Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji – Argumentum: Indicativus imperfecti activi et passivi

  • Uczeń wie, jak wygląda Indicativus imperfecti activi i passivi.

  • Uczeń wie, jak należy tłumaczyć ten czas, jaką czynność on wyraża.

  • Uczeń dostrzega różnice między czasem praesens a imperfectum.

  • Uczeń umie tłumaczyć zdania z formami imperfectum.

  • Uczeń umie sam tworzyć formy czasownikowe, odmieniać według czasu Indicativus imperfecti activi i passivi.

  • Uczeń potrafi zamienić liczbę pojedynczą na mnogą, a także czas teraźniejszy na przeszły niedokonany.

Metoda i forma pracy

  • Bezpośrednia: powitanie uczniów, zapisanie numeru lekcji i tematu na tablicy.

  • Pośrednie: wykonywanie ćwiczeń, tłumaczenie zdań.

  • Metoda podająca – podaję uczniom nowe pojęcia: imperfectum.

  • Pogadanka: przy pomocy pytań uczniowie sami dochodzą do niektórych wiadomości.

Środki dydaktyczne

Osipowicz A., Lingua Latina. Lingua nostra, Warszawa 2003.

1. Czynności wstępne: Witam uczniów po łacinie: Salvete! Sedete! Zapisuję numer, temat lekcji na tablicy, sprawdzam listę obecności.

2. Sprawdzenie pracy domowej: Jako pracę domową uczniowie mieli zadane przypomnieć, jak wyglądają formy Ind. Praes. Act. i Pass. we wszystkich koniugacjach. Proszę jednego
z uczniów o odmianę I amo, amare.

Faza realizacyjna

Wprowadzenie materiału oraz sprawdzenie i ćwiczenie wiadomości:

Krok I:

Zapisuję na tablicy:

Indicativus imperfecti activi

I kon. laudo, laudare

Singularis Pluralis

1. os. lauda‑ba‑m lauda‑ba‑mus

Pytam uczniów, co jest nowe w tej odmianie? Odpowiedź: końcówka -m – jest ona charakterystyczna dla czasu przeszłego oraz -ba- = cecha czasowa imperfectum. Pytam zatem, jak tworzymy nowy czas dla czasowników I koniugacji? Odpowiedź: Do tematu praesentis czasownika dodajemy cechę czasową -ba-, a następnie końcówki -m, -s. -t, -mus, -tis, -nt. Te informacje uczniowie zapisują do zeszytu. Podaję uczniom również informację, że jest to jeden z trzech czasów przeszłych, jakich używamy w łacinie.

Imperfectum – czyli czas przeszły niedokonany: spałem, kochałem, śpiewałam, biegliśmy. Oznacza zatem czynność przeszłą niedokonaną,

Krok II:

Następnie proszę jednego „szczęśliwego wybrańca” o dokończenie odmiany na tablicy:

2. os. lauda‑ba‑s lauda‑ba‑tis

3. os. lauda‑ba‑t lauda‑ba‑nt

Podaję, że czasowniki II koniugacji tworzą Indicativus imperfecti activi tak samo, do tematu (-e) dodajemy cechę czasową -ba- a następnie końcówki. Proszę drugiego z uczniów o zapisanie odmiany czasownika II koniugacji video, videre na tablicy:

Singularis Pluralis

1. os. vide‑ba‑m vide‑ba‑mus

2. os. vide‑ba‑s vide‑ba‑tis

3. os. vide‑ba‑t vide‑ba‑nt

Krok III:

Zostały koniugacja III i IV. Obydwie tworzą tak samo Indicativus Imperfecti Activi: Pomiędzy temat a cechę czasową -ba- należy wstawić jeszcze spójkę -e-. Zapisuję na tablicy:

III dico, dicere

Singularis Pluralis

1. os. dic‑e-ba‑m dic‑e-ba‑mus

2. os. dic‑e-ba‑s dic‑e-ba‑tis

3. os. dic‑e-ba‑t dic‑e-ba‑nt

Krok IV:

Proszę jednego z uczniów o odmianę (ustnie) czasownika kon. IV audio, audire:

Singularis Pluralis

1. os. audi‑e-ba‑m audi‑e-ba‑mus

2. os. audi‑e-ba‑s audi‑e-ba‑tis

3. os. audi‑e-ba‑t audi‑e-ba‑nt

Krok V:

Następnie zapisuję na tablicy:

Indicativus imperfecti passivi

Singulais

1. os. lauda‑ba‑r – byłem chwalony

I pytam uczniów, jak tworzymy Indicativus Imperfecti w stronie biernej? Odpowiedź. Tak samo, jak w stronie czynnej, tylko ze zmianą końcówek na końcówki strony biernej: -r, -ris, -mur- -mini, -ntur. Proszę zatem jednego z uczniów o ustne dokończenie tej odmiany. Pytam, jak będzie wyglądała 1.os. sing. ind. impf. pass. od pozostałych czasowników.

Przechodzimy następnie do ćwiczeń. Rozdaję uczniom kartki ze zdaniami (załącznik). Na lekcji wykonujemy ćwiczenie 1 i 2.

Faza podsumowująca

1. Utrwalenie wiadomości.

2. Zadanie pracy domowej: Jako pracę domową zadaję polecenie 3 i 4 z kartki. (załącznik).

Bibliografia

Osipowicz A., Lingua Latina. Lingua nostra, Warszawa 2003

Załączniki

a. Karta pracy ucznia:

1. Przetłumacz na język polski, a następnie zamień czas imperfectum na praesens:

a. Marcus Iuliam amabat.

b. Puellae pulchras rosas videbant.

c. Magistra linguam Latinam amabat est discipulis linguam Latinam docebat.

d. Discipuli a magistro docebantur.

e. Marcus amicus verus ab pueris putabatur.

2. Określ podane niżej formy:

a. veniebantur -

b. canebat -

c. discit -

d. videtur -

e. nominabantur -

f. ducunt -

3. Jak powiesz po łacinie:

a. Jestem kochany i byłem kochany.

b. Nauczyciele chętnie opowiadają uczniom bajki.

c. Uczniowie zawsze kochali i kochają język łaciński.

4. Zdania z polecenia 3 zamień na liczbę przeciwną (Singularis na Pluralis, Pluralis na Singularis).

Rozr3jZViWDT7

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 45.00 KB w języku polskim