Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Iwona Wróbel

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa I

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – języki nowożytne

3. Temat zajęć

Body parts

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat zgodny z podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w zakresie języka nowożytnego.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Technologia wzmacnia aktywność i zaangażowanie uczniów podczas zajęć lekcyjnych, w widoczny sposób motywuje do poszerzania swojej wiedzy oraz rozbudza zainteresowanie językiem angielskim, zachęca do kolejnych ćwiczeń, mających na celu przyswojenie i utrwalenie prezentowanych wiadomości.

7. Cel ogólny zajęć

Uczeń pozna części ciała człowieka.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. uczeń potrafi nazwać poszczególne części ciała człowieka

 2. uczeń potrafi właściwie wymawiać słowa

 3. uczeń poprawnie wymawia rymowankę

9. Metody i formy pracy

Formy pracy:
-indywidualna
-grupowa
Metody pracy:
-audiowizualna
-słowna
-aktywizująca
-ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi TIK
-gry i zabawy językowe

10. Środki dydaktyczne

dostęp do Interneru: YouToube, learnEnglishKids,wordwall, google
karty do bingo (siedem karteczek z czystej kartki papieru, wielkosci kart w podręczniku)

11. Wymagania w zakresie technologii

dostęp do Internetu, tablica interaktywna

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Wprowadzenie do tematu zajęć.

  • Czas trwania: 5 minut

  • Opis aktywności:

   Nakierowanie uczniów na cel lekcji. Nauczyciel pokazuje uczniom flashcards (karty obrazkowe) obrazkiem do tablicy, tłumacząc, że są to części ciała człowieka. Prosi uczniów żeby odgadli o jakich częściach ciała będą się uczyli (head, body, arms, legs, ears, nose, mouth).

 • Aktywność 2

  • Temat: Prezentacja słownictwa

  • Czas trwania: 10 minut

  • Opis aktywności:

   Wprowadzenie słownictwa za pomocą strony https://www.youtube.com/watch?v=tILbt97FJiU&t=14s
   Uczniowie słuchają wymowy slów oraz wspólnie je powtarzają na głos. Normalnym tonem, szeptem i głośno.

 • Aktywność 3

  • Temat: Powtarzanie nowego materiału grupowo i indywidualnie.

  • Czas trwania: 25 minut

  • Opis aktywności:

   1. Uczniowie w parach przy tablicy interaktywnej rozwiązują zadania https://wordwall.net/pl/resource/411395/angielski/parts-of-the-body
    2. Dzieci wracają do stolików i indywidulanie grają w Bingo. Wyjmują własne karty do bingo i zakrywają dowolne 3 zdjęcia części ciała z podręcznika. Nauczyciel układa karty obrazkowe grzbietem do góry i losuje tak, aby uczniowie nie widzieli obrazków. Nauczyciel podaje nazwy części ciała. Uczniowie zakrywają pozostałymi kartami do bingo wymieniane części ciała na zdjęciach, jeśli nie były wcześniej zakyte. Gdy dziecko zakryje wszystkie zdjęcia w podręczniku krzyczy Bingo!
    3. Zadanie ruchowe:
    Nauczyciel wydaje polecenia
    -touch your book with your nose
    -touch your schoolbag with your head
    -touch your ruler with your ears
    ochotnik może przejąć rolę nauczyciela
    4. Słuchamy rymowanki z płyty CD nauczyciela. Uczniowie wskazują obrazki. Dzieci mówią rymowankę i ogdrywają jej treść.

 • Aktywność 4

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie z pomocą nauczyciela wypełniają ankietę 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAgLBBPLh3CqWvVeNdW6qvjygLi7nykrksHF0NcvbxeKjzYw/viewform?pli=1

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

R1RF7X4l2bufO

Plik PDF o rozmiarze 8.29 KB w języku polskim

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Nie

18. Forma prowadzenia zajęć

dowolna