Zasoby portalu Scholaris.pl Edukacja wczesnoszkolna Edukacja językowa. Język obcy nowożytny 4.

Zasoby portalu wiedzy Scholaris.pl stanowią zbiór przygotowany w ramach projektu POKL realizowanego w latach 2009-2014. Obecnie platforma Scholaris nie jest już wspierana a funkcję udostępniania materiałów edukacyjnych przejęła Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE), aby zapewnić użytkownikom wygodny dostęp pod jednym adresem do różnorodnych zasobów elektronicznych.

Materiały przeniesione z portalu scholaris.pl są dostosowane do wszystkich etapów kształcenia i zgodne z podstawą programową. Korzystają z nich zarówno nauczyciele jak i uczniowie, którzy w ciekawy i nowoczesny sposób chcą pogłębiać swoją wiedzę. Zbiór nie zapewnia pełnej zgodności ze standardem dostępności WCAG, ponieważ wymagania funkcjonalne dla zasobów Scholaris.pl opracowywano przed wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).

1)

ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); (0)

2)

moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość); (0)

3)

moja szkoła; (0)

4)

popularne zawody; (0)

5)

mój dzień, moje zabawy; (0)

6)

jedzenie; (0)

7)

sklep; (0)

8)

mój czas wolny i wakacje; (0)

9)

święta i tradycje, mój kraj; (0)

10)

sport; (0)

11)

moje samopoczucie; (0)

12)

przyroda wokół mnie; (0)

13)

świat baśni i wyobraźni. (0)

1)

reaguje na polecenia; (0)

2)

rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; 3) znajduje w wypowiedzi określone informacje. (0)

1)

rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; (0)

2)

znajduje w wypowiedzi określone informacje. (0)

1)

powtarza wyrazy i proste zdania; (0)

2)

tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności; (0)

3)

recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; 4) używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. (0)

1)

przepisuje wyrazy i proste zdania; (0)

2)

pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; (0)

3)

pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie. (0)

1)

reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; (0)

2)

przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; (0)

3)

zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; (0)

4)

stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza); (0)

5)

wyraża swoje upodobania. (0)

7

W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. (0)

1)

wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka; (0)

2)

posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym. (0)

9

Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). (0)

10

Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. (0)

16

Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. (0)

Brak wyników wyszukiwania

Spróbuj zmienić język filtrowania lub użyć bardziej ogólnej frazy.