Zasoby portalu Scholaris.pl Szkoła podstawowa Edukacja dla bezpieczeństwa III.8)f)

Zasoby portalu wiedzy Scholaris.pl stanowią zbiór przygotowany w ramach projektu POKL realizowanego w latach 2009-2014. Obecnie platforma Scholaris nie jest już wspierana a funkcję udostępniania materiałów edukacyjnych przejęła Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE), aby zapewnić użytkownikom wygodny dostęp pod jednym adresem do różnorodnych zasobów elektronicznych.

Materiały przeniesione z portalu scholaris.pl są dostosowane do wszystkich etapów kształcenia i zgodne z podstawą programową. Korzystają z nich zarówno nauczyciele jak i uczniowie, którzy w ciekawy i nowoczesny sposób chcą pogłębiać swoją wiedzę. Zbiór nie zapewnia pełnej zgodności ze standardem dostępności WCAG, ponieważ wymagania funkcjonalne dla zasobów Scholaris.pl opracowywano przed wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).

I.

Rozumienie istoty bezpieczeństwa państwa. (0)

II.

Przygotowanie uczniów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych). (0)

III.

Kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw pierwszej pomocy. (0)

IV.

Kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych sprzyjających zdrowiu. (0)

1)

zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem państwa, rozumie istotę problemu bezpieczeństwa; wymienia składniki bezpieczeństwa państwa; (0)

2)

jest zorientowany w geopolitycznych uwarunkowaniach bezpieczeństwa, wynikających z położenia Polski; (0)

3)

zna i przedstawia rolę organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski. (0)

1)

rozumie znaczenie podejmowania działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia oraz przedstawia jego rolę; (0)

a)

unikania narażania własnego zdrowia, (0)

b)

oceniania własnych możliwości, (0)

c)

rozpoznawania potencjalnych źródeł zagrożenia w kontakcie z poszkodowanym, (0)

d)

wskazywania sposobu zabezpieczenia się przed zakażeniem w kontakcie z krwią i płynami ustrojowymi, stosowania uniwersalnych środków ochrony osobistej; (0)

3)

podaje przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach; (0)

4)

przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć; (0)

a)

wyjaśnia pojęcie „stan zagrożenia życia”, (0)

b)

wskazuje przyczyny i okoliczności prowadzące do szybkiego pogorszenie stanu zdrowia lub zagrożenia życia, (0)

c)

wyjaśnia rolę układu nerwowego, układu krążenia i układu oddechowego w utrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych; (0)

a)

wymienia nazwy służb ratunkowych i podaje ich numery alarmowe, (0)

b)

wskazuje, kiedy wezwać pomoc i w jaki sposób przekazać informacje o zdarzeniu; (0)

7)

podaje przykład aplikacji na telefon komórkowy wspierającej udzielanie pierwszej pomocy; (0)

a)

wymienia objawy utraty przytomności, (0)

b)

ocenia przytomność poszkodowanego, (0)

c)

ocenia czynność oddychania u osoby nieprzytomnej (trzema zmysłami, przez okres do 10 sekund), (0)

d)

wyjaśnia mechanizm niedrożności dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej, (0)

e)

udrażnia drogi oddechowe rękoczynem czoło–żuchwa, (0)

f)

układa osobę nieprzytomną w pozycji bocznej bezpiecznej, (0)

g)

zapewnia osobie nieprzytomnej komfort termiczny; (0)

9)

systematycznie ponawia ocenę oddychania u osoby nieprzytomnej; (0)

a)

wyjaśnia pojęcie „nagłe zatrzymanie krążenia”; wymienia jego oznaki, (0)

b)

wymienia warunki i czynniki zapewniające resuscytację wysokiej jakości, (0)

c)

omawia uniwersalny algorytm w nagłym zatrzymaniu krążenia, (0)

d)

wykonuje na manekinie uciski klatki piersiowej i sztuczne oddychanie samodzielnie i we współpracy z drugą osobą, (0)

e)

opisuje zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz wskazuje na jego znaczenie dla zwiększenia skuteczności akcji resuscytacyjnej; (0)

a)

wyjaśnia pojęcie i mechanizm zadławienia, (0)

b)

omawia schemat postępowania w przypadku zadławienia, (0)

c)

wykonuje na manekinie rękoczyny ratunkowe w przypadku zadławienia, (0)

d)

wymienia przykłady działań zapobiegających zadławieniu u małych dzieci; (0)

12)

zna wyposażenie apteczki pierwszej pomocy: wymienia przedmioty, jakie powinny znaleźć się w apteczce domowej, samochodowej, przygotowanej na wyprawę turystyczną; (0)

a)

wyjaśnia pojęcia: rana, krwotok, (0)

b)

wykonuje opatrunek osłaniający na ranę w obrębie kończyny, (0)

c)

wyjaśnia, jak rozpoznać krwotok zewnętrzny, (0)

d)

wykonuje opatrunek uciskowy, (0)

e)

bezpiecznie zdejmuje rękawiczki ochronne, (0)

f)

wyjaśnia pojęcie: złamanie, (0)

g)

stosuje zasady unieruchamiania doraźnego kości i stawów, (0)

h)

wymienia przykłady zapobiegania urazom w sporcie, w domu, w pracy; (0)

a)

wyjaśnia pojęcie „oparzenie”, (0)

b)

omawia zasady postępowania w przypadku oparzenia termicznego, (0)

c)

demonstruje metodę chłodzenia w przypadku oparzenia kończyny, (0)

d)

wymienia przykłady zapobiegania oparzeniom, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska domowego i małych dzieci. (0)

1)

wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie; (0)

2)

wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne) oraz zagrażają zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często występują wśród nastolatków; odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodliwe), na które człowiek może mieć wpływ od takich, na które nie może; (0)

3)

omawia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje zachowań sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu; (0)

4)

dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie); (0)

5)

wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych; (0)

6)

ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia; (0)

7)

ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społeczne, które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, współpraca osób, instytucji i organizacji na rzecz zdrowia itp.). (0)

Brak wyników wyszukiwania

Spróbuj zmienić język filtrowania lub użyć bardziej ogólnej frazy.