Zasoby portalu Scholaris.pl Edukacja wczesnoszkolna Edukacja językowa. Język mniejszości narodowej lub etnicznej

Zasoby portalu wiedzy Scholaris.pl stanowią zbiór przygotowany w ramach projektu POKL realizowanego w latach 2009-2014. Obecnie platforma Scholaris nie jest już wspierana a funkcję udostępniania materiałów edukacyjnych przejęła Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE), aby zapewnić użytkownikom wygodny dostęp pod jednym adresem do różnorodnych zasobów elektronicznych.

Materiały przeniesione z portalu scholaris.pl są dostosowane do wszystkich etapów kształcenia i zgodne z podstawą programową. Korzystają z nich zarówno nauczyciele jak i uczniowie, którzy w ciekawy i nowoczesny sposób chcą pogłębiać swoją wiedzę. Zbiór nie zapewnia pełnej zgodności ze standardem dostępności WCAG, ponieważ wymagania funkcjonalne dla zasobów Scholaris.pl opracowywano przed wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).

1)

dostrzega i rozumie wartość swego języka ojczystego, ma świadomość swojej tożsamości narodowej lub etnicznej; (0)

2)

poznaje elementy przyrody, kultury materialnej i duchowej mniejszości narodowej lub etnicznej, do której należy; (0)

3)

poznaje elementy historii mniejszości narodowej lub etnicznej, do której należy. (0)

1)

uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; (0)

2)

czyta ze zrozumieniem teksty literackie oraz informacyjne; (0)

3)

wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście; (0)

4)

wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym; (0)

5)

zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; (0)

6)

zna i stosuje formy grzecznościowe w kontaktach międzyludzkich; (0)

7)

tworzy w formie ustnej i pisemnej kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie; (0)

8)

dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych; (0)

9)

przejawia wrażliwość estetyczną w wypowiedziach inspirowanych twórczością dla dzieci, tworzy, przekształca i rozwija swoje wypowiedzi; (0)

10)

uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; (0)

11)

poszerza zasób słownictwa, czytając teksty literackie oraz inne teksty kultury; (0)

12)

zna alfabet: rozróżnia litery, głoski, znaki fonetyczne; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, oddziela zdania w tekście i poprawnie je zapisuje (zgodnie z elementarnymi zasadami ortografii i interpunkcji); (0)

13)

pisze czytelnie i estetycznie; (0)

14)

przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe. (0)

1)

w tekście literackim wybiera określone fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów; (0)

2)

czyta i recytuje, z uwzględnieniem interpunkcji, intonacji, akcentów, poprawnej wymowy; (0)

3)

wykorzystuje teksty literackie do tworzenia własnych wypowiedzi; (0)

4)

czyta wskazane teksty literackie i wypowiada się na ich temat. (0)