Zasoby portalu Scholaris.pl Szkoła podstawowa Przyroda V.10.

Zasoby portalu wiedzy Scholaris.pl stanowią zbiór przygotowany w ramach projektu POKL realizowanego w latach 2009-2014. Obecnie platforma Scholaris nie jest już wspierana a funkcję udostępniania materiałów edukacyjnych przejęła Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE), aby zapewnić użytkownikom wygodny dostęp pod jednym adresem do różnorodnych zasobów elektronicznych.

Materiały przeniesione z portalu scholaris.pl są dostosowane do wszystkich etapów kształcenia i zgodne z podstawą programową. Korzystają z nich zarówno nauczyciele jak i uczniowie, którzy w ciekawy i nowoczesny sposób chcą pogłębiać swoją wiedzę. Zbiór nie zapewnia pełnej zgodności ze standardem dostępności WCAG, ponieważ wymagania funkcjonalne dla zasobów Scholaris.pl opracowywano przed wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).

1.

Uważne obserwowanie zjawisk przyrodniczych, dokładne i skrupulatne przeprowadzenie doświadczeń, posługiwanie się instrukcją przy wykonywaniu pomiarów i doświadczeń, sporządzanie notatek i opracowywanie wyników. (0)

2.

Dostrzeganie wielostronnej wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka. (0)

3.

Właściwe reagowanie na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu. (0)

4.

Doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie. (0)

5.

Rozwijanie wrażliwości na wszelkie przejawy życia. (0)

6.

Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole. (0)

1)

właściwe zachowania w środowisku przyrodniczym; (0)

2)

współodpowiedzialność za stan najbliższej okolicy; (0)

3)

działania na rzecz środowiska lokalnego; (0)

4)

wrażliwość na piękno natury, a także ładu i estetyki zagospodarowania najbliższej okolicy; (0)

5)

świadome działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony przyrody. (0)

1.

opisuje sposoby poznawania przyrody, podaje różnice między eksperymentem, doświadczeniem a obserwacją; (0)

2.

podaje nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie (lupa, kompas, taśma miernicza); (0)

3.

podaje przykłady wykorzystania zmysłów do prowadzenia obserwacji przyrodniczych; (0)

4.

stosuje zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych; (0)

5.

wymienia różne źródła wiedzy o przyrodzie; (0)

6.

korzysta z różnych źródeł wiedzy o przyrodzie. (0)

1.

wymienia układy budujące organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy i podaje ich podstawowe funkcje; (0)

2.

wskazuje na planszy, modelu i własnym ciele układy budujące organizm człowieka oraz narządy zmysłów; (0)

3.

opisuje zmiany zachodzące w organizmach podczas dojrzewania płciowego; (0)

4.

wymienia podstawowe zasady ochrony zmysłów wzroku i słuchu; (0)

5.

bada współdziałanie zmysłu smaku i węchu; (0)

6.

opisuje podstawowe zasady dbałości o ciało i otoczenie. (0)

1.

proponuje rodzaje wypoczynku i określa zasady bezpieczeństwa z nimi związane; (0)

2.

opisuje drogi wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu człowieka, opisuje sposoby zapobiegania chorobom; (0)

3.

podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych i uzasadnia ich zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku; (0)

4.

interpretuje oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i wybuchowych; (0)

5.

podaje zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy w wypadku ugryzienia, użądlenia, oraz spożycia lub kontaktu z roślinami trującymi; (0)

6.

rozpoznaje rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia; (0)

7.

prezentuje podstawowe zasady opatrywania uszkodzeń skóry; (0)

8.

wyjaśnia, co to są uzależnienia, podaje ich przykłady i opisuje konsekwencje; uzasadnia, dlaczego nie należy przyjmować używek i środków energetyzujących oraz zbyt długo korzystać z telefonów komórkowych; (0)

9.

odszukuje na opakowaniach oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i wybuchowych i wyjaśnia ich znaczenie; (0)

10.

opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się). (0)

1.

rozpoznaje składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy szkoły; (0)

2.

rozpoznaje główne formy ukształtowania powierzchni w najbliższej okolicy szkoły i miejsca zamieszkania; (0)

3.

tworzy model pagórka i doliny rzecznej oraz wskazuje ich elementy; (0)

4.

rozpoznaje skały występujące w okolicy swojego miejsca zamieszkania; (0)

5.

rozróżnia wody stojące i płynące, podaje ich nazwy oraz wskazuje naturalne i sztuczne zbiorniki wodne; (0)

6.

wymienia i opisuje czynniki warunkujące życie na lądzie oraz przystosowania organizmów do życia; (0)

7.

rozpoznaje i nazywa pospolite organizmy występujące w najbliższej okolicy szkoły; (0)

8.

podaje nazwy warstw lasu, porównuje warunki abiotyczne w nich panujące; rozpoznaje podstawowe gatunki roślin i zwierząt żyjących w lesie oraz przyporządkowuje je do odpowiednich warstw lasu; wymienia zasady właściwego zachowania się w lesie; (0)

9.

odróżnia organizmy samożywne i cudzożywne, podaje podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się, wskazuje przystosowania w budowie organizmów do zdobywania pokarmu; (0)

10.

rozpoznaje pospolite grzyby jadalne i trujące, opisuje znaczenie grzybów w przyrodzie i życiu człowieka; (0)

11.

obserwuje i podaje nazwy typowych organizmów łąki i pola uprawnego, podaje ich znaczenie dla człowieka; (0)

12.

określa warunki życia w wodzie (nasłonecznienie, zawartość tlenu, opór wody) i wskazuje przystosowania organizmów (np. ryby) do środowiska życia; (0)

13.

rozpoznaje i nazywa organizmy żyjące w wodzie. (0)

Brak wyników wyszukiwania

Spróbuj zmienić język filtrowania lub użyć bardziej ogólnej frazy.