Strona główna Ciche czytanie ze zrozumieniem to sztuka! Analizujemy wyniki naszej pracy
Powrót
Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Ciche czytanie ze zrozumieniem to sztuka! Analizujemy wyniki naszej pracy

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • wie, jakie zadanie (lub zadania) sprawiło mu największą trudność,

 • wie, jakie są przyczyny popełnionych w teście błędów,

 • wie, na jakie problemy powinien zwrócić uwagę, rozwiązując test.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi wskazać przyczyny swoich błędów,

 • próbuje skorygować swoje błędy,

 • potrafi zredagować kodeks uważnego czytelnika.

2. Metoda i forma pracy

Praca z całą klasą.

3. Środki dydaktyczne

 1. Kopia fragmentu Pchły Szachrajki Jana Brzechwy i kopia testu dla nauczyciela.

 2. Testy rozwiązane dla uczniów.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel uświadamia, że druga lekcja z cyklu ma na celu przede wszystkim analizę trudności, które mieli uczniowie w trakcie wypełniania testu. Prosi uczniów, by przyjrzeli się swoim pracom i zaznaczyli na marginesie wykrzyknikiem zadanie, które sprawiło im najwięcej trudnościa, a także zapisali pytania, które z tych trudności wynikają.

b) Faza realizacyjna

Nauczyciel omawia z uczniami test, pytanie po pytaniu. Zwraca uwagę na błędy najczęściej popełniane przez uczniów, analizuje przyczynę ich powstania. Wnioski zapisuje na tablicy. Przy każdym pytaniu prosi o zgłoszenie się uczniów, którzy mieli z nim problemy. Uczniowie ci mówią, jak zrozumieli pytanie i jakiej udzielili odpowiedzi. Skorygować ich błąd może inny uczeń lub nauczyciel. Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na uczniów zgłaszających problem przy danym pytaniu. Po zakończeniu jego omawiania uczniowie powinni je rozumieć, wiedzieć gdzie popełnili błąd i znać prawidłową odpowiedź.

Numer pytania

Prawidowa odpowiedź

Przyczyny błędów

1.

puchowe łoże, purpurowe rękawiczki, długi płaszcz

źle przeczytanie polecenie, nieznajomość części mowy

2.

bogate wnętrza, wielka sala, saska porcelana, barwne ściany

niezrozumienie pytania

3.

zaroiło się, biegną, poruszenie

nieprawidłowo odnaleziony cytat lub niedokładne przeczytanie polecenia, należało wskazać słowa

4.

Przykładowy plan ramowy:

Pojawienie się Pchły na zamku.

Opis zamku.

Kłamstwo Szachrajki.

Oświadczyny króla.

Odkrycie kłamstwa.

Chęć ukarania Pchły.

zbyt szczegółowy plan lub niejednorodne zapisanie punktów

5.

Zaroiło się jak w ulu – zrobiło się głośno, wszyscy zaczęli na raz mówić

nietrafna interpretacja, nieznajomość związku frazeologicznego

6.

Nazywam się księżniczka Białoliczka. Jestem córką władcy wyspy Patatajki. Mieszkam
w złotym pałacu, a państwa mego strzeże sto okrętów.

wybór zbyt wielu informacji, niezrozumienie pytania,

nieumiejętność zapisania własnymi słowami cytatu

7.

Pchłę Szachrajkę skłoniła do kłamstwa chęć prowadzenia luksusowego, wygodnego życia
w pałacu.

nieumiejętność uogólniania, wyrażania własnych sądów, wyciągania logicznych wniosków, niezrozumienie pytania

c) Faza podsumowująca

Uczniowie zastanawiają się, które z powodów wypisanych na tablicy najczęściej były przyczyną ich błędów. Zasanawiają się, jak mogą zaradzić problemom z czytaniem.
Z pomocą nauczyciela zapisują w zeszycie kodeks uważnego czytelnika.

Przykładowy kodeks:

 • Skoncentruję się na pytaniach.

 • Będę czytał pytania powoli i uważnie.

 • Będę czyta pytania dwa razy.

 • Będę udzielał lub udzielała tylko tych informacji, o które proszą mnie w pytaniu.

5. Bibliografia

 1. Majer‑Gemińska B., Zagadnienia rozumienia tekstu, „Życie Szkoły”, nr 6, 1992,
  s. 332.

 2. Malmquist E., Nauka czytania w szkole podstawowej, przeł.
  A. Thierry, WSiP, Warszawa 1982.

 3. http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=983

6. Załączniki

Zadanie domowe

W domu ponownie przeczytam test. Sprawdzę i skoryguję błędy, które zrobiłem lub zrobiłam.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Błędy w teście mogą oczywiście powstać z innych, niewymienionych powyżej przyczyn. Należy omówić je z uczniami.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, warto przyznać uczniom dodatkowy czas na uzupełnienie testu.

R1DA0dXPHQcqK

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 102.56 KB w języku polskim
R14yIhOdvIUgD

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 24.00 KB w języku polskim