Wyniki wyszukiwania

E-podręczniki PO KL zostały przygotowane w ramach projektu “E-podręczniki do kształcenia ogólnego”, realizowanego w latach 2012−2015 (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) i nie spełniają standardu dostępności WCAG 2.1. Lista przedmiotów jest umieszczona poniżej, w menu po lewej stronie. Są to: język polski, historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa, matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka. W zestawie znajdują się również podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej (klasy I−III) − w każdej klasie ich treść została podzielona na cztery części, zgodnie z rytmem pór roku.

Większość materiałów została przyporządkowana do aktualnie obowiązującej podstawy programowej dla szkół podstawowych (z 2017 r.) i szkół ponadpodstawowych (z 2018 r.). Aby wyszukać materiał według nowej podstawy programowej należy wybrać przedmiot z panelu znajdującego się po lewej stronie. Po przejściu na stronę z e-podręcznikami dla danego przedmiotu, w jej centralnym punkcie pojawia się przycisk „PODSTAWA PROGRAMOWA”. Po kliknięciu, z listy rozwijanej można wybrać cele kształcenia i treści nauczania.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida