Zasoby portalu Scholaris.pl Szkoła ponadpodstawowa Etyka

Zasoby portalu wiedzy Scholaris.pl stanowią zbiór przygotowany w ramach projektu POKL realizowanego w latach 2009-2014. Obecnie platforma Scholaris nie jest już wspierana a funkcję udostępniania materiałów edukacyjnych przejęła Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE), aby zapewnić użytkownikom wygodny dostęp pod jednym adresem do różnorodnych zasobów elektronicznych.

Materiały przeniesione z portalu scholaris.pl są dostosowane do wszystkich etapów kształcenia i zgodne z podstawą programową. Korzystają z nich zarówno nauczyciele jak i uczniowie, którzy w ciekawy i nowoczesny sposób chcą pogłębiać swoją wiedzę. Zbiór nie zapewnia pełnej zgodności ze standardem dostępności WCAG, ponieważ wymagania funkcjonalne dla zasobów Scholaris.pl opracowywano przed wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).

1)

identyfikuje i analizuje problem sensu życia w kontekście klasycznego pytania etycznego: „jak należy żyć?”;  (0)

2)

identyfikuje i analizuje problem szczęścia, rozważa relację szczęścia do moralności;  (0)

3)

identyfikuje i analizuje moralne aspekty przyjaźni, charakteryzuje przyjaźń jako relację międzyosobową, ocenia wartość przyjaźni;  (0)

4)

identyfikuje i analizuje moralne aspekty miłości, charakteryzuje miłość jako relację międzyosobową, rozważa relację miłości do moralności;  (0)

5)

identyfikuje i analizuje moralne aspekty ludzkiej seksualności, rozpoznaje biologiczne, psychiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania ludzkiej seksualności, formułuje ocenę moralną różnych zachowań seksualnych;  (0)

6)

podaje przykłady działań, które są wyrazem troski o własne zdrowie i życie; wyjaśnia, dlaczego należy odnosić się z szacunkiem do własnego ciała;  (0)

7)

analizuje problem stosowania środków psychoaktywnych i formułuje ocenę moralną dotyczącą tego typu działań (m.in. na przykładzie skutków ich stosowania przez uczestników ruchu drogowego);  (0)

8)

identyfikuje i analizuje moralne aspekty życia rodzinnego, zna i porównuje różne historyczne i kulturowe modele rodziny, wyjaśnia znaczenie relacji rodzinnych w kontekście rozwoju moralnego człowieka, ocenia wartość rodziny;  (0)

9)

wyjaśnia, dlaczego człowiekowi należy okazywać szacunek; kształtuje postawę szacunku wobec każdego człowieka;  (0)

10)

wyjaśnia, na czym polega autonomia człowieka, podaje przykłady postaw autonomicznych i nieautonomicznych;  (0)

11)

analizuje fenomen śmierci, rozpoznaje biologiczne, psychiczne, społecznokulturowe aspekty śmierci i umierania  (0)

1)

charakteryzuje relację: polityka – moralność;  (0)

2)

rozważa zagadnienie relacji: jednostka – społeczeństwo w kontekście sporu między indywidualizmem a kolektywizmem;  (0)

3)

rozważa zagadnienie naczelnych wartości w życiu społecznym w kontekście sporu między liberalizmem kulturowym a konserwatyzmem;  (0)

4)

rozważa relację między prawem a moralnością w kontekście sporu między teorią prawa naturalnego a pozytywizmem prawniczym;  (0)

5)

wyjaśnia pojęcie dobra wspólnego oraz podaje jego przykłady; angażuje się w realizację dobra wspólnego;  (0)

6)

wyjaśnia znaczenie zasady solidaryzmu i kształtuje postawę solidarności;  (0)

7)

wyjaśnia pojęcie sprawiedliwości; kształtuje cnotę sprawiedliwości;  (0)

8)

zna i analizuje pojęcie tolerancji, rozważa zagadnienie granic tolerancji, kształtuje postawę otwartości i tolerancji;  (0)

9)

wyjaśnia pojęcie praw człowieka, analizuje wybrane artykuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, wskazuje przykłady łamania praw człowieka oraz rozważa różne sposoby ich ochrony;  (0)

10)

identyfikuje źródła totalitaryzmu i rozważa jego moralne aspekty;  (0)

11)

rozważa zalety i ograniczenia demokracji;  (0)

12)

rozważa znaczenie prawdy w życiu społecznym i politycznym; kształtuje postawę uczciwości;  (0)

13)

rozpoznaje różne przejawy kłamstwa, zna społeczne skutki kłamstwa i dokonuje moralnej oceny kłamstwa;  (0)

14)

identyfikuje i analizuje problemy moralne dotyczące kwestii wolności słowa i jej granic;  (0)

15)

analizuje problem relacji między sztuką a moralnością, rozważa zagadnienie wolności artystycznej i jej granic;  (0)

16)

rozważa kwestię różnorodności kulturowej Europy i świata, wartościowania kultur i dialogu międzykulturowego, identyfikuje i analizuje problemy moralne dotyczące kwestii imigrantów i uchodźców;  (0)

17)

rozważa moralne aspekty wojny i pokoju, przedstawia koncepcję wojny sprawiedliwej, rekonstruuje stanowisko pacyfizmu, rozważa zjawisko terroryzmu i formułuje jego ocenę moralną;  (0)

18)

wyjaśnia pojęcie kary kryminalnej, zna główne koncepcje kary kryminalnej, rozważa kwestię uzasadnienia stosowania kary kryminalnej; rozważa argumenty za i przeciw karze śmierci, formułuje ocenę moralną kary śmierci.  (0)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida