Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Dlaczego Ziemię nazywa się „Błękitną planetą”? Bo z kosmosu widać głównie wody mórz i oceanów. Ponad 70% powierzchni kuli ziemskiej pokrywa woda. Jak ważna jest woda dla Ziemi i dla jej mieszkańców?

Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • gdzie powstały pierwsze organizmy,

 • że większość powierzchni Ziemi zajmują wody,

 • jakie są przykłady wód słodkich i wód słonych.

Twoje cele
 • Wskażesz na mapie świata Oceany: Spokojny, Atlantycki, Indyjski, Arktyczny.

 • Wyjaśnisz, na czym polega różnica między oceanem, morzem, zatoką.

 • Omówisz zjawisko przypływu i odpływu.

iJeyKrngEh_d5e202

1. Oceany kuli ziemskiej

Wydaje się, że rzeki i jeziora zawierają dużo wody, ale to niewielka część tego, co znajdziemy w oceanach. Zaledwie 3,5% wody na Ziemi to woda słodka (lodowce, wody powierzchniowe i podziemne na lądach). Reszta to słone wody mórzmorzemórz i oceanów. Wszystkie oceanyoceanoceany łączą się ze sobą, stanowiąc ogromną połać wody nazywaną oceanem światowym albo wszechoceanemwszechoceanwszechoceanem.
Oceanem nazywamy rozległy obszar pokryty słoną wodą, częściowo odgraniczony od innych wód. Granice między oceanami biegną wzdłuż kontynentów, archipelagówarchipelagarchipelagów lub są umowne (np. biegną w miejscach, gdzie występują znaczne różnice w temperaturze i zasoleniu wody). Najczęściej wszechocean dzielimy na 4 oceany.

 • Ocean Spokojny, zwany także Pacyfikiem, jest największy – jego powierzchnia stanowi niemal połowę wszystkich słonych wód kuli ziemskiej. Oblewa wschodnie wybrzeża Azji i Australii, zachodnie brzegi obu Ameryk, a od południa ogranicza go Antarktyda.

 • Ocean Atlantycki leży między zachodnimi brzegami Europy i Afryki oraz wschodnimi wybrzeżami obu Ameryk.

 • Ocean Indyjski jest położony między wschodnią Afryką, południową Azją i zachodnią Australią oraz Antarktydą.

 • Ocean Arktyczny leży wokół bieguna północnego, a mieści się między północnymi brzegami Azji, Europy i Ameryki Północnej. Ma silnie rozwiniętą linię brzegową z licznymi zatokami.

Oceany na Ziemi

Ocean Spokojny

Ocean Atlantycki

Ocean Indyjski

Ocean Arktyczny

Powierzchnia ( mln kmIndeks górny 2)

 179

92

76

14

Średnia głębokość (km)

4

3

4

1

Największa głębokość (km)

11

9

7

5

1
bg‑lime
Ważne!

Część uczonych wyróżnia jeszcze piąty ocean – Ocean Południowy (Antarktyczny). Ma on otaczać Antarktydę i sięgać równoleżnika 60°S. Wyróżnia się go ze względu na temperaturę wody – niższą niż sąsiadujących oceanów. Różnica ta jest wynikiem silnych prądów morskich, które zapobiegają mieszaniu się wód ciepłych i zimnych.
Wydzielenie Oceanu Południowego zostało zatwierdzone przez Międzynarodową Organizację Hydrograficzną.

iJeyKrngEh_d5e265

2. Morza

Niektóre fragmenty oceanów różnią się pod względem właściwości fizycznych, chemicznych lub biologicznych od sąsiadujących z nimi wód. Obszary te nazywamy morzami. Są one przynajmniej częściowo odgrodzone brzegami kontynentów, archipelagami wysp, półwyspami albo podwodnymi wzniesieniami dna. Fragment morza otoczony lądem z trzech stron nazywany jest zatokązatokazatoką.

Polska ma dostęp do jednego morza – Morza Bałtyckiego, który jest częścią Oceanu Atlantyckiego. Morze to jest ze wszystkich stron otoczone lądem i tylko poprzez kilka cieśnincieśninacieśnin łączy się z Morzem Północnym. Bałtyk jest płytszy od większości innych mórz i znacznie mniej zasolony.

R15oNryvKgzRb1
Morze Bałtyckie.
Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking.
1
Ćwiczenie 1
RzbXmoybeFx2m
(Uzupełnij).
Ważne!

Granica morska ma ogromne znaczenie dla gospodarki nadmorskiego kraju. Sąsiedztwo morza umożliwia korzystanie z transportu morskiego, pozwala na połowy ryb i innych organizmów wodnych oraz daje prawo do wydobywania bogactw mineralnych leżących pod jego dnem.

iJeyKrngEh_d5e320

3. Pływy

Woda wszechoceanu jest w ciągłym ruchu. PływypływyPływy to regularne i naprzemiennie występujące wznoszenie (przypływ) i opadanie (odpływ) poziomu wody w morzach i oceanach. Wielkość pływów zależy od wielkości i głębokości zbiornika oraz jego ukształtowania. Pływy powstają głównie wskutek sił przyciągania Księżyca. W efekcie na obszarach morza leżących w danej chwili bliżej Księżyca oraz po przeciwnej stronie kuli ziemskiej woda się wznosi, czyli następuje przypływ, a w pozostałych częściach opada, czyli obserwowany jest odpływ. Obrót Ziemi dookoła własnej osi powoduje, że zjawiska przypływów i odpływów powtarzają się naprzemiennie co mniej więcej 12,5 godziny. Można więc wyliczyć czas przypływu i odpływu w danym miejscu, co jest bardzo ważne na przykład w miastach portowych.

R1Zc8G4KYBoLl1
Uproszczony model występowania na Ziemi przypływów i odpływów. Liczby oznaczają godziny.
Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑gray2
Ciekawostka

W wyniku podwodnych trzęsień dna oceanicznego, wybuchu podwodnych wulkanów, osunięć dna lub upadku wielkich meteorytów na powierzchni oceanu może powstać fala nazywana tsunamitsunamitsunami. Z daleka od lądu jest niemal niewidoczna, jednak przy brzegu wysokość takiej fali może osiągnąć kilka lub nawet kilkanaście metrów i spowodować ogromne zniszczenia.

bg‑turquoise
Ciekawostka

Różnica między poziomem morza w trakcie odpływu i przypływu w niektórych miejscach świata osiąga nawet kilkanaście metrów. Nie możemy jednak takiego zjawiska obserwować na Bałtyku, gdzie wielkość pływów waha się od zaledwie jednego do kilku centymetrów. Największe pływy występują w Zatoce Fundy w Kanadzie, gdzie amplitudy pływów przekraczają czasami 20 m, natomiast w kanale La Manche - dochodzą do wysokości 16 m.

R1ddPkpPyuOuT1
Różnica w wyglądzie tego samego fragmentu brytyjskiego wybrzeża w czasie przypływu i odpływu.
Źródło: epodreczniki.pl, licencja: CC BY 3.0.
iJeyKrngEh_d5e372

Podsumowanie

 • Większość powierzchni kuli ziemskiej pokrywa wszechocean.

 • Obecnie wyróżnia się 4 oceany: Ocean Spokojny, Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski i Ocean Arktyczny.

 • Niektóre fragmenty oceanów, oddzielone na przykład cieśninami, wyspami, nazywamy morzami.

 • Poziom wody w morzach i oceanach ulega cyklicznym ruchom zwanych pływami.

bg‑azure

Praca domowa

11
Ćwiczenie 1
R1J8O1N9GqGvx
(Uzupełnij).
iJeyKrngEh_d5e372

Zobacz także

Zajrzyj do zagadnień pokrewnych:
Jak dopłynąć do Ameryki?

iJeyKrngEh_d5e447

Słowniczek

archipelag
archipelag

grupa wysp położonych blisko siebie, najczęściej zbudowanych z podobnych skał

cieśnina
cieśnina

zwężenie obszaru wodnego łączące dwa oceany, morza lub jeziora; rozdziela dwa lądy

morze
morze

naturalna część oceanu oddzielona od otaczających ją wód brzegami lądów, wyspami, półwyspami albo w inny sposób powodujący, że wody tego morza różnią się od sąsiednich

ocean
ocean

część wszechoceanu ograniczona przez sąsiadujące kontynenty, wyspy i ich archipelagi lub wydzielone z powodu różnic w zasoleniu i temperaturze wody

pływy
pływy

cykliczne ruchy wody morskiej powstałe w wyniku grawitacyjnego oddziaływania Księżyca i Słońca, zachodzące najintensywniej w momentach górowania i dołowania Księżyca (co 12 h i 27 min) ze względu na bliskość Ziemi w tym czasie

rów oceaniczny
rów oceaniczny

podłużne, wąskie i długie zagłębienie dna oceanu poniżej 6000 m poniżej poziomu morza

tsunami
tsunami

fala oceaniczna powstała w wyniku podwodnego trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu bądź osuwiska ziemi

wszechocean
wszechocean

ogół wód pokrywających kulę ziemską (poza wodami śródlądowymi) składający się z oceanów i mórz; oceany i morza wszechoceanu są połączone ze sobą

zatoka
zatoka

część większego obszaru wodnego (oceanu, morza, jeziora) otoczona z trzech stron lądem

iJeyKrngEh_d5e601

Zadania

1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
RrxMPqAoGJgnB1
Wskaż nazwę połaci wody w większości pokrywającej naszą planetę. Możliwe odpowiedzi: 1. Ocean Światowy, 2. Wszechświat, 3. Ocean Pacyficzny, 4. Ocean Południowy, 5. Ocean Północny, 6. Ocean Wszechświatowy
Źródło: Andrzej Boczarowski <Andrzej.boczarowski@up.wroc.pl >, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 2
RhpS9jI7yypUr1
Wskaż nazwy kontynentów, których brzegi stanowią granice Oceanu Indyjskiego. Możliwe odpowiedzi: 1. Azja, 2. Afryka, 3. Australia, 4. Antarktyda, 5. Europa, 6. Ameryka Północna, 7. Ameryka Południowa, 8. Arktyka
Źródło: Andrzej Boczarowski <Andrzej.boczarowski@up.wroc.pl >, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 3
RNSJKTjMgQ9Ym1
Wskaż zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Pływy to ruchy wody w oceanie spowodowane przyciąganiem Księżyca., 2. Przypływ i odpływ następują regularnie co 12,5 godziny., 3. Pływy to ruchy wody spowodowane przez wiatr., 4. Pływy to ruchy wody spowodowane zaćmieniem Księżyca., 5. Pływy następują co 6 godzin w tym samym miejscu., 6. Pływy następują regularnie o tej samej godzinie.
Źródło: Andrzej Boczarowski <Andrzej.boczarowski@up.wroc.pl >, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 4
R13rIWhAYdLnn1
Wskaż nazwę oceanu, którego częścią jest Morze Bałtyckie. Możliwe odpowiedzi: 1. Ocean Atlantycki, 2. Ocean Spokojny, 3. Ocean Indyjski, 4. Ocean Południowy, 5. Ocean Antarktyczny
Źródło: Andrzej Boczarowski <Andrzej.boczarowski@up.wroc.pl >, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 5
R1Gj4fA0TfgOe1
Uzupełnij z listy. Największym oceanem jest Ocean 1. Atlantycki, 2. Ameryki Południowej, 3. Atlantycki, 4. północnej, 5. zachodniej, 6. Australii, 7. Indyjski, 8. Arktyczny, 9. wschodniej, 10. Antarktydy, 11. Europy, 12. Antarktyczny, 13. Arktyczny, 14. Spokojny.
Najmniejszy z oceanów, Ocean 1. Atlantycki, 2. Ameryki Południowej, 3. Atlantycki, 4. północnej, 5. zachodniej, 6. Australii, 7. Indyjski, 8. Arktyczny, 9. wschodniej, 10. Antarktydy, 11. Europy, 12. Antarktyczny, 13. Arktyczny, 14. Spokojny , leży na półkuli północnej i mieści się między brzegami Ameryki Północnej, 1. Atlantycki, 2. Ameryki Południowej, 3. Atlantycki, 4. północnej, 5. zachodniej, 6. Australii, 7. Indyjski, 8. Arktyczny, 9. wschodniej, 10. Antarktydy, 11. Europy, 12. Antarktyczny, 13. Arktyczny, 14. Spokojny i Azji. Ocean Atlantycki leży na półkuli 1. Atlantycki, 2. Ameryki Południowej, 3. Atlantycki, 4. północnej, 5. zachodniej, 6. Australii, 7. Indyjski, 8. Arktyczny, 9. wschodniej, 10. Antarktydy, 11. Europy, 12. Antarktyczny, 13. Arktyczny, 14. Spokojny.
Źródło: Andrzej Boczarowski <Andrzej.boczarowski@up.wroc.pl >, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 6
R1ZMgcU92UK6o1
Łączenie par. Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących mórz.. Wszystkie morza łączą się ze sobą, tworząc Wszechocean.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Morza to fragmenty oceanów częściowo odgrodzone brzegami kontynentów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Duże słone jeziora są nazywane morzami.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przesmyk wody łączący dwa morza nazywamy zatoką.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Sąsiedztwo morza jest korzystne dla gospodarki nadmorskiego kraju.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: Andrzej Boczarowski <Andrzej.boczarowski@up.wroc.pl >, licencja: CC BY 3.0.
iJeyKrngEh_d5e372
bg‑azure

Notatnik

R3NgbevHGfLeP
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida