Zasoby portalu Scholaris.pl Szkoła podstawowa Muzyka II.4.4)

Zasoby portalu wiedzy Scholaris.pl stanowią zbiór przygotowany w ramach projektu POKL realizowanego w latach 2009-2014. Obecnie platforma Scholaris nie jest już wspierana a funkcję udostępniania materiałów edukacyjnych przejęła Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE), aby zapewnić użytkownikom wygodny dostęp pod jednym adresem do różnorodnych zasobów elektronicznych.

Materiały przeniesione z portalu scholaris.pl są dostosowane do wszystkich etapów kształcenia i zgodne z podstawą programową. Korzystają z nich zarówno nauczyciele jak i uczniowie, którzy w ciekawy i nowoczesny sposób chcą pogłębiać swoją wiedzę. Zbiór nie zapewnia pełnej zgodności ze standardem dostępności WCAG, ponieważ wymagania funkcjonalne dla zasobów Scholaris.pl opracowywano przed wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).

a)

piosenki z repertuaru dziecięcego, młodzieżowego, popularnego i ludowego, (0)

b)

wybrane pieśni (w tym artystyczne i patriotyczne), (0)

c)

kanony; (0)

2)

poprawnie śpiewa z pamięci, zachowując należytą postawę, hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”; (0)

3)

śpiewa, dbając o emisję i higienę głosu, stosuje ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i inne, zachowując naturalne właściwości głosu; (0)

4)

wykonuje solo lub w zespole „rapowanki”, rytmiczne recytacje itp.; (0)

a)

struktury melodyczne, (0)

b)

sygnały dźwiękowe (w kontekście danej tonalności), (0)

c)

prosty dwugłos (burdon, ostinato, głos towarzyszący górny lub dolny), (0)

d)

głosowe ilustracje dźwiękowe (onomatopeje) do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów; (0)

6)

improwizuje wokalnie oraz tworzy – pod kierunkiem nauczyciela i samodzielnie – różnorodne wypowiedzi muzyczne według ustalonych zasad. (0)

a)

schematy rytmiczne, (0)

b)

melodie, (0)

c)

proste utwory, (0)

d)

akompaniamenty; (0)

2)

gra na wybranym instrumencie melodycznym Hymn Europy (instrumentalną wersję „Ody do radości” L. van Beethovena); (0)

3)

odtwarza gestodźwiękami proste rytmy i schematy rytmiczne; (0)

a)

proste struktury rytmiczne, (0)

b)

swobodny akompaniament rytmiczny i melodyczny, (0)

c)

instrumentalne ilustracje dźwiękowe do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów; (0)

5)

improwizuje oraz tworzy – pod kierunkiem nauczyciela lub/i samodzielnie – różnorodne wypowiedzi muzyczne według ustalonych zasad, z użyciem dostępnych lub wykonanych przez siebie instrumentów. (0)

1)

odtwarza ruchem proste rytmy i schematy rytmiczne; (0)

a)

polskich tańców narodowych: poloneza, kujawiaka i krakowiaka, (0)

b)

wybranych tańców ludowych (szczególnie własnego regionu), (0)

c)

wybranych tańców różnych narodów, (0)

d)

wybranych tańców towarzyskich (fakultatywnie); (0)

3)

improwizuje za pomocą gestu i ruchu oraz tworzy ilustracje ruchowe do muzyki. (0)

a)

reprezentatywnych dla kolejnych epok (od średniowiecza do współczesności), (0)

b)

muzyki jazzowej i rozrywkowej, (0)

c)

polskich pieśni artystycznych i patriotycznych, (0)

d)

utworów ludowych w postaci oryginalnej i artystycznie opracowanej; (0)

a)

brzmienie instrumentów muzycznych, (0)

b)

brzmienie głosów ludzkich: sopran, alt, tenor, bas, (0)

c)

podstawowe formy muzyczne: AB, ABA, ABA1, rondo i wariacje, (0)

d)

polskie tańce narodowe, (0)

e)

aparat wykonawczy: solista, zespół kameralny, chór, orkiestra, big-band i zespół folkowy; (0)

3)

rozpoznaje i analizuje utwory muzyczne określając ich elementy, nastrój i charakter, formułuje wypowiedzi, stosując pojęcia charakterystyczne dla języka muzycznego; (0)

a)

odzwierciedla graficznie cechy muzyki i strukturę form muzycznych, (0)

b)

rysuje, maluje oraz układa teksty do muzyki, (0)

c)

werbalizuje emocje i odczucia, (0)

d)

opisuje słowami cechy i charakter słuchanych utworów. (0)

1)

podstawowe pojęcia i terminy muzyczne (pięciolinia, klucz, nuta, pauza, wartość rytmiczna, dźwięk, gama, akord, akompaniament) oraz zależności między nimi; (0)

2)

określa podstawowe elementy muzyki (rytm, melodię, harmonię, agogikę, dynamikę, kolorystykę, artykulację). (0)

1)

nazywa dźwięki gamy, rozpoznaje ich położenie na pięciolinii; (0)

2)

różnicuje wartości rytmiczne nut i pauz; (0)

3)

zna skróty pisowni muzycznej: repetycja, volty, da capo al fine; (0)

4)

zna podstawowe oznaczenia: metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne oraz fermatę; (0)

5)

potrafi posługiwać się symboliką beznutową (np. tabulaturą, fonogestyką, uproszczoną fonogestyką, tataizacją). (0)

1)

instrumentów muzycznych ze względu na źródło dźwięku – nazywa i charakteryzuje je; (0)

2)

głosów ludzkich (sopran, alt, tenor, bas) oraz technik wokalnych (np. śpiew estradowy, śpiew biały, jodłowanie i inne); (0)

3)

aparatu wykonawczego (solista, zespół kameralny, chór, orkiestra, big-band, zespół folkowy). (0)

1)

muzyki ze względu na jej rodzaj (wokalna, instrumentalna, wokalno-instrumentalna, artystyczna, rozrywkowa, ludowa oraz do wyboru: sakralna, filmowa, teatralna i inne); (0)

2)

stylów muzycznych (do wyboru: pop, rock, jazz, folk, rap, techno, disco, reggae i inne); (0)

3)

form muzycznych: budowa okresowa, AB, ABA, ABA1, kanon, rondo, wariacje, pieśń, opera, balet, operetka, musical, koncert, symfonia; (0)

4)

faktury muzycznej: homofoniczna, polifoniczna. (0)

1)

polskich tańców narodowych: poloneza, mazura, kujawiaka, oberka, krakowiaka; (0)

2)

wybranych polskich tańców ludowych z uwzględnieniem własnego regionu; (0)

3)

wybranych tańców towarzyskich i współczesnych. (0)

6.

Wymienia nazwy epok w dziejach muzyki (średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, muzyka XX w.) oraz potrafi wskazać kompozytorów reprezentatywnych dla nich. (0)

7.

Porządkuje chronologicznie postacie kompozytorów: np. Mikołaj Gomółka, Jan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski, Witold Lutosławski, Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki i inni). (0)

8.

Potrafi uzasadnić własne preferencje muzyczne, argumentując swoje wybory. (0)

9.

Tworzy, odtwarza i zapisuje muzykę przy użyciu dostępnych technologii. (0)

1.

zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej; (0)

2.

zna i wymienia instytucje upowszechniające kulturę muzyczną we własnym regionie, kraju i na świecie oraz ich działalność, a także śledzi wydarzenia artystyczne; (0)

3.

poszukuje informacji o muzyce w wydawnictwach książkowych, multimedialnych i innych dostępnych źródłach; (0)

4.

poznaje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swojego regionu; (0)

5.

wyszukuje nagrania z literatury muzycznej w celu zilustrowania twórczości kompozytorów, cech epoki, charakterystyki stylów, przygotowując prezentacje lub/i, muzyczne portfolio; (0)

6.

uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym (również z wykorzystaniem technologii informacyjnej); (0)

7.

angażuje się w kreowanie kultury artystycznej swojej szkoły i najbliższego środowiska; (0)

8.

uczestniczy realnie lub wirtualnie w różnorodnych wydarzeniach muzycznych; (0)

9.

stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie podczas koncertu, przedstawienia operowego itp., tolerancja dla preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i wykonawców. (0)

III.

Do prawidłowego prowadzenia zajęć z muzyki ważne jest, aby pracownia była wyposażona w: (0)

IV.

instrumenty muzyczne: perkusyjne niemelodyczne i melodyczne, instrument lub instrumenty klawiszowe (akustyczne lub elektroniczne), instrumenty dęte, instrumenty strunowe; (0)

V.

tablicę z pięciolinią, rzutnik multimedialny i ekran lub tablicę multimedialną; (0)

VI.

sprzęt do odtwarzania, nagrywania i nagłaśniania dźwięku, komputer z oprogramowaniem muzycznym (np. edytory tekstu muzycznego, obróbki cyfrowej dźwięku, ministudio muzyczne itp.) i z dostępem do internetu; (0)

VII.

bibliotekę muzyczną (nuty, śpiewniki, podręczniki), fonotekę i filmotekę; (0)

VIII.

plansze dydaktyczne (papierowe lub multimedialne). (0)

IX.

Monitorując rozwój muzyczny uczniów, nauczyciel powinien zaproponować dostosowaną odpowiednio ofertę zajęć pozalekcyjnych, a w szczególnych przypadkach, w porozumieniu z rodzicami, skierować dziecko do placówki kształcenia artystycznego. (0)

X.

Szkoła powinna stwarzać warunki do obcowania z muzyką „na żywo” poprzez udział uczniów w koncertach i spektaklach muzycznych, organizowanych w szkole i poza szkołą oraz do publicznej prezentacji umiejętności muzycznych uczniów. Lekcje szkolne mogą być uzupełniane innymi formami zajęć, wśród których wymienić można: (0)

XI.

udział w koncertach, przedstawieniach i audycjach muzycznych; (0)

XII.

lekcje w salach koncertowych, szkołach muzycznych, muzeach; (0)

XIII.

współtworzenie koncertów, prezentacji, imprez muzycznych; (0)

XIV.

organizowanie, propagowanie i udział w koncertach typu „dzieci – dzieciom”; (0)

XV.

udział w projektach interdyscyplinarnych klasowych i szkolnych; (0)

XVI.

spotkania z artystami; (0)

XVII.

poznawanie lokalnego folkloru muzycznego i jego twórców, w miarę możliwości współtworzenie kultury regionalnej w powiązaniu z instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem kultury i sztuki; (0)

XVIII.

udział w przeglądach, festiwalach i konkursach muzycznych. (0)

XIX.

Należy zachować szczególną dbałość o jakość edukacji muzycznej warunkowaną wielością i różnorodnością doświadczeń w zakresie śpiewu, gry na instrumentach, tworzenia i improwizowania muzyki, kreatywności muzycznej, słuchania i percepcji muzyki oraz ruchu z muzyką i tańca. (0)

XX.

Wszelka aktywność muzyczna prowadzi do zdobycia niezbędnych wiadomości teoretycznych przez uczniów. (0)

XXI.

Rodzaj aktywności muzycznej powinien być elastycznie dostosowany do indywidualnych predyspozycji każdego ucznia. (0)

XXII.

Realizacja zajęć winna umożliwiać każdemu uczniowi rozwijanie kreatywności oraz kompetencji społecznych, takich jak: współdziałanie, współodpowiedzialność, umiejętność prezentacji osiągnięć indywidualnych i zespołowych, pełnienie różnorodnych funkcji w grupie, tolerancję dla gustów i upodobań oraz tradycji kulturowych odmiennych od własnych. (0)

Brak wyników wyszukiwania

Spróbuj zmienić język filtrowania lub użyć bardziej ogólnej frazy.