Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji: Deklinacja II

1. Cele lekcji

a) Wiadomości (cel dydaktyczny): *uczeń wie, jakie rzeczowniki należą do II deklinacji, wie jak należy je odmieniać; * wie, na czym polega zasada neutrum.

b) Umiejętności (cel kształcący): *uczeń potrafi wymienić przykłady kilku rzeczowników deklinacji II, odróżnia rzeczowniki rodzaju męskiego (masculinum) od rzeczowników rodzaju nijakiego (neutrum); *potrafi określić przypadek i liczbę wybranego rzeczownika oraz odmieniać rzeczowniki tej deklinacji; potrafi określić wyjątki dla tego rodzaju deklinacji; na podstawie znanych rzeczowników z deklinacji I, uczeń potrafi utworzyć analogiczne formy rzeczowników deklinacji II.

c) Cel wychowawczy : uczeń dostrzega różnicę występującą w II deklinacji między rodzajem męskim i żeńskim i nijakim.

2. Typ lekcji

Lekcja gramatyczna; lekcja ogólna zawierająca zarys problemowy.

3. Metoda i forma pracy

  • Bezpośrednie - zapisanie tematu i numeru lekcji na tablicy; przywitanie uczniów.

  • Pośrednie - ćwiczenia gramatyczne, które wykonują uczniowie. Zapoznawanie uczniów z nowymi odmianami deklinacyjnymi**.**

  • Metoda objaśniająca - nauczyciel objaśnia gramatyczne zagadnienia, które są dla ucznia nowością.

  • Metoda problemowa - na podstawie znanych rzeczowników z deklinacji I, uczeń potrafi utworzyć analogiczne formy rzeczowników deklinacji II; rozwiązywanie ćwiczenia.

4. Środki dydaktyczne

Wilczyński St., Pobiedzińska E., Jaworska A., Porta Latina, PWN, Warszawa 2005

5. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

► Czynności wstępne (2min.) - Witam uczniów po łacinie: Salvete! Sedete! Sprawdzam listę obecności, zapisuję numer (który uczniowie wymawiają po łacinie) i temat lekcji na tablicy.

Sprawdzenie pracy domowej (8 min.) - Pracę domową sprawdzam poprzez odpytanie na ocenę jednej osoby. Odpytuję zarówno z materiału przerabianego na poprzedniej lekcji, jak i z pracy domowej. Uczniowie mieli zadane wykonać ćwiczenia dotyczące deklinacji I. „Szczęśliwego wybrańca” proszę o:

a) przetłumaczenie na język łaciński następujących form: w szkole, do szkoły, różnymi ziemiami, język łaciński, języków łacińskich, uczę się języka łacińskiego.

b) przeczytanie wybranych zdań i ich przetłumaczenie: In Europam antiquam incolae Italiae linguam Latinam portant. Etiam lingua Latina in variis terris varias formas accipit.

c) określenie zaznaczonych form (przypadek, liczba).

Eo ipso zostały sprawdzone, a następnie ocenione: znajomość słownictwa, zdolności tłumaczeniowe, umiejętności gramatyczne.

b) Faza realizacyjna

Wprowadzenie nowego materiału (20 min):

Krok I:

Wyjaśniam uczniom nowe zagadnienia, zapisując je również na tablicy: Do deklinacji II należą rzeczowniki: rodzaju męskiego, które w Nom. sing. mają końcówkę –us bądź -er oraz rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone na -um. W Gen. sing. wszystkie te rzeczowniki kończą się na –i (są to tzw. formy podstawowe rzeczownika).

In tabula: masculinum

Nom. Sing. – us, -er

Gen. Sing. – i

np. populus, -i; dominus; -i; amicus, -i

Następnie razem z uczniami odmieniam rzeczowniki. Naprowadzam ich na „trop” poprzez analogię do deklinacji I, którą uczniowie już znają. Mówię, że po obcięciu końcówki –i w Gen. otrzymujemy temat rzeczownika, do którego dodajemy końcówki charakterystyczne dla danego przypadka:

In tabula: singularis pluralis

Nom. domin\ us domin\ i (uwaga! = Gen. Sing.!)

Gen. Domin\ i domin\ orum (por. schol\ arum)

Dat. Domin\ o domin\ is (por. schol\ is)

*Acc. Domin\ **um (*por. schol\ am) domin\ os (por. schol\ as)

Abl. Domin\ o (= Dat.) domin\ is (= Dat.)

Voc. Domin\ e domin\ i (= Nom.)

Przy Voc. sing. pytam uczniów, czy znają słowa: Quo vadis, Domine? Jeśli tak, to znają również i Voc. sing. od dominus. Zwracam uwagę uczniów na wyjątkową grupę rzeczowników z Nom. –ius, która tworzy voc. sing.: fil\ ius- fili! Vergilius- Vergili!

Krok II:

Następnie zapisuję drugą grupę rzeczowników:

In tabula: masculinum

Nom. sing. – er

Gen. Sing. – i

Np. magister, magistr\ i; puer, pu**e**r\ i. Zaznaczam, że w tej grupie występują zarówno rzeczowniki, które zachowują e, jak i rzeczowniki, które je tracą (por. pol. wicher, wichru, rower, roweru). Uczniowie odmieniają (bez mojej pomocy) rzeczownik magister. Zapisuję tę odmianę na tablicy. Przy Voc. sing. zwracam uwagę uczniów na to, że w tych rzeczownikach zakończonych na –er Voc. sing. = nom. sing.

In tabula: singularis pluralis

Nom. magister magistri

Gen. magistri magistrorum

Dat. magistro magistris

Acc. magistrum magistros

Abl. magistro magistris

Voc. magistra magistri

Krok III:

Pod koniec mówię o rzeczownikach rodzaju nijakiego, które zapisuję na tablicy:

In tabula: Nom. sing. – um

Gen. Sing. – i

Np. oppidum, i; caelum, i;

Informuję uczniów, że rzeczowniki rodzaju nijakiego mają łatwą odmianę, gdyż istnieje tzw. zasada neutrum, zgodnie z którą Nominatiwus = Accusativus = Vocativus. Zatem uczniowie, na podstawie wcześniej podanych wiadomości, określają odmianę oppidumsingularis. Odmianę tę zapisuję na tablicy. Przy pluralis podaję nową końcówkę dla Nom. plur. –a. Uczniowie posiadając tę wiedzą, określają pozostałe przypadki wyrazu oppida. (Odmianę zapisuję na tablicy).

In tabula: singularis pluralis

Nom. Sing. oppidum oppida

Gen. Sing. oppidi oppidorum

Dat. Sing. oppido oppidis

Acc. Sing. oppidum oppida

Abl. Sing. oppido oppidis

Voc. Sing. oppidum oppida

Ćwiczenie sprawności i nawyków (10 min) - Wykonujemy ćwiczenie 4 str. 19. Proszę wybranych uczniów, aby przetłumaczyli po jednym przykładzie.

Przetłumacz wyrażenia: o dobrym chłopcu - de puero bono; w naszej szkole - in schola nostra; o małych liczbach - de numeris parvis; z antycznego miasta - ex oppido antiquo; wśród sławnych przodków - inter proavos claros; z wieloma książkami - cum libris multis.

Jeśli pojawiają się nowe słówka, zapisuję na tablicy formy podstawowe.

In tabula: numerus, -i; proavus, -i; liber, -bri;

Zwracam uwagę na to, iż przymiotnik odmieniamy tak jak rzeczownik:

bon‑us (II, masculinum), bon‑a (I, femininum), bon- um (II, neutrum)

Wykonuję z uczniami jedno zdanie z ćw. 5 str. 19. (pozostałe zadania zadaję jako pracę domową):

Historia populi nostri non est antiqua. Wybrana uczennica tłumaczy zdanie, a następnie określa zaznaczone formy.

c) Faza podsumowująca

Podsumowanie i utrwalenie nowego materiału (2 min): Pytam uczniów, czy wszystko jest dla nich zrozumiałe? Jeden z uczniów przypomina, jakie rzeczowniki należą do deklinacji II.

Zadanie pracy domowej (2 min) - Do domu zadaję wykonać ćwiczenie 5 str. 19.

Pożegnanie (1 min) - Żegnam uczniów po łacinie: Valete!

6. Bibliografia

Wilczyński St., Pobiedzińska E., Jaworska A., Porta Latina, PWN, Warszawa 2005

7. Załącznik

Zadanie domowe

Ćwiczenie 5 str. 19.

Przetłumacz na język polski:

Historia populi nostri non est antiqua. * De populo nostro poëtae nostri pulchra verba scribunt. * Discipuli non ignavi pulchra poetarum verba libenter legunt. * In scholis nostris numerus discipulorum non est parvus. * Discipuli in schola nostra cum magistris libenter disputant. * Tu quoque pulchra magistrorum verba memoria tene! * Tantum scis, quantum memoria tenes.

R18akxYY5J16A

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 63.00 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida