Zasoby portalu Scholaris.pl Szkoła podstawowa Język mniejszości narodowej lub etnicznej

Zasoby portalu wiedzy Scholaris.pl stanowią zbiór przygotowany w ramach projektu POKL realizowanego w latach 2009-2014. Obecnie platforma Scholaris nie jest już wspierana a funkcję udostępniania materiałów edukacyjnych przejęła Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE), aby zapewnić użytkownikom wygodny dostęp pod jednym adresem do różnorodnych zasobów elektronicznych.

Materiały przeniesione z portalu scholaris.pl są dostosowane do wszystkich etapów kształcenia i zgodne z podstawą programową. Korzystają z nich zarówno nauczyciele jak i uczniowie, którzy w ciekawy i nowoczesny sposób chcą pogłębiać swoją wiedzę. Zbiór nie zapewnia pełnej zgodności ze standardem dostępności WCAG, ponieważ wymagania funkcjonalne dla zasobów Scholaris.pl opracowywano przed wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).

1.

Znajomość podstawowych utworów literackich i innych tekstów kultury ważnych dla poczucia tożsamości narodowej lub etnicznej. (0)

2.

Znajomość podstawowych faktów z historii narodowej lub etnicznej. (0)

3.

Znajomość elementów kultury narodowej lub etnicznej (np. symbole, legendy, baśnie). (0)

4.

Znajomość podstawowych faktów z życia społeczności lokalnej. (0)

1.

Rozwijanie umiejętności interpretacji utworów literackich i innych tekstów kultury. (0)

2.

Rozwijanie umiejętności analizy wybranych utworów literackich z wykorzystaniem właściwej terminologii. (0)

3.

Rozwijanie zdolności rozumienia wartości o charakterze narodowym i uniwersalnym. (0)

4.

Rozwijanie potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. (0)

1.

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych formach. (0)

2.

Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów. (0)

3.

Doskonalenie dykcji i operowania głosem. (0)

4.

Poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania. (0)

5.

Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych. (0)

6.

Wyrażanie własnych poglądów i opinii. (0)

7.

Tworzenie wypowiedzi pisemnych, z uwzględnieniem estetyki tekstu i zasad jego organizacji. (0)

1.

zna i rozumie utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla poczucia tożsamości narodowej lub etnicznej; (0)

2.

zna i rozumie podstawy kultury narodowej lub etnicznej (bohaterowie, wydarzenia, symbole, legendy); (0)

3.

zna podstawowe fakty z życia mniejszości narodowej lub etnicznej w Polsce; (0)

4.

rozpoznaje najważniejsze tematy i motywy charakterystyczne dla literatury narodowej, wyszukuje na ten temat informacje w internecie. (0)

1)

odmienia części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik); (0)

2)

rozpoznaje spójnik; (0)

3)

rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte oraz zdania złożone. (0)

1)

wskazuje główne cechy języka mówionego i języka pisanego; (0)

2)

posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka narodowego lub etnicznego; (0)

3)

rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi; (0)

4)

dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu wypowiedzi; (0)

5)

rozróżnia synonimy, antonimy; (0)

6)

dostrzega różnice pod względem zakresu i treści w znaczeniu wyrazów. (0)

1)

identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi; (0)

2)

rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikacji (np. gest, mimika, postawa ciała); (0)

3)

zna i stosuje zasady akcentowania wyrazów; (0)

4)

używa stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej; (0)

5)

stosuje zasady etykiety językowej. (0)

1)

nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. ocena bohaterów, emocje); (0)

2)

określa temat i główną myśl tekstu; (0)

3)

rozpoznaje w wypowiedzi prawdę lub fałsz; (0)

4)

rozpoznaje gatunki publicystyczne prasowe, radiowe i telewizyjne w tym artykuł, wywiad, recenzję. (0)

1)

pisze poprawnie pod względem ortograficznym; (0)

2)

poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, znaku wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, średnika. (0)

1)

określa problematykę utworu; (0)

2)

rozpoznaje gatunki charakterystyczne dla kultury danej mniejszości narodowej lub etnicznej; (0)

3)

rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie; (0)

4)

przypisuje utwór literacki do właściwego rodzaju literackiego; (0)

5)

rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, metaforę i określa ich funkcje; (0)

6)

korzysta z informacji zawartych w encyklopediach i słownikach, również w sieci internetowej; (0)

7)

rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej. (0)

1)

rozumie, czym jest adaptacja dzieła (np. filmowa, sceniczna, radiowa); (0)

2)

wskazuje różnice między tekstem literackim a jego adaptacją; (0)

3)

rozumie specyfikę różnych tekstów kultury (teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne). (0)

1)

przedstawia propozycję interpretacji wybranego tekstu kultury; (0)

2)

tworzy plan wypowiedzi własnej; (0)

3)

streszcza linearnie wypowiedź narracyjną; (0)

4)

operuje słownictwem z kręgów tematycznych: życie codzienne, szkoła, dom; (0)

5)

poprawnie akcentuje wyrazy i stosuje poprawną intonację w zdaniu; (0)

6)

świadomie wykorzystuje wykrzyknik jako część mowy, w tym w celu wyrażenia emocji; (0)

7)

interpretuje na głos wybrane utwory literackie (w całości lub w części). (0)

1.

dostrzega różne wzorce postaw społecznych, narodowych, obywatelskich, obyczajowych, kulturowych, moralnych, religijnych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość; (0)

2.

rozpoznaje tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla literatury narodowej. (0)

1)

poprawnie odmienia części mowy (liczebnik, zaimek); (0)

2)

rozpoznaje przysłówek, przyimek i wskazuje różnice między nimi; (0)

3)

rozpoznaje funkcje składniowe wyrazów użytych w zdaniu; (0)

4)

rozpoznaje w tekście zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, równoważniki zdań. (0)

1)

rozumie znaczenie homonimów; (0)

2)

zna typy skrótów i skrótowców; (0)

3)

rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny, naukowy, publicystyczny; (0)

4)

rozpoznaje funkcję języka w tekście; (0)

5)

dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (wyrazy gwarowe, terminy naukowe, archaizmy i neologizmy, eufemizmy i wulgaryzmy); (0)

6)

rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone, rozumie ich funkcję w tekście. (0)

1)

pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym; (0)

2)

wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych. (0)

1)

interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia); (0)

2)

określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury; (0)

3)

dostrzega specyfikę przekazów audiowizualnych (przedstawień teatralnych, filmów, programów informacyjnych, programów rozrywkowych), potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa). (0)

1)

przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i przekonująco ją uzasadnia; (0)

2)

tworzy rozbudowany plan wypowiedzi własnej; (0)

3)

hierarchizuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie; (0)

4)

operuje słownictwem z kręgów tematycznych: społeczeństwo, kultura, rozwój psychiczny i moralny człowieka. (0)

1)

przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego; (0)

2)

wykorzystuje retoryczne środki językowe oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę; (0)

3)

w wypowiedzi (pisemnej lub ustnej) określa tezę/ hipotezę, formułuje argumenty; (0)

4)

rozróżnia i wskazuje środki perswazji w tekstach reklamowych, określa ich funkcje. (0)