Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji –

Argumentum: Anus interrita. Infinitivus - Repetitio est mater studiorum.

* Uczeń wie, jak wyglądają bezokoliczniki w języku łacińskim, w stronie czynnej i biernej, w czasie praesens, perfectum i futurum.

Umiejętności

* Uczeń umie utworzyć dany infinitivus; przetłumaczyć tekst, a także określić wskazane formy gramatyczne; uczeń umie odnaleźć w tekście konstrukcję accusativus cum infinitivo.

Metoda i forma pracy

 • Bezpośrednie - zapisanie numeru i tematu lekcji na tablicy; powitanie uczniów.

 • Pośrednie - wykonywanie ćwiczeń, tłumaczenie tekstu.

 • Pogadanka - za pomocą pytań uczniowie sami poznają niektóre zagadnienia.

Środki dydaktyczne

Środoń J. D., Latine legimus et dicimus. Podręcznik do języka łacińskiego dla klasy drugiej o profilu biologiczno‑chemicznym, wyd. Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, Rzeszów 2005

Przebieg lekcji

Faza przygotowawcza

 1. Czynności wstępne - Witam uczniów po łacinie: Salvete! Sedete! Zapisuję numer, temat lekcji na tablicy, sprawdzam listę obecności.

 2. Sprawdzenie pracy domowej.

Praca domowa polegała na przypomnieniu sobie, w jaki sposób tworzy się wszystkie rodzaje infinitiwów oraz jak należy je przetłumaczyć. Znajomość zagadnienia sprawdzam podczas lekcji.

Faza realizacyjna

 1. Wprowadzenie nowego materiału oraz sprawdzenie i utrwalenie wiadomości z poprzednich zajęć:

Krok I:

Proszę uczniów o uzupełnienie tabelki:

Infinitivus praesentis

Infinitivus perfecti

Infinitivus futuri

activi

passivi

activi

passivi

activi

passivi

1. amo,

ama‑re

1. ama‑ri

 1. laudo,

....................

1.laudatus, a, um esse

-um,-am, -um esse ( w a.c.i.)

1. nomino,

........................

1.

...............

.................

..........................

 1. dico,

.................

...................

3. vinco,

vic -isse

........................

.........................

.........................

............................

 1. lego,

......................

.....................

......................

3. .......................

........................

........................

.........................

Proszę do każdego infinitiwu podać tłumaczenie (tak jakby stał on w konstrukcji a.c.i., np. puerum amare videt - widzę, że chłopiec kocha).

Przechodzimy do tłumaczenia tekstu:

Anus interrita

Dionysio, Syracusanorum tyranno, cives servitute premente omnes finem malorum libertatemque desiderabant. Multis iam civibus interfectis anus tamen quaedam Syracusana sola tyranni salutem a deis cotidie petebat.

Qua re cognita tyrannus anum ad se advocavit et: Cur – inquit – id facis? Tum illa interrita respondit haec: “Crudeli tyranno urbem regente puella libertatem cupiebam atque eam post tyranni mortem adfuturam esse sperabam sed eo interfecto crudelior arcem occupavit. Nunc te tertium dominum habemus illis multo crudeliorem. Itaque iam nunc non mortem sed salutem tuum a deis peto, nam te mortuo crudelissimum tyrranum successurum esse puto”.

Quo responso dato libera discessit, nam Dionysius tanta anus audacia commotus eam non punivit.

Z tekstu wypisujemy zdania zawierające accusativus cum infinitivo:

1. eam post tyranni mortem adfuturam esse sperabam.

2. te mortuo crudelissimum tyrranum successurum esse puto.

Proszę o zaznaczenie konstrukcji a.c.i., a także określenie infinitiwów.

Faza podsumowująca*.*

Zadanie pracy domowej - Jako pracę domową zadaję ćw. 4/65.

 1. Bibliografia

Środoń J. D., Latine legimus et dicimus. Podręcznik do języka łacińskiego dla klasy drugiej o profilu biologiczno‑chemicznym, wyd. Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, Rzeszów 2005

 1. Załączniki

Zadanie domowe:

Ćw. 4/65:

Przetłumacz zdanie:

Sądzę, że Dionizjusz, usłyszawszy opowieść staruszki, pomyślał o swoim życiu (zamyślił się nad swoim życiem).

RpIsrzo1kIgA5

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 45.00 KB w języku polskim