Zasoby portalu Scholaris.pl Szkoła podstawowa Wychowanie fizyczne

Zasoby portalu wiedzy Scholaris.pl stanowią zbiór przygotowany w ramach projektu POKL realizowanego w latach 2009-2014. Obecnie platforma Scholaris nie jest już wspierana a funkcję udostępniania materiałów edukacyjnych przejęła Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE), aby zapewnić użytkownikom wygodny dostęp pod jednym adresem do różnorodnych zasobów elektronicznych.

Materiały przeniesione z portalu scholaris.pl są dostosowane do wszystkich etapów kształcenia i zgodne z podstawą programową. Korzystają z nich zarówno nauczyciele jak i uczniowie, którzy w ciekawy i nowoczesny sposób chcą pogłębiać swoją wiedzę. Zbiór nie zapewnia pełnej zgodności ze standardem dostępności WCAG, ponieważ wymagania funkcjonalne dla zasobów Scholaris.pl opracowywano przed wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).

1)

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju fizycznego oraz sprawności fizycznej. (0)

2)

Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej. (0)

3)

Poznawanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej. (0)

4)

Kształtowanie umiejętności rozumienia związku aktywności fizycznej ze zdrowiem oraz praktykowania zachowań prozdrowotnych. (0)

5)

Kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej. (0)

1)

uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę; (0)

2)

pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych; (0)

3)

wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania; (0)

4)

wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną; (0)

5)

omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci; (0)

6)

identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować; (0)

7)

wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych; (0)

8)

wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych; (0)

9)

współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność i empatię; (0)

10)

motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. osoby niepełnosprawne, osoby starsze). (0)

1)

rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; (0)

2)

rozróżnia pojęcie tętna spoczynkowego i powysiłkowego; (0)

3)

wymienia cechy prawidłowej postawy ciała. (0)

1)

dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki; (0)

2)

mierzy tętno przed i po wysiłku oraz z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki; (0)

3)

wykonuje próbę siły mięśni brzucha oraz gibkości kręgosłupa; (0)

4)

demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne; (0)

5)

wykonuje ćwiczenia wspomagające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała. (0)

1)

opisuje sposób wykonywania poznawanych umiejętności ruchowych; (0)

2)

opisuje zasady wybranej regionalnej zabawy lub gry ruchowej; (0)

3)

rozróżnia pojęcia technika i taktyka; (0)

4)

wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej; (0)

5)

wyjaśnia co symbolizują flaga i znicz olimpijski, rozróżnia pojęcia olimpiada i igrzyska olimpijskie. (0)

1)

zna regulamin sali gimnastycznej i boiska sportowego; (0)

2)

opisuje zasady bezpiecznego poruszania się po boisku; (0)

3)

wymienia osoby, do których należy zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. (0)

1)

respektuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas zajęć ruchowych; (0)

2)

wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; (0)

3)

posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem; (0)

4)

wykonuje elementy samoochrony przy upadku, zeskoku. (0)

1)

opisuje jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia; (0)

2)

opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej; (0)

3)

opisuje zasady zdrowego odżywiania; (0)

4)

opisuje zasady doboru stroju do warunków atmosferycznych w trakcie zajęć ruchowych. (0)

1)

przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży; (0)

2)

przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach. (0)

1)

wymienia kryteria oceny wytrzymałości w odniesieniu do wybranej próby testowej (np. test Coopera); (0)

2)

wymienia kryteria oceny siły i gibkości w odniesieniu do wybranej próby testowej (np. siły mięśni brzucha, gibkości dolnego odcinka kręgosłupa); (0)

3)

wskazuje grupy mięśniowe odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała. (0)

1)

wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość tlenową, siłę i gibkość oraz z pomocą nauczyciela interpretuje uzyskane wyniki; (0)

2)

demonstruje ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne i ćwiczenia gibkościowe, indywidualne i z partnerem; (0)

3)

demonstruje ćwiczenia rozwijające zdolności koordynacyjne wykonywane indywidualnie i z partnerem. (0)

1)

wymienia podstawowe przepisy wybranych sportowych i rekreacyjnych gier zespołowych; (0)

2)

opisuje zasady wybranej gry rekreacyjnej pochodzącej z innego kraju europejskiego; (0)

3)

opisuje podstawowe zasady taktyki obrony i ataku w wybranych grach zespołowych; (0)

4)

wymienia rekomendacje aktywności fizycznej dla swojego wieku (np. Światowej Organizacji Zdrowia lub Unii Europejskiej); (0)

5)

definiuje pojęcie rozgrzewki i opisuje jej zasady; (0)

6)

rozumie i opisuje ideę starożytnego i nowożytnego ruchu olimpijskiego. (0)

1)

wykonuje i stosuje w grze: kozłowanie piłki w ruchu ze zmianą tempa i kierunku, prowadzenie piłki nogą ze zmianą tempa i kierunku, podanie piłki oburącz i jednorącz w ruchu, rzut piłki do kosza z biegu po kozłowaniu (dwutakt), rzut i strzał piłki do bramki w ruchu, odbicie piłki oburącz sposobem górnym i dolnym, rozegranie „na trzy”, zagrywkę ze zmniejszonej odległości, rzut i chwyt ringo; (0)

2)

uczestniczy w minigrach oraz grach szkolnych i uproszczonych; (0)

3)

uczestniczy w grze rekreacyjnej pochodzącej z innego kraju europejskiego; (0)

4)

organizuje w gronie rówieśników wybraną grę sportową lub rekreacyjną; (0)

5)

wykonuje przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tył z przysiadu; (0)

6)

wykonuje wybrane inne ćwiczenie zwinnościowo-akrobatyczne (np. stanie na rękach lub na głowie z asekuracją, przerzut bokiem); (0)

7)

wykonuje układ ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych z przyborem lub bez; (0)

8)

wykonuje dowolny skok przez przyrząd z asekuracją; (0)

9)

wykonuje proste kroki i figury tańców regionalnych i nowoczesnych; (0)

10)

wybiera i pokonuje trasę biegu terenowego; (0)

11)

wykonuje bieg krótki ze startu niskiego; (0)

12)

wykonuje rzut małą piłką z rozbiegu; (0)

13)

wykonuje skok w dal po rozbiegu oraz skoki przez przeszkody; (0)

14)

przeprowadza fragment rozgrzewki. (0)

1)

wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej; (0)

2)

omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia; (0)

3)

wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego; (0)

4)

omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w różnych porach roku. (0)

1)

stosuje zasady asekuracji podczas zajęć ruchowych; (0)

2)

korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych; (0)

3)

wykonuje elementy samoobrony (np. zasłona, unik, pad). (0)

1)

wyjaśnia pojęcie zdrowia; (0)

2)

opisuje pozytywne mierniki zdrowia; (0)

3)

wymienia zasady i metody hartowania organizmu; (0)

4)

omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem i niską temperaturą; (0)

5)

omawia zasady aktywnego wypoczynku zgodne z rekomendacjami aktywności fizycznej dla swojego wieku (np. WHO lub UE). (0)

1)

wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w postawie stojącej, siedzącej i leżeniu oraz w czasie wykonywania różnych codziennych czynności; (0)

2)

wykonuje ćwiczenia oddechowe i inne o charakterze relaksacyjnym; (0)

3)

podejmuje aktywność fizyczną w różnych warunkach atmosferycznych. (0)

1)

wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania płciowego; (0)

2)

wymienia testy i narzędzia do pomiaru sprawności fizycznej; (0)

3)

wskazuje zastosowanie siatek centylowych w ocenie własnego rozwoju fizycznego. (0)

1)

dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz samodzielnie interpretuje wyniki; (0)

2)

wykonuje wybrane próby kondycyjnych i koordynacyjnych zdolności motorycznych; (0)

3)

ocenia i interpretuje poziom własnej sprawności fizycznej; (0)

4)

demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne; (0)

5)

demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała. (0)

1)

omawia zmiany zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycznego; (0)

2)

wskazuje korzyści wynikające z aktywności fizycznej w terenie; (0)

3)

wskazuje możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii do oceny dziennej aktywności fizycznej; (0)

4)

charakteryzuje nowoczesne formy aktywności fizycznej (np. pilates, zumba, nordic walking); (0)

5)

opisuje zasady wybranej formy aktywności fizycznej spoza Europy; (0)

6)

wyjaśnia ideę olimpijską, paraolimpijską i olimpiad specjalnych. (0)

1)

wykonuje i stosuje w grze techniczne i taktyczne elementy gier: w koszykówce, piłce ręcznej i piłce nożnej: zwody, obronę „każdy swego”, w siatkówce: wystawienie, zbicie i odbiór piłki; ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie; (0)

2)

uczestniczy w grach szkolnych i uproszczonych jako zawodnik i jako sędzia; (0)

3)

planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i „każdy z każdym”; (0)

4)

uczestniczy w wybranej formie aktywności fizycznej spoza Europy; (0)

5)

wykonuje wybrane ćwiczenie zwinnościowo-akrobatyczne (np. stanie na rękach lub na głowie z asekuracją, przerzut bokiem, piramida dwójkowa lub trójkowa); (0)

6)

planuje i wykonuje dowolny układ gimnastyczny; (0)

7)

opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub w zespole dowolny układ tańca z wykorzystaniem elementów nowoczesnych form aktywności fizycznej; (0)

8)

wybiera i pokonuje trasę biegu terenowego z elementami orientacji w terenie; (0)

9)

wykonuje przekazanie pałeczki w biegu sztafetowym; (0)

10)

wykonuje skok w dal po rozbiegu z odbicia ze strefy lub belki oraz skoki przez przeszkody techniką naturalną; (0)

11)

diagnozuje własną, dzienną aktywność fizyczną, wykorzystując nowoczesne technologie (np. urządzenia monitorujące, aplikacje internetowe); (0)

12)

przeprowadza rozgrzewkę w zależności od rodzaju aktywności. (0)

1)

wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im; (0)

2)

wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu. (0)

1)

stosuje zasady samoasekuracji i asekuracji; (0)

2)

potrafi zachować się w sytuacji wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych. (0)

1)

opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym, rozumiejąc rolę wypoczynku w efektywnym wykonywaniu pracy zawodowej; (0)

2)

dobiera rodzaj ćwiczeń relaksacyjnych do własnych potrzeb; (0)

3)

demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze. (0)