odwrócona lekcja a nawet webquest.

Projekt „Lekcja:Enter” jest realizowany w latach 2019-2023 przez partnerstwo w składzie: Fundacja Orange (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych, oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

1)

przedstawia rolę nieorganicznych i organicznych składników pokarmowych w odżywianiu, w szczególności białek pełnowartościowych i niepełnowartościowych, NNKT, błonnika, witamin;  (0)

2)

przedstawia związek budowy odcinków przewodu pokarmowego z pełnioną przez nie funkcją;  (0)

3)

przedstawia rolę wydzielin gruczołów i komórek gruczołowych w obróbce pokarmu;  (0)

4)

przedstawia proces trawienia poszczególnych składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym człowieka; planuje i przeprowadza doświadczenie sprawdzające warunki trawienia skrobi;  (0)

5)

wyjaśnia rolę mikrobiomu układu pokarmowego w funkcjonowaniu organizmu;  (0)

6)

przedstawia proces wchłaniania poszczególnych produktów trawienia składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym;  (0)

7)

przedstawia rolę wątroby w przemianach substancji wchłoniętych w przewodzie pokarmowym;  (0)

8)

przedstawia rolę ośrodka głodu i sytości w przyjmowaniu pokarmu;  (0)

9)

przedstawia zasady racjonalnego żywienia;  (0)

10)

przedstawia zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) i przewiduje ich skutki zdrowotne;  (0)

11)

podaje przyczyny (w tym uwarunkowania genetyczne) otyłości oraz sposoby jej profilaktyki;  (0)

12)

przedstawia znaczenie badań diagnostycznych (gastroskopia, kolonoskopia, USG, próby wątrobowe, badania krwi i kału) w profilaktyce i leczeniu chorób układu pokarmowego, w tym raka żołądka, raka jelita grubego, zespołów złego wchłaniania, choroby Crohna.  (0)

1)

opisuje zmienność jako różnorodność fenotypową osobników w populacji;  (0)

2)

przedstawia typy zmienności: środowiskowa i genetyczna (rekombinacyjna i mutacyjna);  (0)

3)

przedstawia źródła zmienności rekombinacyjnej;  (0)

4)

określa przyczyny i skutki mutacji genowych oraz aberracji chromosomowych;  (0)

5)

określa, na podstawie analizy rodowodu lub kariotypu, podłoże genetyczne chorób człowieka (albinizm, pląsawica Huntingtona, hemofilia, daltonizm, zespół Klinefeltera, zespół Turnera, zespół Downa);  (0)

6)

przedstawia transformację nowotworową komórek jako następstwo uszkodzenia genów;  (0)

7)

przedstawia historię myśli ewolucyjnej;  (0)

8)

przedstawia podstawowe źródła wiedzy o mechanizmach i przebiegu ewolucji;  (0)

9)

wyjaśnia mechanizm działania doboru naturalnego; wykazuje, że dzięki doborowi naturalnemu organizmy zyskują nowe cechy adaptacyjne; wyjaśnia, dlaczego mimo działania doboru naturalnego w populacji ludzkiej utrzymują się allele warunkujące choroby genetyczne;  (0)

10)

określa warunki, w jakich zachodzi dryf genetyczny;  (0)

11)

przedstawia gatunek jako izolowaną pulę genową;  (0)

12)

przedstawia istotę mechanizmów powstawania gatunków;  (0)

13)

porządkuje chronologicznie wydarzenia z historii życia na Ziemi; wykazuje, że zmiany warunków środowiskowych miały wpływ na przebieg ewolucji;  (0)

14)

porządkuje chronologicznie formy kopalne człowiekowatych, wskazując na ich cechy charakterystyczne;  (0)

15)

przedstawia podobieństwa między człowiekiem i innymi naczelnymi;  (0)

16)

przedstawia cechy odróżniające człowieka od małp człekokształtnych.  (0)

1)

rozróżnia czynniki biotyczne i abiotyczne oddziałujące na organizmy;  (0)

2)

przedstawia elementy niszy ekologicznej organizmu; rozróżnia niszę ekologiczną od siedliska;  (0)

3)

wyjaśnia, czym jest tolerancja ekologiczna;  (0)

4)

wykazuje znaczenie organizmów o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej w bioindykacji; planuje i przeprowadza doświadczenie mające na celu zbadanie zakresu tolerancji ekologicznej w odniesieniu do wybranego czynnika środowiska;  (0)

5)

charakteryzuje populację, określając jej cechy (liczebność, zagęszczenie, struktura przestrzenna, wiekowa i płciowa); dokonuje obserwacji cech populacji wybranego gatunku;  (0)

6)

wyjaśnia znaczenie zależności nieantagonistycznych (mutualizm obligatoryjny i fakultatywny, komensalizm) w ekosystemie i podaje ich przykłady;  (0)

7)

przedstawia skutki konkurencji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej;  (0)

8)

planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące oddziaływania antagonistyczne między osobnikami wybranych gatunków;  (0)

9)

przedstawia zmiany liczebności populacji w układzie zjadający i zjadany;  (0)

10)

przedstawia adaptacje drapieżników, pasożytów i roślinożerców do zdobywania pokarmu;  (0)

11)

przedstawia obronne adaptacje ofiar drapieżników, żywicieli pasożytów oraz zjadanych roślin;  (0)

12)

określa zależności pokarmowe w ekosystemie, na podstawie analizy fragmentów sieci pokarmowych; przedstawia zależności pokarmowe w biocenozie w postaci łańcuchów pokarmowych;  (0)

13)

przedstawia przepływ energii i obieg materii w ekosystemie;  (0)

14)

przedstawia sukcesję jako proces przemiany ekosystemu w czasie skutkujący zmianą składu gatunkowego.  (0)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida