Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

W tym materiale zawarte są wiadomości dotyczące ciągów arytmetycznych. Przypomnisz sobie podstawowe wiadomości na ich temat i poznasz twierdzenia dotyczące ich własności.

Przykład 1

Rozważmy dowolny ciąg arytmetyczny an określony dla n>1 i dowolnie wybrany jego wyraz an.

Poszukamy zależności pomiędzy wyrazem an ciągu oraz wyrazami z nim sąsiadującymi, czyli wyrazem o numerze o jeden mniejszym an-1 oraz wyrazem o numerze o jeden większym an+1. Zauważmy, że są to trzy kolejne wyrazy ciągu. Różnica pomiędzy kolejnymi dwoma wyrazami jest stała.

Mamy więc

an-an-1=an+1-an,

stąd

an=an+1+an-12.
Własności wyrazów ciągu arytmetycznego
Własność: Własności wyrazów ciągu arytmetycznego

Ciąg an jest arytmetyczny wtedy i tylko wtedy, gdy dowolny wyraz tego ciągu (poza pierwszym i ostatnim, jeśli ciąg jest skończony) jest średnią arytmetyczną wyrazów sąsiednich

an=an+1+an-12 dla n>1.

Niekiedy łatwiej korzystać z tej równości zapisanej w postaci

2an=an+1+an-1.
1
Polecenie 1
R1mSEYoIJBMxq11
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RQoJOmOJmDD3f2
Rozważamy trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego. Współrzędne punktu środkowego są średnią arytmetyczną współrzędnych zewnętrznych punktów. Połącz w pary współrzędne środkowego punktu z współrzędnymi punktów zewnętrznych. 1, 4, 3,-4 Możliwe odpowiedzi: 1. 3, 1, 2. 2, 0, 3. 3,-1, 4. 2, 1, 5. 2, 3 2,-3, 4, 1 Możliwe odpowiedzi: 1. 3, 1, 2. 2, 0, 3. 3,-1, 4. 2, 1, 5. 2, 3 1, 1, 3, 1 Możliwe odpowiedzi: 1. 3, 1, 2. 2, 0, 3. 3,-1, 4. 2, 1, 5. 2, 3 2, 312, 4,-112 Możliwe odpowiedzi: 1. 3, 1, 2. 2, 0, 3. 3,-1, 4. 2, 1, 5. 2, 3 2, 112, 4, 412 Możliwe odpowiedzi: 1. 3, 1, 2. 2, 0, 3. 3,-1, 4. 2, 1, 5. 2, 3
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Przykład 2
Rkn1tWyCwIbn71
Animacja przedstawia przykładowe rozwiązanie zadania związanego z ciągiem arytmetycznym, wykorzystujące jego własności.
Przykład 3

Sprawdź, czy ciąg 12-1,2,12+1 jest arytmetyczny.

Ponieważ 12-1+12+12=2+12-1+2-12-12=222=2, więc ten ciąg jest arytmetyczny.

Przykład 4
Re1ip92VNg5Xh1
Animacja przedstawia przykładowe rozwiązanie zadania związanego z ciągiem arytmetycznym, wykorzystujące jego własności.

Zauważmy, że twierdzenie możemy uogólnić. Wybierzmy dowolny wyraz an, który nie jest pierwszym ani ostatnim wyrazem ciągu, a następnie całkowitą dodatnią liczbę k<n. Mamy wówczas

an=a1+n-1r,
an+k=a1+n+k-1r,
an-k=a1+n-k-1r.

Wtedy

an+k+an-k2=a1+n+k-1r+a1+n-k-1r2=
=2a1+2n-1r2=a1+n-1r=an.

Możemy zatem sformułować twierdzenie.

Uogólnienie własności wyrazów ciągu arytmetycznego
Własność: Uogólnienie własności wyrazów ciągu arytmetycznego

Dla dowolnego wyrazu ciągu arytmetycznego n>1 oraz dowolnej dodatniej liczby całkowitej k<n mamy

an=an-k+an+k2.

Zauważmy, że wyrazy an-k, an, an+k są trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego o różnicy kr. Zatem twierdzenie to wynika także z twierdzenia o zależności pomiędzy trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego.

1
Polecenie 2

Wyrazy ciągu można przedstawić w układzie współrzędnych jako punkty leżące na płaszczyźnie, gdzie pierwszą współrzędną jest numer wyrazu ciągu, a drugą współrzędną jest jego wartość. Na podstawie tych informacji wykonaj poniższe polecenie.

RLsEm6FlVbm5r1
Animacja prezentuje dwa punkty ciągu arytmetycznego o współrzędnych (1, 7) i (5, -1), które są pierwszym i piątym wyrazem ciągu. W kolejnych krokach należy: znaleźć średnią arytmetyczną danych wyrazów ciągu i zaznaczyć na wykresie trzeci wyraz ciągu, znaleźć średnią arytmetyczną pierwszego i trzeciego wyrazu ciągu i zaznaczyć na wykresie drugi wyraz ciągu, znaleźć średnią arytmetyczną trzeciego i piątego wyrazu ciągu i zaznaczyć na wykresie czwarty wyraz ciągu. Zauważamy, że punkty tworzą ciąg o wzorze ogólnym (a z indeksem dolnym n) =9 -2n.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R8LTKH0WC63Ug
Ciąg arytmetyczny można przedstawić w postaci punktów w układzie współrzędnych, gdzie pierwsza współrzędna to numer wyrazu ciągu, a druga to jego wartość.
Dopasuj pierwsze cztery wyrazy ciągu do odpowiadającego im wzoru na n-ty wyraz ciągu. 1;8, 2;9, 3;10, 4;11 Możliwe odpowiedzi: 1. an=5n+6, 2. an=n+7, 3. an=-6n+3, 4. an=n 1;11, 2;16, 3;21, 4;26 Możliwe odpowiedzi: 1. an=5n+6, 2. an=n+7, 3. an=-6n+3, 4. an=n 1;-3, 2;-9, 3;-15, 4;-21 Możliwe odpowiedzi: 1. an=5n+6, 2. an=n+7, 3. an=-6n+3, 4. an=n 1;1, 2;2, 3;3, 4;4 Możliwe odpowiedzi: 1. an=5n+6, 2. an=n+7, 3. an=-6n+3, 4. an=n
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Przykład 5

W pewnym ciągu arytmetycznym wyraz piąty jest równy 23, a wyraz piętnasty 37. Oblicz wyraz dziesiąty.

a10=a5+a152=23+372=30.
1
Ćwiczenie 1
RIVllL2JtcTEz
Jaką liczbę należy wpisać pomiędzy liczby 720, żeby otrzymać trzywyrazowy ciąg arytmetyczny? Uzupełnij zdanie, przeciągając w lukę odpowiednią liczbę lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej. Należy wpisać liczbę 1. 11,5 , 2. 14,5 , 3. 13,5 , 4. 12,5 , 5. 15,5 .
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 2
R1LSphIBzf6cR
Liczby a, b, 22 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny, przy czym a+b=26. Oblicz ab. Możliwe odpowiedzi: 1. a=10, b=16, 2. a=12, b=18, 3. a=8, b=14, 4. a=6, b=12
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1RTmRDlARciQ1
Ćwiczenie 3
Wyszukaj pary tak, aby powstał ciąg arytmetyczny. a2=5 Możliwe odpowiedzi: 1. 14, a2, 2, 2. -3, a2, 3, 3. 10, a2, 0, 4. -4, a2, 2, 5. 2, a2, 6, 6. -14, a2, 10 a2=-1 Możliwe odpowiedzi: 1. 14, a2, 2, 2. -3, a2, 3, 3. 10, a2, 0, 4. -4, a2, 2, 5. 2, a2, 6, 6. -14, a2, 10 a2=8 Możliwe odpowiedzi: 1. 14, a2, 2, 2. -3, a2, 3, 3. 10, a2, 0, 4. -4, a2, 2, 5. 2, a2, 6, 6. -14, a2, 10 a2=-2 Możliwe odpowiedzi: 1. 14, a2, 2, 2. -3, a2, 3, 3. 10, a2, 0, 4. -4, a2, 2, 5. 2, a2, 6, 6. -14, a2, 10 a2=0 Możliwe odpowiedzi: 1. 14, a2, 2, 2. -3, a2, 3, 3. 10, a2, 0, 4. -4, a2, 2, 5. 2, a2, 6, 6. -14, a2, 10 a2=4 Możliwe odpowiedzi: 1. 14, a2, 2, 2. -3, a2, 3, 3. 10, a2, 0, 4. -4, a2, 2, 5. 2, a2, 6, 6. -14, a2, 10
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 4

Liczby 5x-3, x2+3x, 3x2-3 są w podanej kolejności trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Oblicz różnicę tego ciągu.

RQP4FultYtcBy
(Uzupełnij).
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 5
RF0vLZ70WkXEJ
Dla pewnych liczb xy wartości wyrażeń x+4y, 3x+2y, x+2y+2, 3x+y-3 są czterema początkowymi, kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego an. Wyznacz liczby xy, a następnie piąty wyraz tego ciągu. Zaznacz prawidłową odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. x=3, y=5, a5=7, 2. x=1, y=3, a5=2, 3. x=6, y=3, a5=8, 4. x=2, y=5, a5=6
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 6

Nieskończony ciąg liczbowy an określony jest wzorem an=3-2n. Wyznacz taką liczbę x, dla której ciąg a3, a9, x jest arytmetyczny.

R1VkUFJcShB9C
(Uzupełnij).
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 7

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej m ciąg m+46,m+24,m+13 jest arytmetyczny.

R1CU8bonTms58
(Uzupełnij).
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RrucPpBncKOaP1
Ćwiczenie 8
Liczby 5, a, 25 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Ile wynosi a? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 10, 2. 15, 3. 20, 4. 30
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 9
Rk5DMQkCjp6j2
Jaką liczbę należy wstawić pomiędzy liczby 3+2 oraz 33-4, żeby wraz z nimi utworzyła trzywyrazowy ciąg arytmetyczny? Możliwe odpowiedzi: 1. 23-1, 2. 52-4, 3. 32-1, 4. 43-5
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 10

Wyznacz liczbę x, dla której liczby x+7, 2x+9, 3x+11 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny.

RJekMEHuVMZx9
(Uzupełnij).
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 11

Liczby 6x2+8, 2x2+5x-3, 7-7x są w podanej kolejności trzema pierwszymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Wyznacz x.

Rr5qjR7FOB1JH
(Uzupełnij).
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 12

Ciąg 1x+1,2x+13x,x+2x+1 jest arytmetyczny dla pewnej liczby x/-1,0. Wyznacz tę liczbę.

R1A6dZgZmImYq
(Uzupełnij).
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 13
RhuaakF1CQUXk
Ciąg x+3y-4, -x+y+1, x+y, 3x+2y,  jest arytmetyczny. Wyznacz xy oraz oblicz dwudziesty wyraz tego ciągu. Możliwe odpowiedzi: 1. x=2, y=-1, a20=52, 2. x=4, y=-3, a20=55, 3. x=6, y=-1, a20=42, 4. x=8, y=-6, a20=54
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 14

Znajdź wszystkie liczby dwucyfrowe x, dla których liczba x, podwojona cyfra jej jedności i podwojona cyfra jej dziesiątek są trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego.

R1YCBvRgOuA6l
(Uzupełnij).
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 15
R10ryctr9D1I5
Wiedząc, że w pewnym ciągu arytmetycznym an mamy a4=1 oraz a9=17, wyznacz czternasty wyraz tego ciągu. Uzupełnij zdanie, przeciągając w lukę odpowiednią liczbę lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej. Czternasty wyraz ciągu wynosi a14= 1. 39, 2. 30, 3. 33, 4. 42, 5. 36.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 16
R1TmeVX5LD5T2
W pewnym ciągu arytmetycznym a1=4 oraz a5=17. Znajdź a2+a3+a4. Uzupełnij zdanie, przeciągając w lukę odpowiednią liczbę lub kliknij w lukę i wybierz odpowiedź z listy rozwijalnej. Wartość a2+a3+a4 wynosi 1. 32,5, 2. 33,5, 3. 30,5, 4. 31,5, 5. 34,5.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 17

Niech a, b, c będą dowolnymi dodatnimi liczbami, takimi że ciąg a2, b2, c2 jest arytmetyczny. Udowodnij, że ciąg liczb 1b+c, 1c+a, 1a+b też jest arytmetyczny.

RSU3Vz7pEXrnm
(Uzupełnij).
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.