Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Nowoczesna biotechnologia wykorzystuje mikroorganizmy, a także niektóre grzyby, protisty i rośliny do usuwania zanieczyszczeń środowiska i opracowywania optymalnych rozwiązań technologicznych, dzięki czemu produkcja przemysłowa jest tańsza i mniej obciążająca dla środowiska. Przyszłość mają także biopaliwa, choć ich pozyskiwanie budzi kontrowersje.

RfOyrzBUdhUMN
Gatunki tolerujące zanieczyszczenia w glebie, mogą gromadzić w różnych tkankach takie potencjalnie trujące metale jak: nikiel, kobalt, cynk, chrom, molibden, kadm, arsen i selen.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • Jaki wpływ na środowisko (pozytywny czy negatywny) ma przemysł.

 • W jakich gałęziach można wykorzystywać procesy prowadzone przez mikroorganizmy.

Twoje cele
 • Uzasadnisz stosowanie mikroorganizmów do utylizacji zanieczyszczeń gleby i wody.

 • Opiszesz proces biologicznego oczyszczania ścieków.

 • Przedstawisz korzyści wynikające z produkcji biogazu.

 • Scharakteryzujesz wady i zalety produkcji i zastosowania biopaliw.

 • Wyjaśnisz, jak działają biosensory.

ma439680bcb84f1ad_d5e155

1. Usuwanie skażeń gleb i wód

Skażenia gleb i wód ropą naftową oraz jej pochodnymi stanowią coraz poważniejszy problem. Pojawiają się w związku z eksploatacją złóż, w otoczeniu zakładów przemysłowych, stacji benzynowych i szlaków transportowych. Obserwuje się je także w pobliżu składowisk odpadów. Woda, spływając z tych miejsc, przenosi produkty naftowe do gleb i cieków wodnych. Stąd szkodliwe substancje pobierane są przez rośliny i wędrują wzdłuż łańcucha pokarmowego. Zanieczyszczenia kumulują się w tkankach i zagrażają zwłaszcza organizmom będącym na szczycie piramid pokarmowych (ptakom drapieżnym, większym ssakom, a także ludziom). W glebie węglowodory łączą się z humusemhumus (próchnica)humusem (próchnicą), dlatego długo pozostają w jej powierzchniowej warstwie. Otaczają grudki gleby, zmieniając jej strukturę i pozbawiając żyjące w niej organizmy dostępu do wody, tlenu i pierwiastków. Prowadzi to do zaniku życia biologicznego na skażonych obszarach.

Obecność substancji ropopochodnych w wodzie zauważalna jest już przy ich niskich stężeniach. Zanieczyszczenie produktami naftowymi powoduje tworzenie powierzchniowych warstw, które odcinają dopływ tlenu oraz światła, co znacząco hamuje zachodzące w wodzie procesy biologiczne.

Istnieje wiele metod oczyszczania wód z produktów naftowych. Zaliczamy do nich procesy mechaniczne (np. filtracja), fizykochemiczne (np. sorpcja), chemiczne (np. koagulacja) i biologiczne (z wykorzystaniem mikroorganizmów).

To właśnie między innymi koagulacjakoagulacjakoagulacja znalazła szerokie zastosowanie w przypadku oczyszczania wód i ścieków zanieczyszczonych produktami ropy naftowej. Wspomagająco wykorzystuje się tak zwane adsorbenty porowate, czyli węgle aktywne pochodzące z torfu, węgla brunatnego i kamiennego oraz drewna. Skuteczność koagulacji połączonej z adsorpcją potwierdziły między innymi badania naukowe przeprowadzone przez badaczy z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej.

Rrr56iRqxAnwO
Schemat przedstawiający mechanizm oczyszczania wód gruntowych z ropy naftowej za pomocą mikroorganizmów.
Zanieczyszczone wody są wypompowywane i poddawane oczyszczaniu w bioreaktorze zawierającym mikroorganizmy, w którym panują optymalne warunki do ich funkcjonowania (tzn. odpowiednio dobrane pożywki, poziom natlenienia, odczyn pH oraz temperatura). Bioremediacja stosowana jest na terenach narażonych na działanie wyniszczających czynników, m.in. w okolicach fabryk, wysypisk śmieci oraz oczyszczalni ścieków.
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.
Ważne!

Kilogram oleju silnikowego wylany do środowiska powoduje, że 5 mln litrów wody nie nadaje się do picia.

Wybrane mikroorganizmy glebowe, takie jak niektóre bakterie (np. Pseudomonas), drożdże i grzyby pleśniowe mają naturalną zdolność wykorzystywania substancji ropopochodnych jako źródła pokarmu i energii. Przekształcają one zanieczyszczenia w związki nietoksyczne, niektóre w dwutlenek węgla i wodę. Efektywność tego procesu zależy od tempa metabolizmu oraz środowiska życia tych organizmów (np. wilgotności, temperatury, pH podłoża). Technologia usuwania zanieczyszczeń z wykorzystaniem organizmów nosi nazwę bioremediacjibioremediacjabioremediacji. Można ją prowadzić bezpośrednio w środowisku, zaszczepiając glebę odpowiednimi bakteriami lub zdejmując warstwę gleby i przeprowadzając jej biologiczne oczyszczanie w kontrolowanych warunkach. Proces drugi jest szybszy.

RDCxICHoOUfs01
Tabela przestawia tempo bioremediacji skażonej gleby. U góry nagłówki w kolorze miętowym wskazują kolumny, opisane od lewej: pochodzenie i charakter skażenia, początkowe stężenie węglowodorów, końcowe stężenie węglowodorów, ilość zneutralizowanych skażeń i czas trwania procesu. Białe wiersze mają napisy od góry: stacja przeładunku paliw, gleba skażona olejem transformatorowym, ziemia z osadami z rafinerii, ziemia ze stacji paliw w Skawinie. Na przecięciu kolumn i wierszy znajdują się odpowiednie wartości liczbowe.
Porównanie tempa bioremediacji gleby skażonej węglowodorami z uwzględnieniem ilości zneutralizowanych zanieczyszczeń oraz czasu trwania tego procesu.
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Do biologicznego oczyszczania gleby wykorzystuje się też rośliny naczyniowe, np. gorczycę sarepską, mającą zdolność gromadzenia ołowiu oraz tobołki polne, akumulujące cynk i nikiel. Metodami inżynierii genetycznej do genomów roślin wprowadza się bakteryjne geny odpowiedzialne za wychwytywanie poszczególnych toksycznych pierwiastków. Umożliwia to tworzenie roślin przeznaczonych do wysiewu na skażonych glebach specjalizujących się w gromadzeniu konkretnych pierwiastków. Naukowcy z Uniwersytetu w Georgii zmodyfikowali w ten sposób rzodkiewnik (Arabidopsis thaliana), wprowadzając do niego dwa geny pochodzące z bakterii E. coli. Dzięki temu roślina ta może kumulować w liściach 10‑16 razy więcej arsenu niż rośliny niepoddane zmianom.

Polecenie 1

Dowiedz się, gdzie w twojej okolicy można utylizować zużyty olej silnikowy.

Ciekawostka
RZoodeLwM0ZkO
Drogi, którymi rośliny usuwają zanieczyszczenia z gleby
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Minimalna liczba mikroorganizmów niezbędna do efektywnego pozbycia się zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi wynosi 100 tysięcy komórek bakterii na 1 g gruntu. W skażonych glebach liczba komórek bakterii może zwiększyć się nawet 1000 razy.

ma439680bcb84f1ad_d5e235

2. Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Ścieki komunalne i przemysłowe zawierają: odpadowe ciała stałe, ciecze oraz liczne mikroorganizmy. Wszystkie zawierają trujące i szkodliwe związki chemiczne. Zanim trafią do rzek i innych zbiorników wodnych, muszą być oczyszczone. Najprostszym sposobem jest oczyszczanie mechaniczne. Polega ono na filtrowaniu i sedymentacji osadów, czyli na stworzeniu warunków, w których cząstki stałe gromadzą się na filtrach lub dnie zbiornika. Ilość zanieczyszczeń przy takiej technologii nie zmienia się, zostają one jedynie oddzielone od wody.

Rozkład szkodliwych substancji może odbywać się z użyciem związków chemicznych (chemiczne oczyszczalnie ścieków) lub organizmów (oczyszczalnie biologiczne). Oczyszczalnie biologiczne oprócz procesów fizycznych, jak na przykład sedymentacja, wykorzystują także mikroorganizmy, które za pomocą enzymów wydzielanych do środowiska rozkładają materię organiczną. Proces oczyszczania ścieków zachodzi w warunkach tlenowych lub beztlenowych, jednak w obecności tlenu jest szybszy. Mikroorganizmy stosowane w oczyszczalniach mogą tworzyć osad czynnyosad czynnyosad czynny, czyli występować w postaci zawiesiny przypominającej kłaczki, lub pokrywać specjalnie przygotowane płaskie powierzchnie w zbiornikach. Bakterie tlenowe częściowo zużywają produkty rozkładu zanieczyszczeń do własnych procesów życiowych, resztę utleniają.

Proces oczyszczania ścieków za pomocą mikroorganizmów wykorzystywany jest również w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Oczyszczalnie te pozwalają nie tylko gromadzić domowe ścieki, ale również je oczyszczać. Dzięki wpuszczanym do zbiornika oczyszczalni bakteriom, szkodliwe substancje przetwarzane są na nieszkodliwe związki mineralne. Na skutek efektywnej pracy oczyszczalni ścieki zostają oczyszczone do wody, która może być następnie wykorzystywana np. do podlewania ogródka, napełniania basenów, a także oczek wodnych. System ten jest zdecydowanie bardziej proekologiczny niż tradycyjne szambo, a także dużo tańszy w eksploatacji.

RZn2VooBTo2dl1
Ilustracja przedstawia sposób oczyszczania ścieków przy użyciu roślin. Kolor brązowy oznacza glebę, niebieski wodę. Z lewej przekrój przez budynek z uwzględnieniem urządzeń sanitarnych. Szara rurka w prawo prowadzi do zbiornika, w którym działają mikroorganizmy. Ma on na dnie ciemny osad. Dalej ścieki poprzez pionowy prostokąt, czyli przepompownię trafiają na podwyższenie, w którym rosną różne zielone rośliny. Stąd oczyszczona woda jest odprowadzana do zbiornika.
Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 1

Opisz, jaki wpływ na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków mają środki czystości

 • zawierające substancje bakteriobójcze,

 • posiadające niskie lub wysokie pH.

Na tej podstawie sformułuj zalecenia dla mieszkańców korzystających z oczyszczalni biologicznych.

R1DTjRKRbajy7
(Uzupełnij).
Ciekawostka

Osady z oczyszczalni ścieków mogą zawierać cenne surowce, które po odzyskaniu ponownie trafiają do przemysłu. Należą do nich na przykład chrom używany w garbarniachgarbarniagarbarniach oraz złoto coraz częściej stosowane do budowy precyzyjnych urządzeń elektrycznych. W jednej z japońskich oczyszczalni z 1 t po spaleniu osadu otrzymuje się ok. 2 kg złota.

ma439680bcb84f1ad_d5e288

3. Biogaz

Niektóre mikroorganizmy rozkładają wielkocząsteczkowe substancje organiczne (białka, tłuszcze, węglowodany) w warunkach beztlenowych w procesie zwanym fermentacją metanowąfermentacja metanowafermentacją metanową. Jej produkty to metan, dwutlenek węgla oraz inne związki. Bakterie metanogenne (metanogeny) są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Występują głównie w osadach dennych rzek, jezior, mórz, oceanów, w gorących źródłach, w szczelinach wulkanów, ściekach, torfie oraz w układzie pokarmowym niektórych zwierząt. Uwalniają do atmosfery ogromne ilości gazu cieplarnianego – metanu.

Ciekawostka

Na terenach bagiennych pojawiają się czasem błędne ognie – małe, przemieszczające się płomyki, w wierzeniach ludowych wiązane ze światem duchów. Są one efektem samozapłonu metanu wydzielanego podczas beztlenowego rozkładu szczątków organicznych.

Metan ma dużą wartość opałową, dlatego wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej, elektrycznej oraz napędzania pojazdów. Można pozyskiwać go ze ścieków, odpadów organicznych składowanych na wysypiskach, nawozu biologicznego i biomasy. Największy udział w wykorzystaniu substratów do produkcji biogazubiogazbiogazu w latach 2011‑2019 miała: gnojowica (27%), wywar gorzelniany (21%) oraz pozostałości z przetwórstwa owoców i warzyw (21%). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z roku 2018 w sprawie promowania i stosowania energii ze źródeł odnawialnych stanowi, że 32% energii produkowanej w UE w 2030 r. ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Agencja Rynku Energii podała, że produkcja energii elektrycznej z OZE w Polsce w styczniu 2021 r. stanowiła ok. 13,8 proc. energii, choć cel wynosił 15%. Przed nami więc kolejne wyzwanie, aby ograniczyć zatruwanie naszej planety. Wymaga to budowy kolejnych instalacji do pozyskiwania i uszlachetniania biogazu, a także rozbudowywania innych form, jak panele słoneczne czy farmy wiatrowe.

RLjTvs1P4cjWK1
Znaczenie fermentacji metanowej
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 2

Oceń korzyści środowiskowe i gospodarcze wynikające z przetwarzania odpadów w procesie fermentacji metanowej.

Biogazownie służą do produkcji gazów opałowych z odpadów biologicznych. W skład instalacji wchodzi zbiornik wstępny (tu biomasa oddzielana jest od składników nienadających się do przetworzenia) oraz komora fermentacyjna. Zbiornik posiada mieszadła oraz specjalny dach, w którym zbierany jest produkowany gaz. Komorę fermentacyjną wypełnia się biomasą i zaszczepia odpowiednimi bakteriami. Muszą w niej panować właściwe warunki dla danego rodzaju bakterii, a przebieg procesu powinien być stale monitorowany. Pozostałości pofermentacyjne są składowane, a następnie, po wapnowaniuwapnowaniewapnowaniu, używane jako nawóz. Biogaz składa się z metanu (40‑80%), dwutlenku węgla (20‑55%), siarkowodoru i niewielkiej ilości innych gazów. Wartość energetyczną ma metan, dlatego przed zastosowaniem biogaz musi być oczyszczony z innych składników, a zawartość węglowodoru powinna sięgać ok. 90%. Gaz o takim składzie może zasilić instalacje gazu ziemnego lub zostać wykorzystany do produkcji energii elektrycznej.

R1S57L6Jiv2xk1
Ilustracja przedstawia urządzenia biogazowi w kolorach: szarym i zielonym. Z lewej znajdują się małe symbole odpadów spożywczych i obornika jako surowców do produkcji biogazu. Strzałki wskazują kolejne etapy produkcyjne. Po prawej przedstawiono symbole wykorzystania energii ze spalania biogazu: ogrzewanie, produkcję prądu i paliw.
Biogazownia
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.
Ciekawostka

Emisja metanu pochodząca z hodowli przeżuwaczy wynosi ok. 18% całkowitych emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych.

ma439680bcb84f1ad_d5e354

4. Biopaliwa

BiopaliwabiopaliwoBiopaliwa to substancje otrzymywane z biomasy, należące do odnawialnych źródeł energii. Można je podzielić ze względu na stan skupienia lub pochodzenie. Pierwszy podział wyodrębnia 3 grupy biopaliw:

 • gazowe – powstają w wyniku fermentacji beztlenowej odpadów rolniczych (np. obornika);

 • ciekłe – otrzymywane są w procesie fermentacji alkoholowej;

 • stałe – np. odpady roślinne przetworzone na opał, jak granulat z trocin, brykiet ze słomy.

Produkcja biopaliw daje szansę na uniezależnienie się od paliw kopalnych. Ponadto uprawy roślin przeznaczonych na opał lub surowiec do jego produkcji pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery. Niestety, wykorzystywanie roślin ma również złe strony. Wymaga na przykład przeznaczenia pod produkcję biomasy terenów, na których można by wytwarzać żywność. Może też dawać pozytywny impuls do wyrębu drzew (wylesiania), w celu przerobienia ich na np. etanol. Dodatkowo istnieją obawy, że wpłynie niekorzystnie na różnorodność biologiczną, ponieważ ogromne obszary będą obsadzane roślinami energetycznymi, co wyeliminuje inne gatunki. Spalanie niektórych biopaliw powoduje emisję substancji szkodliwych, np. tlenków azotu, choć nie zanieczyszcza atmosfery związkami siarki. Stosowanie tego typu opału w motoryzacji wiąże się z koniecznością zmian w konstrukcji silników, w których obecnie przy niskich temperaturach pojawiają się wady eksploatacyjne. Kolejną barierę stanowią koszty wytworzenia, które ok. 2‑3 razy przewyższają koszty produkcji paliw tradycyjnych.

Źródła biopaliw płynnych i możliwości ich zastosowania

Nazwa paliwa

Źródło

Wykorzystanie

Bioetanol

zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, słoma, siano, wióry, trociny

substytut i/lub dodatek do benzyny

Biodiesel

rzepak, słonecznik

substytut i/lub dodatek do oleju napędowego

RYOpCDpnV4s6m
Etanol – paliwo odnawialne
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY-SA 3.0.

Obecnie prowadzone są badania nad zastosowaniem organizmów modyfikowanych genetycznie w produkcji biopaliw. Celem doświadczeń jest zwiększenie wydajności produkcji biopaliwa i poprawa jego cech przemysłowych.

Ciekawostka

Bioetanol jest paliwem alternatywnym. Szukając taniego źródła tej substancji, przeniesiono geny odpowiedzialne za prowadzenie fermentacji alkoholowej z komórek drożdży do komórek pospolitych bakterii E. coli oraz sinic. Te ostatnie potrafią wytworzyć 2,5 g tej substancji na 1 l pożywki. Etanol można też uzyskać z celulozy poddawanej fermentacji.

Badania dowodzą, że sinice w kontrolowanych warunkach łatwo ulegają fermentacji, co daje duże możliwości związane z wykorzystaniem poszczególnych ich gatunków jako substratu do pozyskiwania zielonej energii. Dzięki możliwościom przeprowadzania fotosyntezy mogą przekształcać do 10% energii słońca na biomasę, w porównaniu do 1% odnotowanego u kukurydzy i trzciny cukrowej, czy 5% osiąganych przez inne mikroglony.

Indeks górny Źródło: Kinga Dobosz, Julia Tuszer‑Kunc, Dagmara Kulasa, Sylwia Śliwińska‑Wilczewska, „Wykorzystanie sinic w hodowlach masowych”, KOSMOS, Tom 67 2018, Numer 4 (321), Strony 833–840 Indeks górny koniec

RuxHrdFyHpAyJ
Zmodyfikowane genetycznie sinice wytwarzają etanol jako produkt uboczny fotosyntezy
Źródło: Emiliania hacksla (http://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 4.0.
1
Ćwiczenie 2

W USA na cele fermentacyjne uprawia się kukurydzę i buraki cukrowe, w Brazylii – trzcinę cukrową. W Europie z kolei są to buraki cukrowe i zboża, a w Azji trzcina cukrowa i maniok. Podaj najbardziej prawdopodobną przyczynę różnego wykorzystania roślin na różnych kontynentach.

R1Pmx9xBpDDv3
(Uzupełnij).
ma439680bcb84f1ad_d5e432

5. Biosensory

Monitorowanie skażenia środowiska wymaga użycia czujników, które będą działały w wielu miejscach, często słabo dostępnych, zatem ich koszt nie może być wysoki. Okazuje się, że receptę na tani i czuły sprzęt znalazła biotechnologia, proponując czujniki biologiczne, czyli biosensorybiosensorbiosensory. Ich zasadnicza część stanowi element czuły (receptorowy), który składa się na przykład z mikroorganizmów, enzymów lub fragmentów DNA. Detektorem zanieczyszczeń jest więc warstwa biologiczna, która odpowiada za proces rozpoznania danego czynnika (np. stężenia jakiegoś konkretnego składnika), w trakcie którego wytworzony zostaje sygnał chemiczny lub fizykochemiczny. Część niebiologiczna to przetwornik, który przekształca sygnał biologiczny w sygnał elektryczny oraz umożliwia jego rejestrację i pomiar natężenia. Zaletą takiego rozwiązania jest duża stabilność oraz szeroki zakres działania ze względu na ogromną różnorodność mikroorganizmów możliwych do zastosowania. Pozwalają na ocenę jakości czystości wody, detekcję toksycznych gazów czy wykrywanie jonów metali ciężkich oraz zawartości alkanów, surfaktantów i hormonów.

RlkzKcDynwzDy1
Ilustracja przedstawia schemat działania biosensora. Od góry kolorowe kształty oznaczają badaną próbkę. Jej elementy są wyłapywane na przykład przez mikroorganizmy, oznaczone jako pomarańczowe kule i umocowane na nośniku. Wytwarzany przez nie sygnał biologiczny trafia do przetwornika, symbolizowanego przez żółty prostokąt. Sygnał, zielone strzałki, trafia do zielonego trójkąta – wzmacniacza i dalej do urządzeń elektronicznych.
Zasada działania biosensora
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0.

Detektorami mogą być na przykład bakterie wykazujące dodatnią aerotaksjęaerotaksjaaerotaksję, czyli ruch w kierunku miejsc o wysokiej zawartości tlenu. Cechuje je duża wrażliwość na metale ciężkie (np. miedź, ołów, rtęć), które obniżają ich zdolność do przemieszczania się. Jeżeli znajdują się w środowisku skażonym, są mniej ruchliwe, co można mierzyć i na tej podstawie oceniać stopień zanieczyszczenia zarówno wody, jak i gleby.
Do oceny skażeń wykorzystywane są również zmodyfikowane genetycznie mikroorganizmy, które mają zdolność fluorescencjifluorescencjafluorescencji. Takie bakterie w kontakcie z toksyną emitują światło o niższym natężeniu. Przetwornik zamienia tę informację na łatwo mierzalny sygnał cyfrowy.

ma439680bcb84f1ad_d5e484

Podsumowanie

 • Mikroorganizmy glebowe oraz rośliny naczyniowe mogą być wykorzystywane do usuwania zanieczyszczeń gleb i wód metalami ciężkimi i ropą naftową.

 • Oczyszczania wód i/lub ścieków z produktów naftowych odbywa się za pomocą procesów mechanicznych, fizykochemicznych, chemicznych oraz biologicznych.

 • W biogazowniach zachodzi utylizacja biomasy i produkcja metanu.

 • W produkcji biogazu uczestniczą bakterie beztlenowe.

 • Biopaliwa wytwarzane są z odnawialnych zasobów przyrody i mogą ograniczać przyrost efektu cieplarnianego.

 • Produkcja biopaliwa wiąże się z: wykorzystywaniem terenów, na których można by wytwarzać żywność, wylesianiem, ograniczeniem bioróżnorodności, emisją szkodliwych substancji, koniecznością zmian w budowie silników oraz wysokimi kosztami.

 • Biosensory to urządzenia pomiarowe, które wykrywają na przykład skażenia dzięki czujnikom biologicznym, takim jak mikroorganizmy, kwasy nukleinowe, enzymy.

Praca domowa

11
Ćwiczenie 1

Wyjaśnij, jaką rolę odgrywa biotechnologia w oczyszczaniu gleb i wód.

R15QVSW01Crjy
(Uzupełnij).
1
Polecenie 1

Wyszukaj w internecie lub dostępnych źródłach przykłady substancji (innych niż wymienione na lekcji), z których może być produkowane biopaliwo. Jakie cechy powinny posiadać te substancje?

ma439680bcb84f1ad_d5e545

Słownik

aerotaksja
aerotaksja

ruch mikroorganizmów skierowany w stronę wyższego (aerotaksja dodatnia) lub w stronę niższego (aerotaksja ujemna) stężenia tlenu w środowisku

biogaz
biogaz

produkt powstały w trakcie rozkładu substancji organicznych w warunkach beztlenowych

biopaliwo
biopaliwo

paliwo powstałe z przetworzonych produktów, pochodzących z żywych organizmów

bioremediacja
bioremediacja

technologia usuwania niektórych zanieczyszczeń z gleby i wód podziemnych za pomocą żywych organizmów

biosensor
biosensor

czujnik biologiczny złożony z detektora, przetwornika sygnału oraz elementu biologicznego (czujnika), którym najczęściej są: enzymy, przeciwciała, naturalne receptory, mikroorganizmy, DNA lub RNA

fermentacja metanowa
fermentacja metanowa

wieloetapowy proces beztlenowego rozkładu związków organicznych głównie na metan i dwutlenek węgla prowadzony przez mikroorganizmy; zachodzi we wszystkich ekosystemach; wykorzystywany do utylizacji biomasy i produkcji biogazu

fluorescencja
fluorescencja

zjawisko emitowania światła przez atomy lub cząsteczki chemiczne

garbarnia
garbarnia

zakład przemysłowy, w którym wyprawia się surowe skóry

humus (próchnica)
humus (próchnica)

bezpostaciowa substancja organiczna o ciemnej barwie, produkt rozkładu resztek roślinnych i zwierzęcych w glebie

koagulacja
koagulacja

proces polegający na łączeniu się cząstek koloidowych (pojedynczych cząstek substancji rozproszonej) w większe zespoły (agregaty)

osad czynny
osad czynny

żywa zawiesina mikroorganizmów (bakterii heterotroficznych i pierwotniaków), zdolna do utleniania związków organicznych

wapnowanie
wapnowanie

nawożenie gleb dużymi dawkami nawozów wapniowych mające na celu zobojętnienie nadmiernej kwasowości gleb oraz polepszenie ich właściwości fizyko‑chemicznych

ma439680bcb84f1ad_d5e665

Zadania

11
Ćwiczenie 1
Rg59SCCaaihts
zadanie interaktywne
Źródło: Zuzanna Kaźmierczak.
1
Ćwiczenie 2
R1HzYtJNtrkCY
Poniżej przedstawiono konsekwencje zastosowania biopaliw. Oceń, które z nich są korzystne dla środowiska, a które nie Korzystne dla środowiska Możliwe odpowiedzi: 1. Pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery przez uprawy roślin, będących surowcem do produkcji biopaliwa., 2. Emisja substancji szkodliwych podczas spalania niektórych biopaliw, 3. Uniezależnienie się od paliw kopalnych., 4. Zintensyfikowanie procesu wyrębu drzew, 5. Zmniejszenie bioróżnorodności Niekorzystne dla środowiska Możliwe odpowiedzi: 1. Pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery przez uprawy roślin, będących surowcem do produkcji biopaliwa., 2. Emisja substancji szkodliwych podczas spalania niektórych biopaliw, 3. Uniezależnienie się od paliw kopalnych., 4. Zintensyfikowanie procesu wyrębu drzew, 5. Zmniejszenie bioróżnorodności
1
Ćwiczenie 3
R1VYr6RMwn7yC
zadanie interaktywne
Źródło: Zuzanna Kaźmierczak.
2
Ćwiczenie 4
RxiSJH8nAu22G
Łączenie par. Oceń i zaznacz, czy podane stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.. Metan może być wykorzystany zarówno do produkcji energii elektrycznej, jak i cieplnej, a jest pozyskiwany dzięki wykorzystaniu bakterii metanogennych ze ścieków, odpadów organicznych, nawozu biologicznego i biomasy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Bioremediacja polega na usuwaniu zanieczyszczeń z gleby i wód podziemnych przy pomocy specjalnie wytworzonych w tym celu środków chemicznych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Metody inżynierii genetycznej mogą zostać wykorzystane w celu tworzenia roślin oczyszczających glebę z konkretnych pierwiastków.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 5
RhZIXYa8biwlP
zadanie interaktywne
Źródło: Zuzanna Kaźmierczak.
2
Ćwiczenie 6
RLAYyTW0gdP1O
zadanie interaktywne
Źródło: Zuzanna Kaźmierczak.
31
Ćwiczenie 7
Rj3Hg1jLtdeSJ
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8
R1e4te0q80kmm
RyKqS9jhRpmui
Przeanalizuj powyższy wykres, a następnie sformułuj odpowiedni wniosek dotyczący ilości... (Uzupełnij).
bg‑azure

Notatnik

R30FqBJ84z14X
(Uzupełnij).