Zasoby portalu Scholaris.pl Szkoła ponadpodstawowa Język mniejszości narodowej lub etnicznej Cele kształcenia – wymagania ogólne

Zasoby portalu wiedzy Scholaris.pl stanowią zbiór przygotowany w ramach projektu POKL realizowanego w latach 2009-2014. Obecnie platforma Scholaris nie jest już wspierana a funkcję udostępniania materiałów edukacyjnych przejęła Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE), aby zapewnić użytkownikom wygodny dostęp pod jednym adresem do różnorodnych zasobów elektronicznych.

Materiały przeniesione z portalu scholaris.pl są dostosowane do wszystkich etapów kształcenia i zgodne z podstawą programową. Korzystają z nich zarówno nauczyciele jak i uczniowie, którzy w ciekawy i nowoczesny sposób chcą pogłębiać swoją wiedzę. Zbiór nie zapewnia pełnej zgodności ze standardem dostępności WCAG, ponieważ wymagania funkcjonalne dla zasobów Scholaris.pl opracowywano przed wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).

1.

Rozumienie znaczenia literatury i kultury w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej lub etnicznej (0)

2.

Pogłębianie znajomości historii narodowej lub etnicznej. (0)

3.

Pogłębianie wiedzy z zakresu kultury narodowej lub etnicznej. (0)

4.

Kształtowanie świadomego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. (0)

1.

Pogłębianie umiejętności analizy i interpretacji utworów literackich i innych tekstów kultury z wykorzystaniem właściwej terminologii. (0)

2.

Rozumienie zależności między wydarzeniami historycznymi a literaturą i kulturą (0)

3.

Pogłębianie zdolności rozumienia wartości o charakterze narodowym, etnicznym i uniwersalnym (0)

4.

Kształtowanie świadomego uczestnictwa w kulturze. (0)

1.

Rozwijanie i pogłębianie umiejętności wypowiadania się w różnych formach. (0)

2.

Doskonalenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów. (0)

3.

Doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych. (0)

4.

Wyrażanie własnych poglądów i opinii. (0)

5.

Tworzenie wypowiedzi pisemnych, z uwzględnieniem estetyki tekstu i zasad jego organizacji, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. (0)

1)

analizuje różne wzorce postaw społecznych, narodowych, obywatelskich, obyczajowych, kulturowych, moralnych, religijnych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość; (0)

2)

rozumie tematy, motywy i toposy charakterystyczne dla literatury narodowej lub etnicznej; (0)

3)

rozumie związek poznanych utworów z życiem narodu i różnych grup wspólnotowych; (0)

4)

wykazuje korzyści wynikające z wzajemnego przenikania się kultur. (0)

1)

odmienia części mowy; (0)

2)

wskazuje funkcje składniowe wyrazów użytych w zdaniu; (0)

3)

analizuje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, rozpoznaje równoważniki zdań; (0)

4)

wskazuje różnice między nieodmiennymi częściami mowy; (0)

5)

rozpoznaje znaczenie akcentu wyrazowego. (0)

1)

posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka narodowego lub etnicznego; (0)

2)

świadomie korzysta z zasobów internetu, w tym multimedialnych, np. bibliotek, słowników on-line, wydawnictw e-book, autorskich stron internetowych twórców; dokonuje wyboru źródeł internetowych, uwzględniając kryterium poprawności rzeczowej oraz krytycznie ocenia ich wartość, przestrzega praw autorskich; (0)

3)

stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, zdając sobie sprawę z ich wartości i funkcji; (0)

4)

rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu; (0)

5)

stosuje zasady etyki i etykiety językowej, wie, w jaki sposób zwracać się do rozmówcy w zależności od sytuacji i relacji z rozmówcą; (0)

6)

rozumie pojęcie aktu komunikacji językowej i wskazuje jego składowe, dostrzega i omawia współczesne zmiany modelu komunikacji językowej (np. różnice między tradycyjną komunikacją ustną lub pisaną a komunikacją przez internet); (0)

7)

rozumie konsekwencje stosowania form charakterystycznych dla środków elektronicznych (takich jak SMS, e-mail, czat); (0)

8)

rozróżnia pojęcia błędu językowego i innowacji językowej, poprawności i stosowności wypowiedzi; (0)

9)

czerpie dodatkowe informacje z przypisu. (0)

1)

pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym; (0)

2)

wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych. (0)

1)

określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury; (0)

2)

dostrzega specyfikę przekazów audiowizualnych (przedstawień teatralnych, filmów, programów informacyjnych, programów rozrywkowych). (0)

Brak wyników wyszukiwania

Spróbuj zmienić język filtrowania lub użyć bardziej ogólnej frazy.