Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rr6ludmQoIB5j
Na ilustracji został przedstawiony zniekształcony zegar. Na tarczy są widoczne cyfry: trzy, sześć, dziewięć i liczba dwanaście. Zegar wskazuje godzinę 12.10. Jest on umieszczony w kręgach od najmniejszego do największego. Okręgi otacza jasnoniebieskie tło.

Aspekt i tryb czasownika

Zegar
Źródło: pixabay, licencja: CC BY 3.0.

Czasownik jest niezbędną częścią mowy, bez której nie udałoby nam się poprawnie komunikować. Należy być jednak świadomym użytkownikiem języka polskiego, dlatego z tej lekcji dowiesz się, czym są aspekty i tryby czasownika.

Kategorie gramatyczne – aspekt czasownika

Czasownik – w porównaniu z pozostałymi częściami mowy – ma najbardziej skomplikowaną odmianę. Może on występować w formach osobowych i nieosobowych (np. bezokolicznik i forma zakończona na '-no'/'-to'). W odmianie czasownika – oprócz kategorii gramatycznych osoby, liczby, rodzaju i czasu – występuje także aspekt i tryb. Aspekt czasownika informuje o zakończeniu lub zbliżającym się końcu czynności. Może być on dokonany lub niedokonany. Nie jest to kategoria, przez którą odmieniamy czasownikj0000007WEB3v28_000tp001czasownik. Czasownik ma określony aspekt.

Aspekt – to kategoria, za pomocą której wskazujemy, że:

 • czynność trwa w czasie i nie da się wskazać lub przewidzieć jej rezultatu (zakończenia);

 • czynność została zakończona lub możemy przewidzieć jej rezultat.

Trzeba pamiętać, że aspekt zawsze wiążemy z kategorią czasu, ponieważ jakieś zdarzenia pojawiły się lub zakończyły w przeszłości, trwają w momencie, w którym o nich mówimy (czyli 'teraz'), bądź pojawią się lub zakończą w przyszłości.

Czasowniki niedokonane (ndk) – wskazują czynności (stany, zdarzenia) z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, które nie mają swego zakończenia lub rezultatu, np.:

Kiedyś dużo czytałem. (ale nie przeczytałem wszystkiego).
Dziś wiele czytam. (ale przecież ten stan trwa).
W przyszłości będę czytał jeszcze więcej. (ale nie mogę określić, czy ten stan się zakończy).

Czasowniki dokonane (dk) – wskazują czynności (stany, zdarzenia) z przeszłości lub przyszłości, o których powiemy, że mają swój koniec (rezultat), lub przewidujemy, że będą miały koniec i rezultat, np.:

Kiedyś przeczytałem wszystkie lektury. (skończyłem zadanie).
W przyszłości chętnie przeczytam tę grubą książkę. (zakładam, że kiedyś dobrnę do jej końca).

Czasowniki dokonane i niedokonane mają różną odmianę. Dotyczy ona głównie czasu:

 • dla czasowników niedokonanych tworzymy formy wszystkich czasów: przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. Trzeba jednak pamiętać, że formy czasu przyszłego są zawsze złożone (np. 'będę' + 'czytał'/'czytać');

 • dla czasowników dokonanych tworzymy jedynie formy dwóch czasów: przeszłego i przyszłego. Również musimy pamiętać o tym, że formy czasu przyszłego są zawsze formami prostymi (np. 'przeczytam').

Różnice między formami czasu czasowników dokonanych i niedokonanych obrazuje poniższa tabela.

CZAS PRZESZŁY

CZAS TERAŹNIEJSZY

CZAS PRZYSZŁY

Czasownik dokonany kupić

Wczoraj kupiłem książki.

_

Jutro kupię książki.

Czasownik niedokonany kupować

Wczoraj kupowałem książki.

Dzisiaj kupuję książki.

Jutro będę kupował książki.

Różnice między formami czasu czasowników dokonanych i niedokonanych obrazują poniższe przykłady.

Czasownik dokonany 'kupić'

 • czas przeszły: Wczoraj kupiłem książki.

 • czas teraźniejszy: –

 • czas przyszły: Jutro kupię książki.

Czasownik niedokonany 'kupować'

 • czas przeszły: Wczoraj kupowałem książki.

 • czas teraźniejszy: Dzisiaj kupuję książkę.

 • czas przyszły: Jutro będę kupował książki.

j0000007WEB3v28_000tp001
j0000007WEB3v28_000000GY

Zadaniowo (I)

Ćwiczenie 1
R1bNE7gqJOhme
Zadanie interaktywne polega na przyporządkowaniu podanego słownictwa do odpowiednich kategorii.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
RdQ04Er88U7ym1
Zadanie interaktywne polega na przyporządkowaniu podanego słownictwa do odpowiednich kategorii.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RUStm4eQwIUDp1
Zadanie interaktywne polega na prawidłowym uzupełnieniu komórek tabeli.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000007WEB3v28_000000HC

Kategorie gramatyczne – tryby czasownika

Czasowniki w formie osobowej mogą występować w trzech trybach:

 • oznajmującym (inaczej: orzekającym) – informuje o rzeczywistych wydarzeniach z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;

 • przypuszczającym (inaczej: warunkowym) – wyraża przypuszczenie, opowiada o zdarzeniach, które mogłyby się zdarzyć, gdyby pojawiły się ku temu odpowiednie warunki;

 • rozkazującym – wyraża rozkaz, prośbę, przestrogę, a więc służy do tego, aby wywoływać jakieś stany (zdarzenia, sytuacje).

Należy pamiętać, że wyłącznie w trybie oznajmującym wyrażamy kategorię czasu. Ponieważ tryby przypuszczający i rozkazujący nie opisują konkretnych (faktycznych) zdarzeń i czynności, nie można w nich określić czasu.

Tryb przypuszczający

Tryb przypuszczający – rozpoznajemy po cząstce 'by', która dołączana jest do tematu fleksyjnego czasownika w czasie przeszłym.

 • Formy trybu przypuszczającego mogą zawierać formę czasu przeszłego, bogatszą o cząstkę 'by' (te formy są najczęściej używane):
  np. 'pisałaś' (forma czasu przeszłego) + 'by'→ 'pisała‑by‑ś',
  'pisał' (forma czasu przeszłego) + 'by'→ 'pisał‑by'.

 • Obok form trybu przypuszczającego pisanych łącznie istnieją też formy rzadziej używane, pisane oddzielnie, np.:

(ja) pisałabym/bym pisała
(ty) pisałabyś/byś pisała

(my) pisalibyśmy/pisałybyśmy/byśmy pisali/byśmy pisały
(wy) pisalibyście/pisałybyście/byście pisali/byście pisały

Zapamiętaj!

Pisownia cząstki 'by'

 1. Cząstkę 'by' piszemy łącznie:

 • z osobowymi formami czasownika, np.: 'Wyjechałbym w podróż dookoła świata...', 'Zrobiłbym to na pewno.'

 • z partykułami, np.: 'Oby tak się stało!', 'Niechby tak się stało!'

 • ze spójnikami, np. 'aby', 'choćby', 'gdyby', 'jakby' (='gdyby'), 'toby' (='więcby'), 'żeby'; spójniki te mogą występować z końcówkami osobowymi, np.: 'Gdybym wiedział...', 'Żebyś wiedział!'.

 1. Cząstkę 'by' piszemy oddzielnie:

 • z nieosobowymi formami czasownika, np.: 'Wyjechać by w podróż dookoła świata...', 'W takim przypadku decyzję powzięto by natychmiast'.

 • z wyrazami pełniącymi funkcję czasownika ('można', 'trzeba', 'warto', 'wolno'), np.: 'Trzeba by dokupić chleba.', 'Można by się nad tym zastanowić'.

 • z wyrazami 'winien' i 'powinien', np.: 'Powinni byśmy to zrobić'.

Tryb rozkazujący

Tryb rozkazujący – tworzenie jego form jest dość skomplikowane, w zależności od typu czasownika. Na szczęście jako użytkownicy języka polskiego rzadko miewamy z tym problemy. Tylko nieliczne czasowniki sprawiają nam trudności, jeśli chodzi o tworzenie form trybu rozkazującego. Należą do nich np. czasowniki: 'zrozumieć', 'ogolić', posiadające dwie formy trybu rozkazującego: 'zrozum' - 'zrozumiej' (dopuszczalna), 'ogol' - 'ogól' (rzadziej).

W formach trybu rozkazującego nie wyrażamy kategorii rodzaju.

Zapamiętaj!

W stosowaniu form trybu rozkazującego należy zachować ostrożność, by nie urazić osoby, do której kierujemy wypowiedź. Nie powinno się używać czasowników niedokonanych w trybie rozkazującym, np.: 'Zabieraj swoje rzeczy ze stołu!'.

Powyższe zdanie sygnalizuje zdenerwowanie i zniecierpliwienie nadawcy. Inaczej jest, gdy posłużymy się czasownikiem dokonanym, np.: 'Zabierz swoje rzeczy ze stołu'. Możemy też złagodzić swoją wypowiedź słowem 'proszę', np.: 'Proszę, zabierz swoje rzeczy ze stołu' lub 'Zabierz swoje rzeczy ze stołu, proszę'.

Wzorzec odmiany czasownika

Czasownik niedokonany typu 'czytać'

Tryb oznajmujący
1. Czas przyszły (złożony)

1

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Osoba

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

Rodzaj męskoosobowy

Rodzaj niemęskoosobowy

1. os.

(ja) będę czytał/będę czytać

(ja) będę czytała/będę czytać

(ja) będę czytać

(my) będziemy czytali/będziemy czytać

(my) będziemy czytały/będziemy czytać

2. os.

(ty) będziesz czytał/będziesz czytać

(ty) będziesz czytała/będziesz czytać

(ty) będziesz czytać

(wy) będziecie czytali/będziecie czytać

(wy) będziecie czytały/będziecie czytać

3. os.

(on) będzie czytał/będzie czytać

(ona) będzie czytała/będzie czytać

(ono) będzie czytało/będzie czytać

(oni) będą czytali/będą czytać

(one) będą czytały/będą czytać

Liczba pojedyncza

1. osoba

 • rodzaj męski: (ja) będę czytał/będę czytać

 • rodzaj żeński: (ja) będę czytała/będę czytać

 • rodzaj nijaki: (ja) będę czytać

2. osoba

 • rodzaj męski: (ty) będziesz czytał/będziesz czytać

 • rodzaj żeński: (ty) będziesz czytała/będziesz czytać

 • rodzaj nijaki: (ty) będziesz czytać

3. osoba

 • rodzaj męski: (on) będzie czytał/będzie czytać

 • rodzaj żeński: (ona) będzie czytała/będzie czytać

 • rodzaj nijaki: (ono) będzie czytało/będzie czytać

Liczba mnoga

1. osoba

 • rodzaj męskoosobowy: (my) będziemy czytali/będziemy czytać

 • rodzaj niemęskoosobowy: (my) będziemy czytały/będziemy czytać

2. osoba

 • rodzaj męskoosobowy: (wy) będziecie czytali/będziecie czytać

 • rodzaj niemęskoosobowy: (wy) będziecie czytały/będziecie czytać

3. osoba

 • rodzaj męskoosobowy: (oni) będą czytali/będą czytać

 • rodzaj niemęskoosobowy: (one) będą czytały/będą czytać

Tryb oznajmujący
2. Czas teraźniejszy

Osoba

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

1. os.

(ja) czyt-am

(my) czyt-amy

2. os.

(ty) czyt-asz

(wy) czyt-acie

3. os.

(on/ona/ono) czyt-a

(oni/one) czyt-ają

Liczba pojedyncza

 • 1. osoba: (ja) czyt‑am

 • 2. osoba: (ty) czyt‑asz

 • 3. osoba: (on/ona/ono) czyt‑a

Liczba mnoga

 • 1. osoba: (my) czyt‑amy

 • 2. osoba: (wy) czyt‑acie

 • 3. osoba: (oni/one) czyt‑ają

Tryb oznajmujący
3. Czas przeszły

1

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Osoba

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

Rodzaj męskoosobowy

Rodzaj niemęskoosobowy

1. os.

(ja) czytał-em

(ja) czytała-m

brak

(my) czytali-śmy

(my) czytały-śmy

2. os.

(ty) czytał-eś

(ty) czytała

brak

(wy) czytali-ście

(wy) czytały-ście

3. os.

(on) czytał

(ona) czytała

(ono) czytało

(oni) czytali

(one) czytały

Liczba pojedyncza

1. osoba

 • rodzaj męski: (ja) czytał‑em

 • rodzaj żeński: (ja) czytała‑m

 • rodzaj nijaki: brak

2. osoba

 • rodzaj męski: (ty) czytał‑eś

 • rodzaj żeński: (ty) czytała‑ś

 • rodzaj nijaki: brak

3. osoba

 • rodzaj męski: (on) czytał-∅

 • rodzaj żeński: (ona) czytała-∅

 • rodzaj nijaki: (ono) czytało-∅

Liczba mnoga

1. osoba

 • rodzaj męskoosobowy: (my) czytali‑śmy

 • rodzaj niemęskoosobowy: (my) czytały‑śmy

2. osoba

 • rodzaj męskoosobowy: (wy) czytali‑ście

 • rodzaj niemęskoosobowy: (wy) czytały‑ście

3. osoba

 • rodzaj męskoosobowy: (oni) czytali-∅

 • rodzaj niemęskoosobowy: (one) czytały-∅

Tryb przypuszczający

1

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Osoba

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

Rodzaj męskoosobowy

Rodzaj niemęskoosobowy

1. os.

(ja) czytałby-m

(ja) czytałaby-m

brak

(my) czytaliby-śmy

(my) czytałyby-śmy

2. os.

(ty) czytałby

(ty) czytałaby

brak

(wy) czytaliby-ście

(wy) czytałyby-ście

3. os.

(on) czytałby

(ona) czytałaby

(ono) czytałoby

(oni) czytaliby

(one) czytałyby

Liczba pojedyncza

1. osoba

 • rodzaj męski: (ja) czytałby‑m

 • rodzaj żeński: (ja) czytałaby‑m

 • rodzaj nijaki: brak

2. osoba

 • rodzaj męski: (ty) czytałby‑ś

 • rodzaj żeński: (ty) czytałaby‑ś

 • rodzaj nijaki: brak

3. osoba

 • rodzaj męski: (on) czytałby

 • rodzaj żeński: (ona) czytałaby

 • rodzaj nijaki: (ono) czytałoby

Liczba mnoga

1. osoba

 • rodzaj męskoosobowy: (my) czytaliby‑śmy

 • rodzaj niemęskoosobowy: (my) czytałyby‑śmy

2. osoba

 • rodzaj męskoosobowy: (wy) czytaliby‑ście

 • rodzaj niemęskoosobowy: (wy) czytałyby‑ście

3. osoba

 • rodzaj męskoosobowy: (oni) czytaliby

 • rodzaj niemęskoosobowy: (one) czytałyby

Tryb rozkazujący

Osoba

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

1. os.

_

(my) czytaj-my

2. os.

(ty) czytaj

(wy) czytaj-cie

3. os.

(on/ona/ono) niech czyta

(oni/one) niech czytają

Liczba pojedyncza

 • 1. osoba: –

 • 2. osoba: (ty) czytaj-∅

 • 3. osoba: (on/ona/ono) niech czyta

Liczba mnoga

 • 1. osoba: (my) czytaj‑my

 • 2. osoba: (wy) czytaj‑cie

 • 3. osoba: (oni/one) niech czytają

W polszczyźnie istnieje potencjalna forma 1. osoby liczby trybu rozkazującego ('niech pomyślę'), ale rzadko jej używamy.

Formy nieosobowe

Bezokolicznik

czytać

Forma nieosobowa

czytano (tryb oznajmujący)
czytano by (tryb przypuszczający)

Imiesłów przymiotnikowy czynny

czytaj-ący/czytaj-ąca/czytaj-ące

Imiesłów przymiotnikowy bierny

czyta-ny/czyta-na/czyta-ne

Imiesłów przysłówkowy współczesny

czytaj-ąc

Bezokolicznik: czytać

Forma nieosobowa: czytano (tryb oznajmujący), czytano by (tryb przypuszczający)

Imiesłów przymiotnikowy czynny: czytaj‑ący/czytaj‑ąca/czytaj‑ące

Imiesłów przymiotnikowy bierny: czyta‑ny/czyta‑na/czyta‑ne

Imiesłów przysłówkowy współczesny: czytaj‑ąc

Ważne!

Pamiętaj, że:

 • czasowniki w bezokolicznikuimiesłowy nie mają trybów,

 • czasowniki w formie nieosobowej zakończone na -no, -to nie mają trybu rozkazującego, ale mogą wystąpić w trybie oznajmującym i przypuszczającym.

Czasownik dokonany typu 'przeczytać'

Tryb oznajmujący
1. Czas przyszły (prosty)

Osoba

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

1. os.

(ja) przeczyt-am

(my) przeczyt-amy

2. os.

(ty) przeczyt-asz

(wy) przeczyt-acie

3. os.

(on/ona/ono) przeczyt-a

(oni/one) przeczyt-ają

Liczba pojedyncza

 • 1. osoba: (ja) przeczyt‑am

 • 2. osoba: (ty) przeczyt‑asz

 • 3. osoba: (on/ona/ono) przeczyt‑a

Liczba mnoga

 • 1. osoba: (my) przeczyt‑amy

 • 2. osoba: (wy) przeczyt‑acie

 • 3. osoba: (oni/one) przeczyt‑ają

Tryb oznajmujący
2. Czas przeszły

1

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Osoba

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

Rodzaj męskoosobowy

Rodzaj niemęskoosobowy

1. os.

(ja) przeczytał-em

(ja) przeczytała-m

brak

(my) przeczytali-śmy

(my) przeczytały-śmy

2. os.

(ty) przeczytał-eś

(ty) przeczytała

brak

(wy) przeczytali-ście

(wy) przeczytały-ście

3. os.

(on) przeczytał

(ona) przeczytała

(ono) przeczytało

(oni) przeczytali

(one) przeczytały

Liczba pojedyncza

1. osoba

 • rodzaj męski: (ja) przeczytał‑em

 • rodzaj żeński: (ja) przeczytała‑m

 • rodzaj nijaki: brak

2. osoba

 • rodzaj męski: (ty) przeczytał‑eś

 • rodzaj żeński: (ty) przeczytała‑ś

 • rodzaj nijaki: brak

3. osoba

 • rodzaj męski: (on) przeczytał-∅

 • rodzaj żeński: (ona) przeczytała-∅

 • rodzaj nijaki: (ono) przeczytało-∅

Liczba mnoga

1. osoba

 • rodzaj męskoosobowy: (my) przeczytali‑śmy

 • rodzaj niemęskoosobowy: (my) przeczytały‑śmy

2. osoba

 • rodzaj męskoosobowy: (wy) przeczytali‑ście

 • rodzaj niemęskoosobowy: (wy) przeczytały‑ście

3. osoba

 • rodzaj męskoosobowy: (oni) przeczytali-∅

 • rodzaj niemęskoosobowy: (one) przeczytały-∅

Tryb przypuszczający

1

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Osoba

Rodzaj męski

Rodzaj żeński

Rodzaj nijaki

Rodzaj męskoosobowy

Rodzaj niemęskoosobowy

1. os.

(ja) przeczytałby-m

(ja) przeczytałaby-m

brak

(my) przeczytaliby-śmy

(my) przeczytałyby-śmy

2. os.

(ty) przeczytałby

(ty) przeczytałaby

brak

(wy) przeczytaliby-ście

(wy) przeczytałyby-ście

3. os.

(on) przeczytałby

(ona) przeczytałaby

(ono) przeczytałoby

(oni) przeczytaliby

(one) przeczytałyby

Liczba pojedyncza

1. osoba

 • rodzaj męski: (ja) przeczytałby‑m

 • rodzaj żeński: (ja) przeczytałaby‑m

 • rodzaj nijaki: brak

2. osoba

 • rodzaj męski: (ty) przeczytałby‑ś

 • rodzaj żeński: (ty) przeczytałaby‑ś

 • rodzaj nijaki: brak

3. osoba

 • rodzaj męski: (on) przeczytałby-∅

 • rodzaj żeński: (ona) przeczytałaby-∅

 • rodzaj nijaki: (ono) przeczytałoby-∅

Liczba mnoga

1. osoba

 • rodzaj męskoosobowy: (my) przeczytaliby‑śmy

 • rodzaj niemęskoosobowy: (my) przeczytałyby‑śmy

2. osoba

 • rodzaj męskoosobowy: (wy) przeczytaliby‑ście

 • rodzaj niemęskoosobowy: (wy) przeczytałyby‑ście

3. osoba

 • rodzaj męskoosobowy: (oni) przeczytaliby-∅

 • rodzaj niemęskoosobowy: (one) przeczytałyby-∅

Tryb rozkazujący

Osoba

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

1. os.

_

(my) przeczytaj-my

2. os.

(ty) przeczytaj

(wy) przeczytaj-cie

3. os.

niech przeczyta

niech przeczytają

Liczba pojedyncza

 • 1. osoba:

 • 2. osoba: (ty) przeczytaj-∅

 • 3. osoba: niech przeczyta

Liczba mnoga

 • 1. osoba: (my) przeczytaj‑my

 • 2. osoba: (wy) przeczytaj‑cie

 • 3. osoba: niech przeczytają

j0000007WEB3v28_000000JJ

Zadaniowo (II)

1
Polecenie 1

Wybierz zdanie spośród podanych poniżej i rozwiń je. Użyj przede wszystkim form osobowych czasownika, wyrazów pełniących funkcję czasownika oraz innych wyrazów z partykułą 'by'.

Gdybym był bogaty/była bogata, ...

Gdybym pojechał/pojechała w podróż dookoła świata, ...

uzupełnij treść
Ćwiczenie 4
R1atcP7FSPzpx
Zadanie interaktywne polega na prawidłowym zaznaczeniu komórek tabeli.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 5
RbDJ2LPj831nN
Zadanie interaktywne polega na prawidłowym uzupełnieniu komórek tabeli.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RAb0tXT6qd8O3
Ćwiczenie 6
Utwórz od podanych czasowników formy trybu przypuszczającego i rozkazującego. Wpisz je do tabeli.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R11bGNySKrKmh1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapoznaj się z poniższymi słowami kluczami związanymi z lekcją, a następnie zaproponuj ich własną kolejność. Możesz kierować się tym, co cię zaciekawiło, poruszyło, zaskoczyło itp. Przygotuj krótkie uzasadnienie swojej propozycji. Słowa klucze: aspekt dokonany, aspekt niedokonany, tryby czasownika, pisownia cząstki 'by'.

RSAbSVAEaARBo
(Uzupełnij).