Autor/autorka

Katarzyna Chowaniec‑Płuciennik

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa I

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – artystyczna

3. Temat zajęć

Barwa zimna i ciepła

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

7. Cel ogólny zajęć

Potrafię namalować obraz za pomocą barw ciepłych lub zimnych.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń dobiera barwy do żywiołu

 2. Uczeń wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach barwę oraz walor różnych barw.

 3. Uczeń maluje samodzielnie pędzlem i farbami obraz na temat zadany przez nauczyciela.

 4. Uczeń potrafi rozróżnić barwy ciepłe i zimne.

9. Metody i formy pracy

Forma: zbiorowa i indywidualna. Metoda: poszukująca, podająca, nauczania pojęć

10. Środki dydaktyczne

Kartki A3 podzielone na pół, farby i pędzle, karty z kolorami.

11. Wymagania w zakresie technologii

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Malowanie żywiołów

  • Czas trwania: 10min

  • Opis aktywności:

   Dzieci otrzymują dużą kartkę z bloku A3 podzieloną na pół. Nauczyciel prosi dzieci, aby namalowały farbami na jednej stronie ogień, a na drugie połowie wodę.

 • Aktywność 2

  • Temat: Pogadanka

  • Czas trwania: 5 min

  • Opis aktywności:

   Prace uczniów  zostają rozłożone na dywanie. Dzieci oglądają swoje prace. Nauczyciel prosi, aby dzieci porównały prace pod względem kolorów. 

   - Jakich kolorów użyliście malując ogień, a jakich wodę? 

   - Co czujecie patrząc na te kolory?

   - Jak możemy nazwać tą grupę kolorów?  

   - Które kolory bardziej się Wam podobają?

 • Aktywność 3

 • Aktywność 4

  • Temat: Tworzenie pracy plastycznej

  • Czas trwania: 20 min

  • Opis aktywności:

   Zabawa ruchowa „Rozpoznaj kolor”. Dzieci stają w rozsypce na dywanie, nauczyciel pokazuje różne kolory na kartonikach. Gdy nauczyciel pokaże barwę ciepłą zadaniem dzieci jest chodzić na paluszkach z wyciągniętymi wysoko rękami, jeśli pokazuje barwę zimną chodzą na piętach, przygarbione z założonym rękami. 

   Następnie uczniowie otrzymują kartkę A4. Ich zadaniem jest namalować farbami obraz z użyciem barw ciepłych lub zimnych. Wystawa prac dzieci na gazetce klasowej. Wspólne oglądanie prac uczniów.

   Zadaniem domowym uczniów jest wykonanie zadania interaktywnego https://wordwall.net/pl/resource/7650087/barwy-ciep%C5%82e-i-zimne i przesłanie wyników nauczycielowi

13. Sposób ewaluacji zajęć

Rozmowa na temat przeprowadzonych zajęć. Co się podobało, a co nie. Nauczyciel wiesza na tablicy tarcze strzelniczą i prosi uczniów aby przykleili kropkę w odpowiednim miejscu. Jeśli się podobało przykleją w sam środek na 100, jeśli mniej to odpowiednio dalej.

14. Licencja

CC BY‑NC 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć