Zasoby portalu Scholaris.pl Szkoła ponadpodstawowa Etyka I.3.

Zasoby portalu wiedzy Scholaris.pl stanowią zbiór przygotowany w ramach projektu POKL realizowanego w latach 2009-2014. Obecnie platforma Scholaris nie jest już wspierana a funkcję udostępniania materiałów edukacyjnych przejęła Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE), aby zapewnić użytkownikom wygodny dostęp pod jednym adresem do różnorodnych zasobów elektronicznych.

Materiały przeniesione z portalu scholaris.pl są dostosowane do wszystkich etapów kształcenia i zgodne z podstawą programową. Korzystają z nich zarówno nauczyciele jak i uczniowie, którzy w ciekawy i nowoczesny sposób chcą pogłębiać swoją wiedzę. Zbiór nie zapewnia pełnej zgodności ze standardem dostępności WCAG, ponieważ wymagania funkcjonalne dla zasobów Scholaris.pl opracowywano przed wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).

1.

Rozumienie specyfiki refleksji etycznej. (0)

2.

Znajomość głównych pojęć, problemów, sporów, stanowisk i wybranych koncepcji w etyce. (0)

1.

Formułowanie pytań dotyczących sfery aksjologiczno-moralnej. (0)

2.

Formułowanie sądów wartościujących oraz ich uzasadnianie. (0)

3.

Doskonalenie umiejętności uczestniczenia w dialogu i umiejętności dyskutowania o zagadnieniach moralnych. (0)

1.

Rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania i wartościowania informacji oraz odpowiedzialnego korzystania z wiedzy. (0)

2.

Kształcenie umiejętności uczenia się. (0)

3.

Rozwijanie samoświadomości moralnej. (0)

1)

wie i wyjaśnia, czym jest etyka; (0)

2)

charakteryzuje główne typy refleksji etycznej: etyka opisowa, etyka normatywna, etyka ogólna, etyka szczegółowa (etyka praktyczna), metaetyka; (0)

3)

analizuje i wyjaśnia relacje między etyką, moralnością, obyczajami, prawem i religią; (0)

4)

objaśnia pojęcia: dobro i zło, wartość, godność, prawda, wolność, odpowiedzialność oraz rozważa rolę tych pojęć w etyce; (0)

5)

wyjaśnia pojęcie normy moralnej oraz przedstawia genezę norm moralnych; (0)

6)

zna i objaśnia klasyczną koncepcję osoby; (0)

7)

charakteryzuje wybrane filozoficzne koncepcje człowieka oraz wyjaśnia zależności między rozstrzygnięciami antropologicznymi a etycznymi; (0)

8)

definiuje odpowiednie terminy, rekonstruuje argumenty i zajmuje określone stanowisko w sporze absolutyzmu z relatywizmem etycznym; (0)

a)

etyka aretologiczna (np. etyka Arystotelesa, współczesna etyka cnót), (0)

b)

etyka deontologiczna (np. etyka prawa naturalnego, etyka Immanuela Kanta), (0)

c)

etyka konsekwencjalistyczna (np. utylitaryzm). (0)

1)

identyfikuje główne elementy struktury ludzkiego działania: podmiot (sprawca), adresat, przedmiot (wewnętrzna treść), motyw, intencja, skutki, okoliczności; (0)

2)

rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje oraz uczucia; posługuje się nazwami emocji i uczuć do charakteryzowania przeżyć własnych oraz przeżyć innych osób – rzeczywistych i fikcyjnych; (0)

3)

zna i wyjaśnia pojęcia sprawstwa i zaniechania, opisuje i wyjaśnia zjawisko trafu moralnego; (0)

4)

zna różne kryteria moralnego wartościowania i posługuje się nimi przy wyznaczaniu moralnej wartości czynów; (0)

5)

zna, objaśnia i stosuje główne kategorie deontyczne: działania nakazane, zakazane, dozwolone, chwalebne (supererogacyjne); (0)

6)

zna, objaśnia i stosuje główne kategorie aretyczne: cnota, wada, charakter, wzór osobowy; (0)

7)

charakteryzuje roztropność jako zdolność usprawniającą podmiot do podejmowania trafnych decyzji; rozwija cnotę roztropności; (0)

8)

zna i wyjaśnia klasyczną koncepcję sumienia, kształtuje sumienie; (0)

9)

wykorzystuje pojęcia dyskursu etycznego do analizowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych. (0)

1)

identyfikuje i analizuje problem sensu życia w kontekście klasycznego pytania etycznego: „jak należy żyć?”; (0)

2)

identyfikuje i analizuje problem szczęścia, rozważa relację szczęścia do moralności; (0)

3)

identyfikuje i analizuje moralne aspekty przyjaźni, charakteryzuje przyjaźń jako relację międzyosobową, ocenia wartość przyjaźni; (0)

4)

identyfikuje i analizuje moralne aspekty miłości, charakteryzuje miłość jako relację międzyosobową, rozważa relację miłości do moralności; (0)

5)

identyfikuje i analizuje moralne aspekty ludzkiej seksualności, rozpoznaje biologiczne, psychiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania ludzkiej seksualności, formułuje ocenę moralną różnych zachowań seksualnych; (0)

6)

podaje przykłady działań, które są wyrazem troski o własne zdrowie i życie; wyjaśnia, dlaczego należy odnosić się z szacunkiem do własnego ciała; (0)

7)

analizuje problem stosowania środków psychoaktywnych i formułuje ocenę moralną dotyczącą tego typu działań (m.in. na przykładzie skutków ich stosowania przez uczestników ruchu drogowego); (0)

8)

identyfikuje i analizuje moralne aspekty życia rodzinnego, zna i porównuje różne historyczne i kulturowe modele rodziny, wyjaśnia znaczenie relacji rodzinnych w kontekście rozwoju moralnego człowieka, ocenia wartość rodziny; (0)

9)

wyjaśnia, dlaczego człowiekowi należy okazywać szacunek; kształtuje postawę szacunku wobec każdego człowieka; (0)

10)

wyjaśnia, na czym polega autonomia człowieka, podaje przykłady postaw autonomicznych i nieautonomicznych; (0)

11)

analizuje fenomen śmierci, rozpoznaje biologiczne, psychiczne, społecznokulturowe aspekty śmierci i umierania (0)

1)

początkiem ludzkiego życia (np. sztuczne zapłodnienie, aborcja); (0)

2)

trwaniem i rozwojem ludzkiego życia (np. transplantacje, inżynieria genetyczna – klonowanie); (0)

3)

końcem ludzkiego życia (np. uporczywa terapia, opieka paliatywna, eutanazja, samobójstwo). (0)

1)

charakteryzuje relację: polityka – moralność; (0)

2)

rozważa zagadnienie relacji: jednostka – społeczeństwo w kontekście sporu między indywidualizmem a kolektywizmem; (0)

3)

rozważa zagadnienie naczelnych wartości w życiu społecznym w kontekście sporu między liberalizmem kulturowym a konserwatyzmem; (0)

4)

rozważa relację między prawem a moralnością w kontekście sporu między teorią prawa naturalnego a pozytywizmem prawniczym; (0)

5)

wyjaśnia pojęcie dobra wspólnego oraz podaje jego przykłady; angażuje się w realizację dobra wspólnego; (0)

6)

wyjaśnia znaczenie zasady solidaryzmu i kształtuje postawę solidarności; (0)

7)

wyjaśnia pojęcie sprawiedliwości; kształtuje cnotę sprawiedliwości; (0)

8)

zna i analizuje pojęcie tolerancji, rozważa zagadnienie granic tolerancji, kształtuje postawę otwartości i tolerancji; (0)

9)

wyjaśnia pojęcie praw człowieka, analizuje wybrane artykuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, wskazuje przykłady łamania praw człowieka oraz rozważa różne sposoby ich ochrony; (0)

10)

identyfikuje źródła totalitaryzmu i rozważa jego moralne aspekty; (0)

11)

rozważa zalety i ograniczenia demokracji; (0)

12)

rozważa znaczenie prawdy w życiu społecznym i politycznym; kształtuje postawę uczciwości; (0)

13)

rozpoznaje różne przejawy kłamstwa, zna społeczne skutki kłamstwa i dokonuje moralnej oceny kłamstwa; (0)

14)

identyfikuje i analizuje problemy moralne dotyczące kwestii wolności słowa i jej granic; (0)

15)

analizuje problem relacji między sztuką a moralnością, rozważa zagadnienie wolności artystycznej i jej granic; (0)

16)

rozważa kwestię różnorodności kulturowej Europy i świata, wartościowania kultur i dialogu międzykulturowego, identyfikuje i analizuje problemy moralne dotyczące kwestii imigrantów i uchodźców; (0)

17)

rozważa moralne aspekty wojny i pokoju, przedstawia koncepcję wojny sprawiedliwej, rekonstruuje stanowisko pacyfizmu, rozważa zjawisko terroryzmu i formułuje jego ocenę moralną; (0)

18)

wyjaśnia pojęcie kary kryminalnej, zna główne koncepcje kary kryminalnej, rozważa kwestię uzasadnienia stosowania kary kryminalnej; rozważa argumenty za i przeciw karze śmierci, formułuje ocenę moralną kary śmierci. (0)

1)

podaje przykłady właściwego i niewłaściwego wykorzystywania nowych technologii, w szczególności technologii informatycznych; (0)

2)

jest świadomy, że postęp cywilizacyjny dokonuje się dzięki wiedzy; wyjaśnia, dlaczego wiedza jest dobrem (wartością); (0)

3)

identyfikuje i analizuje wybrane problemy moralne związane z postępem naukowo-technicznym (np. problem ochrony prywatności, ochrony praw autorskich, cyberprzemocy, rozwój sztucznej inteligencji, transhumanizm). (0)

1)

określa, czym jest bioróżnorodność, uzasadnia potrzebę ochrony bioróżnorodności; (0)

2)

rozważa zagadnienie moralnego statusu zwierząt; (0)

3)

formułuje argumenty na rzecz ochrony przyrody, angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska (0)

Brak wyników wyszukiwania

Spróbuj zmienić język filtrowania lub użyć bardziej ogólnej frazy.