Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Barbara Wolanin

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa III

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – artystyczna, edukacja wczesnoszkolna – humanistyczna

3. Temat zajęć

Bliżej sztuki.

4. Czas trwania zajęć

60 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat jest zgodny z podstawą programową dla I etapu edukacyjnego, programem nauczania edukacji wczesnoszkolnej „Oto ja” wydawnictwa MAC Edukacja realizowanym w klasie III.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie narzędzi TIK uatrakcyjni zajęcia, spowoduje większe zainteresowanie lekcją i  wpłynie na wzrost aktywności uczniów. Poprzez użycie technologii informacyjnych uczniowie będą mieli możliwość skuteczniejszego przyswojenia nowej wiedzy oraz jej poszerzenia i ugruntowania. Zastosowanie technologii pozwoli skuteczniej zrealizować założenia lekcji.

7. Cel ogólny zajęć

Utrwalenie informacji o poznanych gatunkach malarskich oraz podejmowanie działalności twórczej - martwa natura. Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez obcowanie ze sztuką.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń zna podstawowe gatunki malarskie i wskazuje różnice między nimi (martwa natura, pejzaż, portret).

 2. Uczeń porównuje szkic z obrazem na płótnie.

 3. Uczeń potrafi naszkicować lub namalować martwą naturę z ułożonej kompozycji.

 4. Uczeń przejawia wrażliwość na barwy i kształt dzieła malarskiego.

9. Metody i formy pracy

Metody: 
- rozmowa
- pokaz
- gra dydaktyczna
- praktycznego działania

Formy: 
- zbiorowa
- indywidualna

10. Środki dydaktyczne

Linki:
https://wordwall.net/pl/resource/15446691
https://pixabay.com/pl/illustrations/szkic-apple-danie-martwa-natura-1858470/
https://pixabay.com/pl/illustrations/cezanne-artysta-malarstwo-2745690/ 

Pozostałe:
karta pracy , biała kartka A4, ołówki, pastele, wazon, kwiat, gruszka

11. Wymagania w zakresie technologii

 • Komputer ze stałym łączem do Internetu.
  - Rzutnik multimedialny.
  - Ekran.

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Rodzaje malarstwa.

  • Czas trwania: 15 minut

  • Opis aktywności:

   Rozmowa na temat pracy artysty malarza. Przypomnienie wiadomości dotyczących  gatunków  malarskich - odpowiedzi uczniów na pytania nauczyciela: Co to jest pejzaż? Co to jest portret? Co to jest martwa natura?
   Zachęcenie uczniów do wykonania ćwiczenia - porządkowanie obrazów ze względu na gatunek: portret, pejzaż, martwa natura: 
    https://wordwall.net/pl/resource/15446691

 • Aktywność 2

 • Aktywność 3

  • Temat: Jestem malarzem

  • Czas trwania: 25 minut

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel odkrywa przygotowaną kompozycję przedstawiającą kwiat w wazonie i leżącą obok gruszkę. Zachęca uczniów do wypowiedzi na temat proporcji kompozycji i światła. Nauczyciel zaprasza uczniów do wykonania pracy w wybranej przez siebie technice: szkic ołówkiem, malowanie pastelami.

 • Aktywność 4

  • Temat: Wystawa prac.

  • Czas trwania: 5 minut

  • Opis aktywności:

   Uczniowie tworzą galerię prac na tablicy grupując je na szkic i obraz wykonany pastelami. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat prac.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Ankietahttps://docs.google.com/forms/d/1B6mVgk75WpkK4K_Dq1tpwzZ1gFiy8rLxLvdPE_rVxgo/edit

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

R1SJlTPOq9wxN

Plik DOCX o rozmiarze 262.83 KB w języku polskim

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Nie

18. Forma prowadzenia zajęć

stacjonarna