Zasoby portalu Scholaris.pl Szkoła podstawowa Technika III.5.

Zasoby portalu wiedzy Scholaris.pl stanowią zbiór przygotowany w ramach projektu POKL realizowanego w latach 2009-2014. Obecnie platforma Scholaris nie jest już wspierana a funkcję udostępniania materiałów edukacyjnych przejęła Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE), aby zapewnić użytkownikom wygodny dostęp pod jednym adresem do różnorodnych zasobów elektronicznych.

Materiały przeniesione z portalu scholaris.pl są dostosowane do wszystkich etapów kształcenia i zgodne z podstawą programową. Korzystają z nich zarówno nauczyciele jak i uczniowie, którzy w ciekawy i nowoczesny sposób chcą pogłębiać swoją wiedzę. Zbiór nie zapewnia pełnej zgodności ze standardem dostępności WCAG, ponieważ wymagania funkcjonalne dla zasobów Scholaris.pl opracowywano przed wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).

1.

Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu. (0)

2.

Planowanie i wykonywanie pracy o różnym stopniu trudności. (0)

3.

Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej. (0)

4.

Opracowanie planu pracy (nazywanie czynności technologicznych, uzasadnianie potrzeby zachowania odpowiedniej kolejności czynności technologicznych, szacowanie czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych czynności). (0)

5.

Organizowanie stanowiska pracy (dobór narzędzi, przyrządów i urządzeń do obróbki danego materiału). (0)

6.

Poszanowanie zasad i norm regulujących proces wytwarzania wytworu technicznego (regulamin pracowni, zasady BHP, współpraca w grupie, kontrakt). (0)

7.

Komunikowanie się językiem technicznym. (0)

8.

Wyszukiwanie informacji na temat możliwości udoskonalenia działania realizowanego wytworu. (0)

9.

Przewidywanie skutków własnego działania technicznego, podejmowanie działań z namysłem i planem pracy. (0)

10.

Wartościowanie własnych możliwości w zakresie planowania, wykonywania i modernizacji tworzonych wytworów. (0)

11.

Rozwijanie cech: dokładności, precyzji i ostrożności. (0)

12.

Oszczędne i racjonalne gospodarowanie materiałami, czasem i własnym potencjałem. (0)

13.

Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej. (0)

14.

Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego. (0)

1.

Rozpoznawanie osiągnięć technicznych, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi (lżejsza praca, komfort życia). (0)

2.

Charakterystyka zagrożeń występujących we współczesnej cywilizacji spowodowanych postępem technicznych (wojny, terroryzm, zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie zdrowia psychicznego i somatycznego itp.). (0)

3.

Przewidywanie zagrożeń ze strony różnych wytworów techniki i urządzeń technicznych. (0)

1.

Poznawanie siebie oraz swoich predyspozycji do wykonywania zadań technicznych. (0)

2.

Rozwijanie zainteresowań technicznych. (0)

3.

Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej. (0)

1.

Przyjmowanie postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska. (0)

2.

Kształtowanie umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów znajdujących się w najbliższym otoczeniu. (0)

3.

Eko-technologie pomocne w ochronie środowiska. (0)

4.

Ekologiczne postępowanie z wytworami technicznymi, szczególnie zużytymi. (0)

1.

bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym, jako pieszy, pasażer i rowerzysta; (0)

2.

interpretuje znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty; (0)

3.

konserwuje i reguluje rower oraz przygotowuje go do jazdy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. (0)

1.

wyjaśnia na przykładach prostych urządzeń zasady współdziałania elementów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych; (0)

2.

odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i elektronicznym znajdującym się w domu, w tym urządzeniami oraz technologią służącą do inteligentnego zarządzania gospodarstwem domowym; (0)

3.

konstruuje, m.in. z gotowych elementów, zabawki, roboty, modele mechaniczno-elektroniczne, w tym programowalne. (0)

Brak wyników wyszukiwania

Spróbuj zmienić język filtrowania lub użyć bardziej ogólnej frazy.