Zasoby portalu Scholaris.pl Szkoła ponadpodstawowa Wychowanie do życia w rodzinie

Zasoby portalu wiedzy Scholaris.pl stanowią zbiór przygotowany w ramach projektu POKL realizowanego w latach 2009-2014. Obecnie platforma Scholaris nie jest już wspierana a funkcję udostępniania materiałów edukacyjnych przejęła Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE), aby zapewnić użytkownikom wygodny dostęp pod jednym adresem do różnorodnych zasobów elektronicznych.

Materiały przeniesione z portalu scholaris.pl są dostosowane do wszystkich etapów kształcenia i zgodne z podstawą programową. Korzystają z nich zarówno nauczyciele jak i uczniowie, którzy w ciekawy i nowoczesny sposób chcą pogłębiać swoją wiedzę. Zbiór nie zapewnia pełnej zgodności ze standardem dostępności WCAG, ponieważ wymagania funkcjonalne dla zasobów Scholaris.pl opracowywano przed wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).

1)

zna i rozumie konstytucyjnie chronione wartości związane z funkcjonowaniem jednostki w społeczeństwie: małżeństwo, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo; (0)

2)

rozumie, jakie znaczenie ma zawarcie małżeństwa i jego trwałość dla rozwoju społeczeństwa; (0)

3)

wyjaśnia, na czym polega dojrzałość do małżeństwa (fizyczna, prawna, psychiczna, umysłowa, uczuciowa, społeczna, socjalna), omawia przyczyny niedojrzałości wyboru małżonka (np. chęć ucieczki z domu, nieplanowana ciąża, kwestie materialne); (0)

4)

opisuje fundamenty, na których powinno opierać się dobre małżeństwo; (0)

5)

przedstawia wizję swojego małżeństwa, opisuje fundamenty, na których powinno się ono opierać; (0)

6)

określa znaczenie zobowiązania podejmowanego podczas aktu zaślubin; (0)

7)

odróżnia separację od rozwodu; (0)

8)

rozpoznaje typy struktury rodziny: rodzina wielopokoleniowa, rodzina pełna, rodzina niepełna, rodzina zrekonstruowana; (0)

9)

zna i rozumie funkcje rodziny: prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza, ekonomiczna i profilaktyczna oraz ich znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju człowieka; (0)

10)

przyswaja wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, organizacja i przeżywanie wolnego czasu; (0)

11)

rozumie, na czym polega wierność, zaufanie i dialog w rodzinie; omawia relacje osobowe w rodzinie, wskazuje czynniki je osłabiające; (0)

12)

wyjaśnia miejsce dziecka w rodzinie; (0)

13)

wskazuje źródło konfliktów i określa ich przyczyny; zna sposoby rozwiązywania konfliktów; (0)

14)

zna prawodawstwo dotyczące rodziny; (0)

15)

omawia prawa i obowiązki małżonków i rodziców; prawa dziecka oraz obowiązki państwa wobec rodziny; (0)

16)

wie, na czym polega instytucjonalna pomoc rodzinie w sytuacji: choroby, uzależnienia, ubóstwa, bezrobocia, zachowań ryzykownych, problemów pedagogicznych, psychologicznych, prawnych. (0)

1)

określa pojęcia związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, małżeństwo, rodzicielstwo; (0)

2)

rozumie znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi; (0)

3)

określa główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo, wzajemna pomoc i uzupełnianie, integralna współpraca płci; (0)

4)

rozumie, na czym polega odpowiedzialność za sferę seksualną i prokreację; (0)

5)

wie, na czym polega macierzyństwo i ojcostwo, posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka; (0)

6)

rozumie związek pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością; (0)

7)

omawia problemy związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej; (0)

8)

rozumie, na czym polega prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; (0)

9)

przedstawia przyczyny, skutki i profilaktykę przedwczesnej inicjacji seksualnej; (0)

10)

zna choroby przenoszone drogą płciową; rozumie ich specyfikę, rozwój i objawy; wie, jakie są drogi przenoszenia zakażenia, zna zasady profilaktyki. (0)

1)

rozumie potrzebę planowania dzietności rodziny; (0)

2)

rozumie potrzebę przygotowania kobiety i mężczyzny na poczęcie dziecka i wie, czym jest odpowiedzialne rodzicielstwo; (0)

3)

rozumie, czym jest opieka prekoncepcyjna i prenatalna; (0)

4)

ma szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci; (0)

5)

rozumie, na czym polega gotowość członków rodziny na przyjęcie dziecka z niepełnosprawnością – aspekt medyczny, psychologiczny, społeczny. (0)

1)

rozumie, że płodność jest wspólną sprawą mężczyzny i kobiety; (0)

2)

wyjaśnia fizjologię płodności i jej neurohormonalne uwarunkowania; (0)

3)

zna metody rozpoznawania płodności; (0)

4)

określa problemy niepłodności: rodzaje, przyczyny, skutki, profilaktyka i leczenie; (0)

5)

wie, czym jest ciąża i poród oraz przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny; (0)

6)

omawia antykoncepcję i wskazuje jej rodzaje i skutki w aspekcie medycznym, psychologicznym i moralnym (0)